Шъолъыр 28-мэ ялIыкIохэр хэлажьэх

СССР-м спортымкIэ имастерэу, Пшызэ фи­зи­­че­скэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ изаслу­женнэ IофышIэу Василий Самарчиевым фэгъэ­хьыгъэ зэнэкъокъухэр Анапэ щыкIуагъэх. Адыгэ Республикэр къэзыгъэлъэгъогъэ Тэхъутэмыкъое … More