Курскэ заор ыкIи къотэгъухэр

ЯтIонэрэ дунэе заом къотэгъоу щытиIагъэхэм афэгъэхьыгъэу сыда тшIэрэр? Лъэхъэнэ зэфэшъхьафхэм къыхаутыгъэ тхыгъэхэм зафэбгъазэмэ, нахьыбэрэм къыкIагъэтхъы ятIонэрэ фронтым икъызэIухын къотэгъухэр зэрэдэмыгуIэщтыгъэхэр.

Адыгэ бзылъфыгъэм изэо гъогу

1941-рэ илъэсым имэкъуогъу мазэ и 22-м ошIэ-дэмышIэу нэмыц-фашист техакIохэр ти Хэгъэгу ныбжьыкIэ къызытебанэхэм, хъулъфыгъэмэ афэдэу бзылъфыгъэхэри ежьхэм яшIоигъоныгъэкIэ военкоматым кIохэзэ … More