Агъэмысагъ

Интернетым инэкIубгъохэмкIэ террористическэ нэшанэ зиIэ Iофыгъохэм зэрахэлэжьагъэм фэшI Адыгеим щыщ хъулъфыгъэм къыфызэIуахыгъэ уголовнэ Iофым хэплъагъэх. Унашъоу ашIыгъэм кIуачIэ иIэ хъугъэ.…

Сомэ миллион 12 пэIуагъэхьагъ

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу сурэт ыкIи видео тезыхырэ пкъыгъохэр зэгъэгъоты­гъэн­хэм фытегъэпсыхьэгъэ аукцион Адыгеим гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ…

ЧIыфэр сомэ мини 120-м ехъу

Хьыкум пристав­хэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэрэ гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекциемрэ зэхащэгъэ Iофтхьабзэм ишIуагъэкIэ тазыри 146-рэ зэ­IузыгъэкIэгъэ хъу­лъфыгъэм иавтотранспорт…

IофшIэныр Адыгеим щылъагъэкIотэщт

Шъолъыр хэхъоныгъэмкIэ Правительственнэ комиссием ипрезидиум изэхэсыгъоу Урысыем и Правительствэ ипащэ игуадзэу Марат Хуснуллиным зэрища­гъэр фэгъэхьыгъагъ ­псэупIэ-коммунальнэ ­хъызмэтым игъэфедэн. Мы лъэныкъомкIэ…

Автограф-сессия от амбассадора национального бренда «Сделано в России» Анны Щербаковой на фестивале-ярмарке в Шэньяне (Китай)

К фестивалю присоединится победительница множества российских и международных соревнований, чемпионки Олимпийских игр 2022 года в Пекине Анна Щербакова. Также она…