ЦIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэр игъорыгъозэ зэшIохыгъэ хъущтых

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. ДжырэкIэ щыIэ ыкIи тапэкIэ зэшIуахынхэу … More

ЧIыфэ зытелъхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэу

Банкым е нэмыкIэу кредит зытырэ организациехэм ахъщэ къаIихыгъэу зымытыжьышъугъэхэм е нэмыкI чIыфэ зытелъхэм ар аIахыжьы зыхъукIэ зэрыпсэунхэ къафэгъэнэгъэным фэгъэхьыгъэ законопроектым … More

ХэдзэкӀо объединением, кандидатым хэдзынхэмкӀэ яфонд мылъкоу къихьагъэмрэ икӀыгъэмрэ афэгъэхьыгъэ апэрэ финанс отчетыр

ХэдзэкӀо объединением, кандидатым хэдзынхэмкӀэ яфонд мылъкоу къихьагъэмрэ икӀыгъэмрэ афэгъэхьыгъэ апэрэ финанс отчетыр

Адыгеим и ЛIышъхьэ илъэсыкIэ еджэгъум изыфэгъэхьазырынкIэ пшъэрылъхэр афишIыгъэх

Адыгэ Республикэм и Правительствэ и Унэ тыгъуасэ министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу щыкIуагъэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Iофыгъо шъхьаIэу … More

ЦIыфхэр зыгъэразэхэрэр къыдалъытэзэ…

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным и Джэпсалъэ псауныгъэм икъэухъумэн ылъэныкъокIэ унашъоу къыщишIыгъагъэхэм зэу ащыщ диспансеризацием джыри нахь зырагъэушъомбгъуныр. Правительствэм, псауныгъэм … More

ПсэолъэшI IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм зыщигъэгъозагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат мыл ордэунэжъым ишIын зынэсыгъэм тыгъуасэ зыщигъэгъозагъ. Ар спорт­комплексэу «Ошъутенэм» пэмычыжьэу щы­тыщт. Фигурнэ катанием ыкIи … More

Адыгеим и ЛIышъхьэ журналистхэм яупчIэхэм джэуап къаритыжьыгъ

Республикэм иминистрэхэм я Кабинет гъэрекIо Iоф зэришIагъэм фэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжьхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ Къэралыгъо филармонием къызыщешI нэуж журналистхэм яупчIэхэм джэуап … More

АдыгеимкIэ илъэсым изэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат депутатхэм апашъхьэ къыщыгущыIагъ ыкIи 2019-рэ … More

КъумпIыл Мурат зэхэсыгъор зэрищагъ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет ипланернэ зэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэм республикэмрэ муниципалитетхэмрэ яхэбзэ къулыкъухэм апашъхьэ … More

Республикэр зэрыгушхорэ IофышIэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэ тын лъа­пIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэ­халъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Адыгеим иэко­но­микэ хэхъоныгъэхэр … More

Пхъэныр Адыгеим зэрэщыкIорэм щигъэгъозагъэх

Урысые Федерацием и Правительствэ изэхэсыгъоу Урысыем и Премьер-министрэу Михаил Мишустиным тхьамэтагъор зыщы­зэ­ри­хьа­гъэр тыгъуасэ Москва щыкIуагъ. Хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным … More

Къуанэ Анзаур Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу агъэнэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат 2020-рэ илъэ­сым гъэтхапэм и 5-м ышIыгъэ Указым диштэу Къуанэ Анзаур Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ … More

Проектым игъэцэкIэн

Лъэпкъ проектэу «Экологиер» шъолъырым зэрэщагъэцакIэрэм, пшъэрылъхэр зэрэзэшIуахырэм фэгъэхьыгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Росприроднадзорым АдыгеимкIэ ыкIи Краснодар краимкIэ ишъолъыр … More

Владимир Путиным партиеу «Единэ Россием» изаконопроект къыдыригъэштагъ

Народнэ бюджетым IэпыIэгъу фэхъугъэным ехьылIэгъэ законопроектэу чIыпIэ Iофыгъохэм язэшIохын тегъэпсыхьагъэр партиеу «Единэ Россиемрэ» Урысые Федерацием и Правительствэрэ къызэдыхахыгъ ыкIи цIыфхэм … More

Урысыем и Президент Федеральнэ ЗэIукIэм илъэс къэс фигъэхьырэ Джэпсалъэм къеджагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ илъэс къэс фигъэхьырэ Джэпсалъэм тыгъуасэ къеджагъ. Ащ хэлэжьагъэх ФедерациемкIэ Советым … More

Зэфэхьысыжьхэмрэ пшъэрылъы­кIэхэмрэ

Адыгэ Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэ­рэм, ахэм зэфэхьысыжьэу афэхъу­хэ­рэм, тапэкIэ пшъэрылъэу къэу­цу­хэрэм афэгъэхьыгъагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ губернаторхэм я Клуб изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэу­гъоеным тегъэпсыхьэгъэ шIыкIэхэр зыща­гъэ­федэхэрэ программэу «Эффективный ре­гион» зыфиIорэр зыщагъэцэкIэрэ щъо­лъыр­хэм ягубернаторхэм я Клуб иапэрэ зэ­хэсы­гъо … More