Адыгэ къэралыгъо университетым истудентхэм аIукIагъ

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэрэ Адыгэ къэралыгъо университетымрэ зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэм къыдыхэлъытагъэу республикэм ихьыкум пристав шъхьаIэу Александр Ихно … More

МэфэкI Iофтхьабзэхэр зэхащагъэх

Зэнэкъокъухэм ахэлэжьагъэх хэбзэухъумакIохэр, хьыкум приставхэр, УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэмрэ бзэджашIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум республикэмкIэ … More