Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ

Республикэу Беларусь илIыкIохэу Адыгеим къэкIуагъэхэр тиреспубликэ ит мэкъумэщ промышленнэ предприятиехэм ащыщхэм ащыIагъэх. Ахэм ягъуса­гъэх АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзауррэ АР-м … More

Республикэу Беларусь илIыкIохэр Адыгеим къэкIуагъэх

Зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъагъэхэм атегъэпсыхьагъэу лъэныкъо пстэури къызэ­лъызыубытырэ зэдэлэжьэныгъэм зегъэушъомбгъугъэным пае Республикэу Беларусь ихэбзэ къулыкъухэм ыкIи ипредприятие заулэмэ ялIыкIохэр зыхэт купыр Адыгеим … More

ЛIэшIэгъу гъогу. Апэ итыгъэхэр, непэ типащэр

1922-рэ илъэсым Адыгэ автоном хэкур зызэхащэм цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафыбэу щызэдэпсэухэрэм ящыIэкIэ-псэукIэ зэхъокIыныгъэхэр къыхилъхьэгъагъ, шъхьафитыныгъэ къязытыгъэ жьыкъэщэгъу афэхъугъагъ.

Валентина Матвиенкэмрэ КъумпIыл Муратрэ IофшIэгъу зэIукIэгъу зэдыряIагъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къадыхэлъытагъэу ФедерациемкIэ Советым испикерэу Валентина Матвиенкэр аIукIагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет … More

Хэхъоныгъэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

ФедерациемкIэ Советым изэхэсыгъоу «Урысые Федерацием ишъолъыр исыхьат» зыфиIоу щыIагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр Адыгэ Республикэм и Мафэхэу ФедерациемкIэ Советым щыкIохэрэм яIофтхьэбзэ шъхьаIэхэм зыкIэ … More

Экономикэм ихэхъоныгъэкIэ мэхьанэшхо яI

Адыгэ Республикэм и Мафэхэу Федера­циемкIэ Советым щыкIохэрэм адиштэу СФ-м и Комитетэу экономикэ политикэм фэгъэзагъэм зэхищэгъэ зэхэсыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр джырэ инфраструктурэм изэхэщэн … More

Социальнэ лъэныкъомкIэ Iофыгъоу щыIэхэр

Адыгэ Республикэм и Ма­фэхэм атегъэпсыхьагъэу Фе­дерациемкIэ Советым икомитетхэм язэхэсыгъохэу щыIагъэхэм Адыгеим игъэхъагъэ­хэм ямызакъоу зэшIуихын фэе пшъэрылъхэу федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу къызщызыфагъэфедэнэу … More

Адыгеим имэкъумэщ хъызмэт иIофхэм атегущыIагъэх

УФ-м ФедерациемкIэ и Со­вет Адыгэ Республикэм и Мафэхэу щыкIохэрэм къа­ды­хэлъытагъэу мэкъумэщ-гъо­мы­лъэпхъэ политикэмкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ Коми­тетым зэхэсыгъо иIагъ. Адыге­им имэкъумэщ … More

Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм адеIэх

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат правительствэм и Унэ тыгъуасэ щыригъэблэгъагъэх лъэпкъ­-ушэтэкIо университетэу «ЭкономикэмкIэ апшъэрэ еджапIэр» зыфиIорэм иректорэу Никита Анисимовымрэ … More

ГъэцэкIэнхэр, пшъэрылъхэр

ПсэолъэшIыным, псауныгъэм икъэухъумэн, еджапIэхэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр яшIылIэгъэнхэм ыкIи бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным тишъолъыр зэрэфэхьазырым защытегущыIэгъэхэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо АР-м и Правительствэ иIагъ.

Мы илъэсымкIэ миллиард 16,5-рэ фэдиз

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет иIэгъэ зэIукIэм зыщатегущыIагъэхэр лъэпкъ проектхэм, къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм ыкIи республикэм исоциальнэ-экономикэ программэ … More

Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъу

Хабзэр мыукъогъэнымкIэ Адыгэ Республикэм икоординационнэ зэIу­кIэ зэхэсыгъоу иIагъэм лъэпкъ, федеральнэ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ хэбзэукъоныгъэу ашIыхэрэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэн, Iэтахъохэр бзэджэ­шIагъэхэм ахамыщэнхэмкIэ пэшIорыгъэшъ … More

Язэдэлэжьэныгъэ нахь агъэлъэшыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэрэригъэблэгъагъэхэм тетэу урысые шIэныгъэлэжь цIэрыIохэу Лъэпкъ ушэтэкIо гупчэу «Курчатовский институт» зыфиIорэм ипрезидентэу Михаил Ковальчукрэ … More

«Илъэсыр къызэрыкIуагъэп, ау экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIыгъэх»

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фэгъэзэгъэ Джэпсалъэу мыгъэ къышIыщтым изы­фэгъэхьазырын фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом аущтэу къыщиIуагъ.

ЦIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэр игъорыгъозэ зэшIохыгъэ хъущтых

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. ДжырэкIэ щыIэ ыкIи тапэкIэ зэшIуахынхэу … More