Кушъхьэфачъэр зикIасэхэм заIуагъэкIагъ

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекторхэм еджэкIо цIыкIухэм бэрэ зэIукIэгъухэр адашIых. ГъогурыкIоным ишапхъэхэм ягъэцэкIэн фэгъэхьыгъэ зэдэгущыIэгъухэм яшIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэм ящынэгъончъагъэ зэрэпытэщтым полицием иIофышIэхэм … More

Джэпсалъ

1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 76-рэ зэрэхъурэр хэгъэунэфыкIыгъэным тегъэпсыхьагъэу Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет, Адыгэ … More

Умная реклама: национальный провайдер подключил «Ростелеком Экраны» в одной из краснодарских клиник

Умный цифровой сервис «Ростелеком Экраны» заработал в краснодарской косметологической клинике «Эстетик Мания». Он помогает проводить рекламные кампании на видеопанелях и … More

ГукIэгъуныгъэм шIушIэныр къыщежьэ

Ростов-на-Дону щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм нэIуасэ шъуафэтшIыныр лъытэгъэкIуатэ. Непэ зигугъу къэтшIыщт бзылъфыгъэм пшъэрылъэу зыфигъэуцужьырэр къыздигъэхъун елъэкIы, шIушIэным ищыIэныгъэ гъогу рипхыгъэу мэпсэу.

КIэлэцIыкIу тIысыпIэхэр жъугъэфедэх!

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ дэт кIэлэцIыкIу джэгупIэ гупчэхэм ащыщ Къэралыгъо автоинспекторхэр щыIагъэх. Ащ къыщызэрэугъоигъэ ны-тыхэм сабыйхэр автомобилымкIэ къызэрэращэкIыхэрэм епхыгъэ шапхъэхэр къафаIотагъэх.

Апшъэрэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъотыным пай

Программэу «Социальный лифт» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ гурыт еджа­пIэр къэзы­ухырэ сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэеджакIохэу щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм ыпкIэ зыхэмылъ апшъэрэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъотын … More