«Илъэсыр къызэрыкIуагъэп, ау экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIыгъэх»

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фэгъэзэгъэ Джэпсалъэу мыгъэ къышIыщтым изы­фэгъэхьазырын фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом аущтэу къыщиIуагъ.

Аужырэ илъэсым экономикэм илъэныкъо шъхьаIэхэмкIэ Адыгеим хэхъоныгъэшIухэр ышIыгъэх

Чуваш Республикэм, Къалмыкъым, Адыгэ Республикэм, Курган­скэ, Псковскэ хэкухэм, Алтай краим социальнэ-экономикэ хэхъо­ны­гъэм­кIэ яунэе программэхэр зэрагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъагъ Феде­рациемкIэ Советым Iэнэ хъураеу … More

Республикэм социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустинымрэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ тыгъуасэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэр шъолъырым непэ иIофыгъо шъхьаIэхэр, социальнэ … More

Социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэм тегущыIагъэх

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиныр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Iу­кIагъ. Шъолъырым социальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм, … More

Экономикэм хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьагъ

Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ, ащ да­кIоу цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ мы аужырэ илъэсхэм республикэм щызэшIуахыгъэр бэ.

Экономикэм ихэхъоныгъэ дэлэжьэнхэм фэшI

Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм зы­щытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэм ащыщыгъ непэ щыIэ режимым игъо­ры­­гъоу текIыжьынхэмкIэ, экономикэм ихэхъоныгъэхэм Iоф адэ­шIэ­гъэнымкIэ пшъэрылъэу яIэхэм.

ЭкономикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэхэр

ПсэолъэшI ыкIи коммунальнэ хъызмэтхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным иIофыгъохэм афэгъэ­хьыгъагъ УФ-м шъолъыр хэхъоныгъэмкIэ икомиссие и Президиум изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр. Ар зэрищагъ Урысыем … More

КъумпIыл Мурат: «Экономикэм иIофхэр дгъэцакIэхэзэ коронавирусым ебэныгъэным фэгъэхьыгъэ упчIэхэр Iэпэдэлэл тшIыхэ хъущтэп»

Непэрэ зэхэсыгъор зэрищэзэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гъэцэкIэкIо ыкIи муниципальнэ хабзэм ипащэхэм афигъэпытагъ экономикэм ылъэныкъокIэ лъэбэкъукIэхэр ашIыхэ зыхъукIэ эпидемиологическэ … More

Бизнесым IэпыIэгъу зэрэрэфэхъущтхэ шIыкIэр Адыгеим щаштагъ

2020-рэ илъэсым экономикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Iофтхьабзэу зэхащэщтхэм ишъолъыр План гъэнэфэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ унашъом кIэтхагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл … More

ПроектыкIэхэр республикэм щагъэцакIэх

Тыгъэм иамалкIэ Iоф зышIэщт электростанцием ишIын Адыгеим щаухыгъ. «Зеленая» энергетика зыфиIорэ лъэныкъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэрэ инвестиционнэ проектым иапэрэ уцугъо республикэм … More

Программэм игъэцэкIэн амалышIухэр къытыщтых

Шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным иунэе программэ фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Видеоселектор шIыкIэм тетэу … More

Адыгеим и ЛIышъхьэ журналистхэм яупчIэхэм джэуап къаритыжьыгъ

Республикэм иминистрэхэм я Кабинет гъэрекIо Iоф зэришIагъэм фэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжьхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ Къэралыгъо филармонием къызыщешI нэуж журналистхэм яупчIэхэм джэуап … More

АдыгеимкIэ илъэсым изэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат депутатхэм апашъхьэ къыщыгущыIагъ ыкIи 2019-рэ … More

Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ агъэнэфагъ

Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу щытыгъэ Геннадий Митрофановыр а ведомствэ шъыпкъэм иминистрэу агъэнэфагъ. Ащ фэгъэхьыгъэ Указым республикэм и … More

Республикэр зэрыгушхорэ IофышIэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэ тын лъа­пIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэ­халъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Адыгеим иэко­но­микэ хэхъоныгъэхэр … More

Проектым игъэцэкIэн

Лъэпкъ проектэу «Экологиер» шъолъырым зэрэщагъэцакIэрэм, пшъэрылъхэр зэрэзэшIуахырэм фэгъэхьыгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Росприроднадзорым АдыгеимкIэ ыкIи Краснодар краимкIэ ишъолъыр … More

Джыри нахь гъэлъэшыгъэн фае

ЦIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм, лэжьапкIэм хэгъэхъогъэным, продукциеу IэкIыбым агъакIорэр нахьыбэ шIыгъэным, кооперацием зегъэушъомбгъугъэным афэгъэхьыгъэ лъэпкъ проектитIум къащыдэлъытагъэхэр икIыгъэ илъэсым гъэцэкIагъэ … More

Владимир Путиным пресс-конференцие къытыгъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным тикъэралыгъо ыкIи IэкIыбым Iоф ащызышIэрэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIохэм тыгъуасэ зыфагъэзэн амал яIагъ.Ахэм ахэтыгъэх Адыгэ … More

Спортым республикэм зыщиушъомбгъуным анаIэ тет

Физкультурэм зыщыпылъыщтхэ, псауныгъэр зыщагъэпытэщт комплексыкIэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу Тэхъутэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм къащызэIуахыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм ахэлэжьагъэх УФ-м спортымкIэ … More

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Республикэу Башкортостан и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Радий Хабировымрэ мы шъолъырым и Правительствэ … More

IофшIэныр лъагъэкIотэнэу пшъэрылъ къафишIыгъ

2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо куп Тыркуем щыIагъ. Мы хэгъэгумрэ шъолъырым имуниципалитетхэмрэ язэпхыныгъэ агъэпытэнэу … More

Лъыплъэн Iофыр нахь агъэлъэшыщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ Советэу псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ АР-м и Министерствэ щызэхащагъэм хэтхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. … More

Хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIыщт шIыкIэм тегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Правительствэ ыцIэкIэ Адыгеим икураторэу, Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Дмитрий Патрушевым пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ … More

Зэрифэшъуашэу Iоф адашIэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъэу къыгъэуцугъэм диштэу инвестициехэр нахьыбэ шIыгъэнхэм, тиэкономикэ мылъку къыхэзылъхьэ зышIоигъохэм зэрифэшъуашэу Iоф адэшIэгъэным, административнэ … More

Мурат Кумпилов и куратор Адыгеи от Правительства РФ обсудили перспективы развития региона

В рамках рабочей поездки в Москву Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с куратором региона от Правительства РФ – Министром сельского … More

Адыгеим и ЛIышъхьэ федеральнэ форумым къыщыгущыIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ форумэу «Производительность 360» зыфиIорэм псалъэ къыщишIыгъ, проектэу «Правительствэ кIэугъоякIу» зыфиIорэр республикэм зэрэщыпхыращырэм ар къытегущыIагъ.