Типшъашъэхэм ялъэгапIэхэр

Урысыем иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Санкт-Петербург щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм щыщ пшъа­шъэхэр трекым щызэхащэгъэ зэIукIэгъухэм чанэу ахэлэжьа­гъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.