Зэдэлэжьэныгъэм зырагъэушъомбгъущт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Сбербанкым и Къыблэ-ТыгъэкъохьэпIэ банк и Тхьаматэу Анатолий Песенниковым IофшIэгъу зэIукIэгъу Правительствэр зы­чIэт Унэм щыдыриIагъ.Тишъолъыррэ банкымрэ … More

Лъэныкъо пстэури къызэлъиубытэу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет икIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэр игъэкIотыгъэу, лъэныкъо зэфэшъхьафыбэкIэ къыщыриIотыкIыгъ АР-м и … More

Хабзэр республикэм щамыукъонэу

Хабзэр амыукъонымкIэ АР-м и Координационнэ зэIукIэ изэхэсыгъоу щыIагъэм лъэпкъ, федеральнэ проектхэр агъэцакIэхэ зыхъукIэ хэбзэукъоныгъэу ашIыхэрэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэн, IT-технологиехэр къызфагъэфедэхэзэ бзэджэшIагъэу … More

Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ

Республикэу Беларусь илIыкIохэу Адыгеим къэкIуагъэхэр тиреспубликэ ит мэкъумэщ промышленнэ предприятиехэм ащыщхэм ащыIагъэх. Ахэм ягъуса­гъэх АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзауррэ АР-м … More

Республикэу Беларусь илIыкIохэр Адыгеим къэкIуагъэх

Зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъагъэхэм атегъэпсыхьагъэу лъэныкъо пстэури къызэ­лъызыубытырэ зэдэлэжьэныгъэм зегъэушъомбгъугъэным пае Республикэу Беларусь ихэбзэ къулыкъухэм ыкIи ипредприятие заулэмэ ялIыкIохэр зыхэт купыр Адыгеим … More

Сыд фэдэрэ къиныгъуи хэкIыпIэ къыфагъоты

Экономикэ къиныгъохэм ямылъытыгъэу, пшъэдэкIы­жьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ общест­вэу «Адыгейский пивобезалкогольный завод «АСБИР» зыфиIорэр бэдзэршIыпIэм чIыпIэу щиубытыгъэм тетэу мэлажьэ.

Сыд фэдэрэ къиныгъуи хэкIыпIэ къыфагъоты

Экономикэ къиныгъохэм ямылъытыгъэу, пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Адыгейский пивобезалкоголь­ный завод «АСБИР» зыфиIорэр бэдзэршIыпIэм чIыпIэу щиубытыгъэм тетэу мэлажьэ. БэмышIэу … More

Нэхэе Аслъан: «ПсэупIэп тшIырэр, щыIэныгъэр тэгъэпсы»

Мы мафэхэм июбилей хигъэунэфыкIыгъ Урысыем, Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр язаслуженнэ псэолъэшIэу, «Краснодарская-1» зы­фи­Iорэ хъызмэтшIапIэм ипащэу, Краснодар икъэлэ Думэ идепутатэу, экономикэ … More

Валентина Матвиенкэмрэ КъумпIыл Муратрэ IофшIэгъу зэIукIэгъу зэдыряIагъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къадыхэлъытагъэу ФедерациемкIэ Советым испикерэу Валентина Матвиенкэр аIукIагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет … More

Экономикэм ихэхъоныгъэкIэ мэхьанэшхо яI

Адыгэ Республикэм и Мафэхэу Федера­циемкIэ Советым щыкIохэрэм адиштэу СФ-м и Комитетэу экономикэ политикэм фэгъэзагъэм зэхищэгъэ зэхэсыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр джырэ инфраструктурэм изэхэщэн … More

ГъэцэкIэнхэр, пшъэрылъхэр

ПсэолъэшIыным, псауныгъэм икъэухъумэн, еджапIэхэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр яшIылIэгъэнхэм ыкIи бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным тишъолъыр зэрэфэхьазырым защытегущыIэгъэхэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо АР-м и Правительствэ иIагъ.

«Илъэсыр къызэрыкIуагъэп, ау экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIыгъэх»

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фэгъэзэгъэ Джэпсалъэу мыгъэ къышIыщтым изы­фэгъэхьазырын фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом аущтэу къыщиIуагъ.

Аужырэ илъэсым экономикэм илъэныкъо шъхьаIэхэмкIэ Адыгеим хэхъоныгъэшIухэр ышIыгъэх

Чуваш Республикэм, Къалмыкъым, Адыгэ Республикэм, Курган­скэ, Псковскэ хэкухэм, Алтай краим социальнэ-экономикэ хэхъо­ны­гъэм­кIэ яунэе программэхэр зэрагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъагъ Феде­рациемкIэ Советым Iэнэ хъураеу … More

Республикэм социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустинымрэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ тыгъуасэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэр шъолъырым непэ иIофыгъо шъхьаIэхэр, социальнэ … More

Социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэм тегущыIагъэх

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиныр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Iу­кIагъ. Шъолъырым социальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм, … More

Экономикэм ихэхъоныгъэ дэлэжьэнхэм фэшI

Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм зы­щытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэм ащыщыгъ непэ щыIэ режимым игъо­ры­­гъоу текIыжьынхэмкIэ, экономикэм ихэхъоныгъэхэм Iоф адэ­шIэ­гъэнымкIэ пшъэрылъэу яIэхэм.

ЭкономикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэхэр

ПсэолъэшI ыкIи коммунальнэ хъызмэтхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным иIофыгъохэм афэгъэ­хьыгъагъ УФ-м шъолъыр хэхъоныгъэмкIэ икомиссие и Президиум изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр. Ар зэрищагъ Урысыем … More

КъумпIыл Мурат: «Экономикэм иIофхэр дгъэцакIэхэзэ коронавирусым ебэныгъэным фэгъэхьыгъэ упчIэхэр Iэпэдэлэл тшIыхэ хъущтэп»

Непэрэ зэхэсыгъор зэрищэзэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гъэцэкIэкIо ыкIи муниципальнэ хабзэм ипащэхэм афигъэпытагъ экономикэм ылъэныкъокIэ лъэбэкъукIэхэр ашIыхэ зыхъукIэ эпидемиологическэ … More

Бизнесым IэпыIэгъу зэрэрэфэхъущтхэ шIыкIэр Адыгеим щаштагъ

2020-рэ илъэсым экономикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Iофтхьабзэу зэхащэщтхэм ишъолъыр План гъэнэфэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ унашъом кIэтхагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл … More