Лъэпкъ шъуашэр джырэ уахътэм диштэу

Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм щыщ сурэтышI-модельер цIэрыIоу Саральп Мадинэ иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъонэу «В реке времени» зыфиIорэр мы мафэхэм Адыгэ Республикэм исурэт къэгъэлъэгъуапIэ къыщызэIуахыгъ.

Мэкъу-мэщымрэ къуаджэхэмрэ яхэхъоныгъ

Мэкъумэщ-къыдэгъэкIыжьын комплексым ылъэныкъокIэ предпринимательствэм, джащ фэдэу къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным IэпыIэгъу зэрэфэхъущтхэм фэгъэхьыгъэ Урысые форумэу шэкIогъум и 21 — 22-м … More

Журналист IофшIэгъэ 12 къагъэлъэгъуагъ

Журналистикэм ылъэны­къокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын афэгъэшъошэгъэнымкIэ Комисси­ем зэхэсыгъоу иIагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Респуб­ликэм иминист­рэхэм я Кабинетрэ … More

ХэбзэIахьхэм къагъэзэжьыщт

Народнэ фронтым игъэцэкIэкIо Комитет ипащэу Михаил Кузнецовым спортым пылъхэм хэбзэIахьэу атырэм къегъэгъэзэжьыгъэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм щыкIагъэу халъагъохэрэм УФ-м и Президент ащигъэгъозагъ. … More

БжьэхъунымкIэ IэпыIэгъу ыгъотыгъ

УФ-м и Президентэу В. Путиныр зикIэщэкIо лъэпкъ проект­хэм ащыщэу предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу афэхъугъэным фытегъэпсыхьагъэм къыщыдэлъытэгъэ программэу «Агростартапым» тиреспубликэ щыщхэр … More

ИгъэцэкIэжьын аухы

ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу псэу­пIэу Тульскэм дэтым игъэцэкIэжьын ыкIэм фэ­кIо. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» диштэу ащ иинженер коммуника­цие­хэр, ипчъэхэр, ишъхьан­гъупчъэхэр, икоридорхэм яджэхашъохэр … More

Культурнэ кIэныр ухъумэгъэныр

АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ шъолъыр научнэ-практическэ конференциеу «Шъолъырым икультурнэ кIэн ухъумэгъэнымкIэ тхылъеджапIэхэм ямэхьан» зыфиIорэр щыкIуагъ. АР-м культурэмкIэ и Министерствэрэ Лъэпкъ … More

ЛIэшIэгъуныкъом къыкIоцI

Къэгъэлъэгъонэу «ЛIэшIэгъуныкъом къыкIоцI. Кавказымрэ Гурыт Азиемрэ яживопись, яграфикэ, яскульптур» зыфиIорэр КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэ къыщызэIуахыгъ, … More