Лажьэ зиIэр къагъотыгъ

Урысыем и Следственнэ Комитет иследственнэ гъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм фэIо-фашIэхэр зэрагъэцэкIагъэр щынэгъончъэным ишап­хъэхэм зэрадимыштэрэм къыхэкIэу бзылъфыгъэр зэрэхэкIодагъэм епхыгъэ уголовнэ Iофэу къызэIуихыгъэм … More

Европэм тылъэплъэ, «Зэкъошныгъэм»…

Мыекъопэ футбол клубэу «Зэ­къошны­гъэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый гъэзет­еджэхэм яупчIэхэм джэуап къаритыжьынэу, иеплъыкIэхэм тащигъэгъозэнэу телъэIугъ.

Программэм ишIуагъэкIэ IэпыIэгъу агъотыгъ

«Адыгэ Республикэм икъуаджэхэм зэдиштэу хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэ къэралыгъо программэм къы­дыхэлъытагъэу унэ сертификатхэр ятыгъэным иIофыгъокIэ зэхэсыгъо Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат … More

КъумпIыл Мурат: «ОшIэ-дэмышIагъэм къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэр псынкIэу дэдгъэзыжьынхэ фае»

Къуаджэу Хьатикъуае къыщыхъугъэ ошIэ-дэмышIагъэм къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын, непэ Iофхэм язытет зыфэдэм ыкIи цIыфхэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэм афэгъэхьыгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу … More

Къахэхъуагъэу аратыщт

ПенсиехэмкIэ шIокI зимыIэ страхованием фэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэу фашIыгъэхэм къызэращыдэлъытагъэм тетэу, зыныбжь имыкъугъэм лъыплъэнэу зыштэгъэ пенсионерхэм япенсиехэр индексацие шIыгъэхэу бэдзэогъум … More

Шъолъырхэм гъэтэрэзыжьынхэм ащатегущыIэщтых

IофшIэнымкIэ Кодексым гъэтэрэзыжьынхэу фашIымэ шIоигъохэр партиеу «Единэ Россием» Къэралыгъо Думэм къащыхилъхьагъэх. IофшIэпIэ чIыпIэм пэIудзыгъэхэу лэжьэнхэ зэралъэкIыщт шIыкIэхэр зыщыгъэ­нэфэгъэ законопроектым партием … More

Къолъхьэ тын-Iыхын нэшанэ зиIэ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэм…

Коррупциер къэралыгъом иэкономикэрэ обществэмрэ зэрарышхо языхырэ, алъапсэ кIэзыутырэ уголовнэ бзэджэшIагъэхэм ащыщ. Ащ къызыдихьырэ гумэкIыгъом тикъэралыгъо щыпсэурэ цIыф пэпчъ ищыIэныгъэкIэ зэрар … More

«Росатомым» ипащэ Адыгеим электростанцие зэрэщагъэпсыгъэм фэгъэхьыгъэу Урысыем и Президент къыфиIотагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Къэралыгъо корпорациеу «Росатомым» игенеральнэ директорэу Алексей Лихачевым мэкъуогъум и 17-м зэIукIэгъу дыриIагъ. Къэралыгъом ипащэ … More

Фэмыем ытыщтэп

АдыгеимкIэ мы илъэсым гурыт еджапIэр нэбгырэ 1814-мэ къау­хы. Ау аттестатыр къаратынымкIэ урысыбзэмрэкIэ ыкIи хьисапымрэкIэ зэтыгъо къэралыгъо ушэтыныр мыгъэ зэрамытыщтым къыхэкIэу … More

Адыгеим хэхъоныгъэхэр ышIынхэм пае

УФ-м и Правительствэ иунашъоу мэкъуогъум и 16-м къыдэкIыгъэм къызэрэщыдэлъытагъэм тетэу, Адыгеим социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ унэе программэм къыщыдэлъытагъэхэм ягъэцэкIэн пае … More

МэщбэшIэ Исхьакъ икIэрыкIэу хагъэхьагъ

Парламентскэ гъэзетым къызэритыгъэмкIэ, общественнэ объединениехэм ыкIи мыком­мерческэ организациехэм ялIыкIохэу Урысыем и Общественнэ палатэ хэтыщтхэр къыхэхыгъэнхэмкIэ зэнэкъокъоу щыIагъэм икIэуххэр мэкъуогъум и … More

ЗыкI къэралыгъо ушэтынхэм языфэгъэхьазырын ыкIи язэхэщэн иIофыгъо тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ зыкI къэралыгъо ушэтынхэм ятын шъолъырыр зэрэфэхьазырым фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ щыIагъ. Видеоселектор шIыкIэм тетэу … More

Зихэгъэгу шIу зылъэгъухэрэр, ащ итарихъ, игушъхьэбаиныгъэ кIэн рыгушхохэрэр зэзыпхыхэрэ мэфэкI

Мэкъуогъум и 12-м тикъэралыгъо мэхьанэшхо зиIэ мэфэкIыр — Урысыем и Мафэ е 2002-рэ илъэсым нэс зэраIощтыгъэу, Урысыем икъэралыгъо суверенитет фэгъэхьыгъэ … More