Адыгэ Республикэм и Закон

Адыгэ Республикэм и Законэу «ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным икъулыкъухэр муниципальнэ уплъэкIунхэм язэхэщэнкIэ зэрыгъозэхэрэ административнэ регламентхэр зэрэзэхагъэуцохэрэ ыкIи зэраштэхэрэ шIыкIэм ехьылIагъ» зыфиIорэм кIуачIэ … More

Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ иунашъу

Социальнэ фэIо-фашIэхэм алъэныкъокIэ республикэ къэралыгъо уплъэкIунхэр зэхащэхэ зыхъукIэ Iофтхьабзэу зэшIуахыщтхэр зэратхэхэрэ тхьапэхэм арытыщт упчIэхэр ухэсыгъэнхэм ехьылIагъ