Iэппыш Бибарс: «Iэмал имыIэу адыгэбзэкIэ унэм дыщыпсэлъэн хуейт»

ИлъэсийкIэ узэIэбэкIыжмэ, Сирием къиIэпхъукIыжа адыгэ щIалэ IэпэIэсэ, егъэджакIуэ, музыкант Iэппыш Бибарс Адэжь Хэкум къигъэзэжу къызэрытхэзэгъэжар ди гуапэщ. Ар Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ … More

ЦIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэр псынкIэу зэшIохыгъэнхэм фэлэжьэщтых

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыкIогъэ зэхэсыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр экономикэм иотраслэхэмрэ социальнэ лъэныкъомрэ, мыхэм ахэхьэх псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэр, къэралыгъо гъэIорышIэныр, … More

КъумпIыл Мурат мэфэкI къэгъэлъэгъоным хэлэжьагъ

«Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр: субъектхэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зяIэр илъэси 100 хъугъэ» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим икъутамэу Мыекъуапэ … More

ЛIэшIэгъу гъогу. Апэ итыгъэхэр, непэ типащэр

1922-рэ илъэсым Адыгэ автоном хэкур зызэхащэм цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафыбэу щызэдэпсэухэрэм ящыIэкIэ-псэукIэ зэхъокIыныгъэхэр къыхилъхьэгъагъ, шъхьафитыныгъэ къязытыгъэ жьыкъэщэгъу афэхъугъагъ.

ТыфэгушIо!

Илъэситфырэ къыддеджагъэу, непэ къызынэсыгъэми ныбджэгъушIоу тиIэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу Къуекъо Асфар ыныбжь илъэс 70-рэ зэрэхъугъэм­кIэ тигуапэу тыфэгушIо! ИныбжьыкIэгъум къыщыублагъэу Асфар … More

Сыд фэдэрэ къиныгъуи хэкIыпIэ къыфагъоты

Экономикэ къиныгъохэм ямылъытыгъэу, пшъэдэкIы­жьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ общест­вэу «Адыгейский пивобезалкогольный завод «АСБИР» зыфиIорэр бэдзэршIыпIэм чIыпIэу щиубытыгъэм тетэу мэлажьэ.