Диныр ыкIи цIыфыр

ШIошъхъуныгъэр — шэн шъхьаI ЦIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм тхьэшIошъхъуныгъэм осэшхо фашIызэ лIэшIэгъубэхэр рекIокIыгъэх. Тидунай зыгорэм иIэмырэу, зыгорэм зэригъэфагъэу зэрэщытым гу лъытэгъуаеп. … More

Вакцинэр шIэхэу агъэфедэнэу рагъэжьэщт

ЭпидемиологиемкIэ ыкIи микробиологиемкIэ научнэ ушэтын Гупчэу Гамалеи ыцIэ зыхьырэм ипащэу Александр Гинцбург къызэриIуагъэмкIэ, коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэу «Спутник М» зыфиIоу кIэлэцIыкIу … More

ТекIоныгъэ къыдихыгъ

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щеджэрэ ныбжьыкIэхэм ащыщхэм гъэхъэгъэшIухэр яIэх, реcпубликэм имызакъоу Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм зэрифэшъуашэу закъыщагъэлъагъо, зэнэкъокъухэм текIоныгъэхэр къащыдахы.

Сусанэ ишIэныгъэхэр Москва щиушэтыщт

Ныдэлъфыбзэр языгъэшIэрэ кIэлэегъаджэхэр зыхэлэжьэгъэ зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр бэмышIэу къэнэфагъэх. Урысые Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм анахьэу къахэщыгъэхэм ащыщ Теуцожь районымкIэ Гъобэкъое гурыт еджапIэм адыгабзэр … More

Сабыйхэм ядунай

Зауррэ Заремэрэ Зауррэ Заремэрэ зэш-зэ­шыпхъу цIыкIух, къызэтехъу­хьагъэх, зымышIэрэм зэтIуазэ шIошIых, аIапэ зэрэмыIыгъэу, зэпэзырызэу къыхэкIырэп. Лъэ­шэу зэфэщагъэх — Iулъхьэ цIыкIу зэфэдитIу … More