Адыгэкъалэрэ Теуцожь районымрэ якомандэхэр къахэщыгъэх

СамбэмкIэ зэIухыгъэ республикэ зэнэкъокъу псэупIэу Красногвардейскэм щыкIуагъ. Ар Къудаикъо Мурат ишIэжь фэгъэхьыгъагъ ыкIи Адыгеим икъалэхэм, ирайонхэм къарыкIыгъэ спортсменхэм зыщаушэтыгъ.

Гухэлъышхохэр рапхых

ГандболымкIэ бзылъфыгъэ суперлигэм ичемпионат изичэзыу ешIэгъу спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щыкIуагъ. «АКъУ-Адыифым» Волгоград икомандэу «Динамо-Синара» игандболисткэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. … More