ЦIыфыбэ хэлэжьагъ

ЧIыпIэ зэфэшъхьафхэм хэкIыр зэращыратэкъухьэрэм гумэкIыгъуабэ къызэрэпыкIырэм иIофыгъо Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат министрэхэм я Кабинет изэхэсыгъохэм бэрэ къащеIэты. ЦIыф­хэм … More

ЧIыгужъым ымакъ

Я ХХ-рэ лIэшIэгъум ия 60-рэ илъэсхэм ыкIэхэм Советскэ Союзым хэхъоныгъэшхохэр ышIыщтыгъ. Къухьэлъатэм исэу Беллэ Москва иаэропорт тебыбыкIынэу зигъэхьазырыщтыгъ. Зэрэщынэрэм къыхэкIэу … More

ЯIофшIэнкIэ къалэжьыгъ

Япшъэрылъхэр дэгъоу зэрагъэцакIэхэрэм, ана­хьэу ныбжьыкIэхэр дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэм ыкIи яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр зэрифэ­шъуашэу зэрэзэхащэрэм къыхэкIэу ДОСААФ-м ишъолъыр … More

ПIалъэм къыпэу

Лъэпкъ проектэу «ПсэупIэр ыкIи къэлэ щыIакIэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ республикэ программэу жъы хъугъэу зэхэоным нэсыгъэ унэхэм ачIэсхэм ягъэкощын фэгъэхьыгъэр 2022-рэ илъэсым … More

Лъэныкъо пстэури къызэлъиубытэу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет икIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэр игъэкIотыгъэу, лъэныкъо зэфэшъхьафыбэкIэ къыщыриIотыкIыгъ АР-м и … More