Хэбзэукъоныгъэхэм къакIегъэчыгъэныр

Адыгеим хэбзэукъоныгъэхэм къащыкIегъэчыгъэнымкIэ Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъоу щыIагъэм зыщытегущыIагъэхэр лъэпкъ проектхэр агъэцакIэхэ зыхъукIэ хэбзэу­къоныгъэ­хэр къахэмыфэнхэр, унэ-коммунальнэ хъызмэтым ылъэныкъокIэ хэбзэнчъэу мызекIонхэр, гъэсэныгъэ … More

Адыгеим апэрэу щагъэпсыщт

Адыгэ Республикэм медицинэм ылъэныкъокIэ игъэсэныгъэ кластерэу «Профимед» зыфиIорэр Мыекъопэ къэралыгъо технологи­че­скэ университетым къыщызэIуахыщт. Федеральнэ проектэу «Про­фес­сионалитет» зыфиIорэм къыщыдэлъытэгъэ грантым ишIуагъэкIэ … More

ПсэолъэшIыным зырагъэушъомбгъущт

Адыгэ Республикэм и Правительст­вэ и Унэ компаниеу «ДОМ.РФ» зы­фиIорэм илIыкIохэм щадыряIэгъэ зэ­Iу­кIэгъур зыфэгъэхьыгъагъэр рес­пуб­ли­кэм ипсэолъэшI лъэныкъо ыкIи цIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэм … More

IэзапIэхэм автомобильхэр къафащэфыгъ

Муниципальнэ IэзапIэхэм «Лада гранта» зыфиIорэ санитар авто­мобильхэр аратыгъэх. Лъэпкъ про­ектэу «Псауныгъэм икъэу­хъумэн» къыдыхэлъытэгъэ шъолъыр проектэу «Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ пэ­ублэ звенэр гъэкIэжьыгъэныр» … More

КъумпIыл Мурат: «Экономикэр лъэгэпIакIэхэм анэгъэсыгъэнымкIэ Президентым къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр дгъэцэкIэщтых»

Я XXVI-рэ дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм непэ пленарнэ зэхэсыгъоу щызэхащагъэм Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр къыщыгущыIагъ. Адыгеим и … More

Республикэм иэкономикэ хэпшIыкIэу зыкъыригъэIэтыщт

Адыгеим иэкономикэ тапэкIи хэхъоныгъэ ышIыным пае Адыгеим инвестиционнэ проектышхо заулэ щагъэцэкIэщт. Ахэм анахь шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ Тэхъутэмыкъое районым промышленнэ паркэу … More

Бюджетми хахъо фишIыщт

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм Адыгэ Республикэмрэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «СФТ Пакеджинг» зыфиIорэмрэ зэзэгъыныгъэ щызэдашIыгъ. Ар зыфэгъэхьыгъэр … More

Бизнес-хьакIэщ Мыекъуапэ къыдэуцощт

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм Адыгэ Республикэмрэ Iахьзэхэлъ обществэу «Центр-Отель» зыфиIорэмрэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм непэ щызэдыкIэтхагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу … More

Адыгеимрэ «Синергиемрэ» зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ

Адыгэ Республикэмрэ корпорациеу «Синергия» зыфиIорэмрэ гъэсэныгъэмкIэ, бизнесымкIэ, социальнэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ зэдэлэжьэныгъэ зэдыряIэнэу Петербург щыкIорэ я XXVI-рэ дунэе экономическэ форумым … More

Зэдэлэжьэныгъэм иIофыгъохэр

Херсон хэкум экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэрэ Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэрэ шъолъыритIум ясоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ылъэныкъокIэ бгъуитIуми шIуагъэ … More

Пшъэрылъхэм атегущыIагъэх

Лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ къыдалъытэрэ Iофтхьабзэхэр республикэм щыпхырыщыгъэнхэр, зекIонымкIэ инфраструктурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр, зычIэсыщтхэ унэхэр ыкIи гъогухэр шIыгъэнхэр, цIыфхэм ялъэIу тхылъхэм … More

Лъэныкъо пстэури къызэлъиубытэу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет икIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэр игъэкIотыгъэу, лъэныкъо зэфэшъхьафыбэкIэ къыщыриIотыкIыгъ АР-м и … More

Хабзэр республикэм щамыукъонэу

Хабзэр амыукъонымкIэ АР-м и Координационнэ зэIукIэ изэхэсыгъоу щыIагъэм лъэпкъ, федеральнэ проектхэр агъэцакIэхэ зыхъукIэ хэбзэукъоныгъэу ашIыхэрэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэн, IT-технологиехэр къызфагъэфедэхэзэ бзэджэшIагъэу … More

Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ

Республикэу Беларусь илIыкIохэу Адыгеим къэкIуагъэхэр тиреспубликэ ит мэкъумэщ промышленнэ предприятиехэм ащыщхэм ащыIагъэх. Ахэм ягъуса­гъэх АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзауррэ АР-м … More

Республикэу Беларусь илIыкIохэр Адыгеим къэкIуагъэх

Зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъагъэхэм атегъэпсыхьагъэу лъэныкъо пстэури къызэ­лъызыубытырэ зэдэлэжьэныгъэм зегъэушъомбгъугъэным пае Республикэу Беларусь ихэбзэ къулыкъухэм ыкIи ипредприятие заулэмэ ялIыкIохэр зыхэт купыр Адыгеим … More