Iофхэм язытет къыдалъытэзэ

Зэрэдунаеу зэлъызыкIугъэ коронавирусыкIэр апэ къызежьэм, цIыфхэм къызэра­шIомышIыгъэу Iофхэр хьылъэ къышIыгъэх, лъэшэуи зи­ушъомбгъугъ. ЦIыфхэр зыгъалIэрэ зэпахырэ узым уигъэщынэу псынкIэу дунаир зэлъикIугъ, … More

Щынэгъончъэу гъогур зэрэзэпышъучыщтыр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо автоинспекторхэм Мыекъопэ политехническэ колледжым иволонтерхэр, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр ягъусэхэу лъэсрыкIохэм ящынэгъончъагъэ фэIорышIэрэ Iофтхьабзэ Мыекъуапэ щырагъэкIокIыгъ.

Шъусакъ!

ФГБУ-у «Темыр-Кавказ УГМС-м» къызэритыгъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым шышъхьэIум и 22-м къыщегъэжьагъэу шышъхьэIум и 24-м нэс Адыгэ Рес­публикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм машIом зыкъиштэнымкIэ … More

Къэралыгъо IофышIэшхуагъ

Ренэу сыгу къэкIыжьы илъэсыбэкIэ узэкIэIэбэжьмэ сурэтышIхэу Рерих зэшхэм яIэ­шIа­гъэ­хэм якъэгъэлъэгъонэу Мыекъуапэ щызэхащагъэм Шъхьэлэхъо Абу мэкIэ-макIэу къыщысиIогъагъэр. «Лъэпкъышхом къыхэкIыгъэ цIыфэу шIагъэ … More

ШIэныгъэлэжь, кIэлэегъадж, тхакIо, публицист

ЗэлъашIэрэ шIэныгъэлэжь-агрохимикэу, биологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, шIэныгъэхэмкIэ Урысые академием иакадемикэу, Пшызэ шъолъыр аграрнэ университетым агрохимиемкIэ икафедрэ ипащэу Шэуджэн Асхьад инаучнэ IофшIэн, … More