Псэуалъэхэм ягъэцэкIэжьын зэрэлъыкIуатэрэр зэригъэлъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ унэе программэм къыдыхэлъытагъэу гъэцэкIэжьынхэр зыщыкIорэ социальнэ псэуалъэхэм тыгъуасэ ащыIагъ. … More

Сабыищ-плIы зиIэхэри

Пенсиехэм ясистемэ фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэу фэхъугъэ­хэм къазэращыдэлъытагъэмкIэ, бзылъфыгъэу сабыитф е нахьыбэ зиIэхэр ыкIи ахэм аныбжь илъэси 8-м нэсыфэкIэ зыпIугъэхэр, IофшIэгъэ … More

Лъэпкъ проектхэм яшIуагъэкIэ гъогухэр агъэкIэжьых

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэр Адыгеим щыгъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэзэгъэ IофшIэкIо купым изэхэсыгъо «Адыгеяавтодорым» щыкIуагъ. Ар зэрищагъ … More

Адыгеим и ЛIышъхьэ унэгъо ныбжьыкIэхэм сертификатхэр аритыжьыгъэх

Унэ къазэраратыщт сертификатхэр ятыжьыгъэным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэр тыгъуасэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыкIуагъ. Республикэм имуниципальнэ образованиехэм ащыпсэурэ унэгъо ныбжьыкIи … More

Адыгеим и Премьер-министрэ зекIоным хэхъоныгъэ ышIынымкIэ гухэлъэу щыIэхэм къатегущыIагъ

Урысые Федерацием и Правительствэ гъэтхапэм къыдигъэкIыгъэ унашъом диштэу Кавказ къэралыгъо заповедникым хэхьэрэ Лэгъонэкъэ полигоным статусэу «биосферный» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ. ЗекIоным хэхъоныгъэ … More

Урысыем гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ и Академие игъоу ылъэгъухэрэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ и Академие ипащэу Сергей Кожевниковым тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ. Республикэм гъэсэныгъэр зэрэщызэхэщагъэм … More

Илъэси 110-рэ зыныбжь мэкъэмэ тетхагъэр

Пщынэо IэпэIасэу, музыкантэу Хьагъэудж Мыхьамэт итворчествэ зэ­зыгъашIэрэмэ, имэкъэмэ тхыгъэхэр къыхэзыгъэщыжьырэмэ, шIэныгъэ ушэтынхэр, зэфэхьысыжьхэр зышIыхэрэмэ ащыщэу, шIэныгъэлэжьэу, искусствоведэу Алла Соколовам Хьагъэуджым … More

Хьасанэкъо Мурат: «Дачэ, чъыгхэтэлэжь товариществэхэм яIофыгъохэр Адыгэ Республикэм игъэкIотыгъэу щызэшIуахых»

Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» пшъэрылъ къызэрэфишIы­гъэм тетэу Къэралыгъо Думэм физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, зекIонымкIэ, ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо … More