Мы илъэсымкIэ миллиард 16,5-рэ фэдиз

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет иIэгъэ зэIукIэм зыщатегущыIагъэхэр лъэпкъ проектхэм, къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм ыкIи республикэм исоциальнэ-экономикэ программэ … More

Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъу

Хабзэр мыукъогъэнымкIэ Адыгэ Республикэм икоординационнэ зэIу­кIэ зэхэсыгъоу иIагъэм лъэпкъ, федеральнэ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ хэбзэукъоныгъэу ашIыхэрэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэн, Iэтахъохэр бзэджэ­шIагъэхэм ахамыщэнхэмкIэ пэшIорыгъэшъ … More

Язэдэлэжьэныгъэ нахь агъэлъэшыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэрэригъэблэгъагъэхэм тетэу урысые шIэныгъэлэжь цIэрыIохэу Лъэпкъ ушэтэкIо гупчэу «Курчатовский институт» зыфиIорэм ипрезидентэу Михаил Ковальчукрэ … More

«Илъэсыр къызэрыкIуагъэп, ау экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIыгъэх»

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фэгъэзэгъэ Джэпсалъэу мыгъэ къышIыщтым изы­фэгъэхьазырын фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом аущтэу къыщиIуагъ.

ЦIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэр игъорыгъозэ зэшIохыгъэ хъущтых

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. ДжырэкIэ щыIэ ыкIи тапэкIэ зэшIуахынхэу … More

ЧIыфэ зытелъхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэу

Банкым е нэмыкIэу кредит зытырэ организациехэм ахъщэ къаIихыгъэу зымытыжьышъугъэхэм е нэмыкI чIыфэ зытелъхэм ар аIахыжьы зыхъукIэ зэрыпсэунхэ къафэгъэнэгъэным фэгъэхьыгъэ законопроектым … More

ХэдзэкӀо объединением, кандидатым хэдзынхэмкӀэ яфонд мылъкоу къихьагъэмрэ икӀыгъэмрэ афэгъэхьыгъэ апэрэ финанс отчетыр

ХэдзэкӀо объединением, кандидатым хэдзынхэмкӀэ яфонд мылъкоу къихьагъэмрэ икӀыгъэмрэ афэгъэхьыгъэ апэрэ финанс отчетыр

Адыгеим и ЛIышъхьэ илъэсыкIэ еджэгъум изыфэгъэхьазырынкIэ пшъэрылъхэр афишIыгъэх

Адыгэ Республикэм и Правительствэ и Унэ тыгъуасэ министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу щыкIуагъэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Iофыгъо шъхьаIэу … More

ЦIыфхэр зыгъэразэхэрэр къыдалъытэзэ…

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным и Джэпсалъэ псауныгъэм икъэухъумэн ылъэныкъокIэ унашъоу къыщишIыгъагъэхэм зэу ащыщ диспансеризацием джыри нахь зырагъэушъомбгъуныр. Правительствэм, псауныгъэм … More

Аужырэ илъэсым экономикэм илъэныкъо шъхьаIэхэмкIэ Адыгеим хэхъоныгъэшIухэр ышIыгъэх

Чуваш Республикэм, Къалмыкъым, Адыгэ Республикэм, Курган­скэ, Псковскэ хэкухэм, Алтай краим социальнэ-экономикэ хэхъо­ны­гъэм­кIэ яунэе программэхэр зэрагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъагъ Феде­рациемкIэ Советым Iэнэ хъураеу … More

Республикэм социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустинымрэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ тыгъуасэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэр шъолъырым непэ иIофыгъо шъхьаIэхэр, социальнэ … More

Социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэм тегущыIагъэх

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиныр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Iу­кIагъ. Шъолъырым социальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм, … More

Экономикэм хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьагъ

Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ, ащ да­кIоу цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ мы аужырэ илъэсхэм республикэм щызэшIуахыгъэр бэ.

Экономикэм ихэхъоныгъэ дэлэжьэнхэм фэшI

Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм зы­щытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэм ащыщыгъ непэ щыIэ режимым игъо­ры­­гъоу текIыжьынхэмкIэ, экономикэм ихэхъоныгъэхэм Iоф адэ­шIэ­гъэнымкIэ пшъэрылъэу яIэхэм.

ЭкономикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэхэр

ПсэолъэшI ыкIи коммунальнэ хъызмэтхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным иIофыгъохэм афэгъэ­хьыгъагъ УФ-м шъолъыр хэхъоныгъэмкIэ икомиссие и Президиум изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр. Ар зэрищагъ Урысыем … More