Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ дызэрихьэзэ Комиссием изэхэсыгъоу щыIагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ хабзэм игъэцэкIэкIо къулыкъухэм Iофэу ашIэрэр зэхэфыгъэныр, … More

Шъолъыр 28-мэ ялIыкIохэр хэлажьэх

СССР-м спортымкIэ имастерэу, Пшызэ фи­зи­­че­скэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ изаслу­женнэ IофышIэу Василий Самарчиевым фэгъэ­хьыгъэ зэнэкъокъухэр Анапэ щыкIуагъэх. Адыгэ Республикэр къэзыгъэлъэгъогъэ Тэхъутэмыкъое … More

ХьакIэщ тегъэпсыхьагъэхэм къахэхъощт

ЗекIоным епхыгъэ фэIо-фашIэхэр дэгъоу зыщызэхащэрэ, шхыныгъо зэфэшъхьафхэр зыщагъэхьазырырэ, глэмпингхэр, кемпингхэр зыщагъэпсырэ, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэм зызщырагъэушъомбгъурэ шъолъырхэм Адыгеири ахэхьэ.