ШIыкIэшIур гум къыщежьэ

Лъэпкъ художественнэ Iэмэ-псымэхэм, бгъэфедэн плъэкIырэ искус­ствэм, IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон, сатыу ашIыным афэгъэхьыгъэ зэхахьэр игъэкIотыгъэу Мыекъуапэ щыкIуагъ. АР-м культурэмкIэ и Министерствэрэ … More

РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ проект

Адыгеим щыпхыращырэ инвестиционнэ проектэу ООО-у «Мирный-Адыгея» зыцIэр илъэс къэс зэхащэрэ Урысые агропромышленнэ къэгъэлъэгъонэу «Золотая осень» зыфиIорэм къыпкъырыкIыгъэхэм ащыщ. РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо … More

ЕмтIылъ Оксан: «Непэ коронавирусымрэ гриппымрэ тищыIэныгъэ щызэготых»

Зэпахырэ узэу коронавирусыр къызэузыхэрэм япчъагъэ лъэшэу зыкъиIэтэу фежьагъ, зидунай зыхъожьхэрэм япчъагъи лъэшэу хэхъуагъ. Ащ лъапсэу фэхъухэрэм, вакцинацием ишIуагъэ афэгъэхьыгъэу гущыIэгъу … More

Дунаим ехыжьыгъ Урысые Федерацием исенаторэу, парламентым иапшъэрэ палатэ Адыгеим ыцIэкIэ хэтыгъэ Олег Селезневыр.

Олег Виктор ыкъор ыгукIэ республикэм пэблэгъагъ, фэгумэкIыщтыгъ, шъолъырым социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэ ышIыным иIахьышхо хилъхьагъ. ЩынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу … More

Быслъымэнхэм афэкIорэ Джэпсалъ

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ быслъымэнхэр! Зэпахырэ узхэмкIэ Iофхэм язытет къызэрэхьылъагъэм епхыгъэу, гриппыр, нэмыкI пэтхъу-Iутхъу узхэр къямыгъэутэ­лIэгъэнхэм, коронавирусым земыгъэу­шъомбгъугъэным атегъэпсыхьагъэу Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ … More

Къэралыгъо тынхэр

Республикэм щыпсэухэу общественнэ щыIэныгъэми, IофшIэнми гъэхъэгъэшхохэр ащызышIыгъэхэм къэралыгъо тынхэр афэгъэшъошэгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ мэфэкI Iофтхьабзэр Адыгеим и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Адыгеим и … More