Обсерваторхэр ашIыщтых

Зэпахырэ узэу коронавирусым пэуцужьыгъэнымкIэ Оперативнэ штабэу Адыгеим щызэхащагъэм изэхэсыгъо санаториехэу «Кавказ» ыкIи «Лэгъо-Накъэ» зыфиIохэрэр COVID-19-р зиIэу агъэунэфыхэрэр зычIагъэгъолъхьащтхэ обсерваторхэр ашIынхэмкIэ … More

Шъузфэсакъыжь, шъуипсауныгъэ къэшъуухъум

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэпахырэ узэу «Коронавирус Covid-19» зыфиIоу зэрэдунаеу зэлъызыкIугъэм зимыушъомбгъуным, цIыфэу тишъолъыр исхэр щыухъумэгъэнхэм, къызэузыщтхэм япчъагъэ … More

Программэм игъэцэкIэн амалышIухэр къытыщтых

Шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным иунэе программэ фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Видеоселектор шIыкIэм тетэу … More

«ЦIыфхэм япсауныгъэ пстэумэ анахь шъхьаI»

УФ-м и Президентэу Вла­димир Путиным зэпахырэ узэу «Коронавирус Covid-19» зыфиIоу зэрэдунаеу зэлъызыкIугъэм цIыфэу къэралыгъом ис­хэр щыухъумэгъэнхэм, къызэузыгъэхэм япчъагъэ хэмыхъоным, зэрарэу … More