КъумпIыл Мурат: «Анахь шъхьаIэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэмрэ къэкощыгъэхэмрэ тадэIэпыIэныр ары»

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м иминистрэхэм я Каби­нет изичэзыу зэIукIэ зэрищагъ. ЦIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу зэрара­гъэгъотырэм, бюджет пшъэрылъхэр, лъэпкъ проектхэр, … More

Медицинэм иIофы­шIэхэм псэупIэ ягъэгъотыгъэным иамалхэм ахэхъо

Медицинэм иIофышIэхэм социальнэ найм шIыкIэмрэ ипотечнэ кредитымрэ агъэфедэзэ псэупIэ ягъэгъотыгъэным Адыгеим зыщырагъэушъомбгъугъ. Ащ пае шъолъыр хэбзэгъэуцугъэу фэгъэкIотыныгъэ зиIэ ипотекэр медицинэм … More

Журналистикэм ылъэныкъокIэ IофшIэгъэ анахь дэгъу 13 къагъэлъэгъуагъ

Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын афэгъэшъошэгъэнымкIэ Комиссием зэхэсыгъоу иIагъэм АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие … More

IофшIэпIэ чIыпIэхэр арагъэгъотых

Украинэм зэрэщыбырсырым хэти ымыгъэгумэкIын ылъэкIырэп, ащ щыпсэущтыгъэхэр илъэсиим хьазаб хэтыгъэх, жъалымыгъэшхо ахэлъэу ахэм адэпсэущтыгъэх. Нахьыбэм якIэлэцIыкIухэр къызэраухъумэщтхэм пае ашъхьэ къырахьыжьэжьи … More