Нэхэе Мир: «Узхэдэн щыI»

Коронавирусым пэшIуекIорэ вакцинациер кIугъэн зэрэфаем еджэнджэшыхэрэм врачхэм ягущыIэ афагъазэ. ТиупчIэхэм яджэуапхэр къезытыжьырэр Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым ипульмонологическэ отделение ипащэу Нэхэе … More

ГъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэ» игъэпсын епхыгъэ Iофыгъохэр

ГъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэ» игъэпсын епхыгъэ проект иныр пхырыщыгъэным пае ащ игъунапкъэхэр, чIыпIэу ыубытыщтыр агъэнэфагъэх. Дунэе кIэнэу ЮНЕСКО-м ипсэуалъэхэр ащ къыхиубытэщтхэп. Урысыем … More

Газыр аIэкIэгъэхьэгъэным епхыгъэ штаб Адыгеим щызэхащагъ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Александр Новак видеоконференцие шIыкIэм тетэу тыгъуасэ штабым иапэрэ зэхэсыгъо зэрищагъ. Газыр аIэкIэ­гъэхьэгъэнымкIэ федера­льнэ … More

ЧIыфэ ателъмэ ауплъэкIугъэх

Хьыкум приставхэм я Мыекъопэ район отделрэ гъогуры­кIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэмрэ якъулыкъушIэхэр зэ­гъусэхэу чIыфэ зытелъ водительхэр къыхэгъэщыгъэнхэм … More

ЦIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэхэрэ Iофтхьабзэхэр къызэтыраIэжэщтых

Республикэм санитарнэ-эпидемиологие лъэныкъомкIэ иIофхэм язытет ыкIи коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ Iофтхьабзэхэу агъэцэкIэщтхэм щатегущыIагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор зыщызэрихьэгъэ зэхэсыгъоу республикэ … More

Апэ итхэ шъолъырхэм Адыгеир ахэфагъ

Зэпахырэ узыкIэу коронавирусым изыушъомбгъун пэшIуекIорэ Координационнэ советэу УФ-м и Правительствэ щызэхэщагъэм зэхэсыгъоу иIагъэм пэщэныгъэ щызэрихьагъ Михаил Мишустиным. Аужырэ тхьамафэм изэфэхьысыжьхэм … More

«Ора сянэр?»

Советскэ Союзым дипломированнэ студентхэр нэмыкI къалэхэм, чылэ­хэм, къутырхэм агъакIощтыгъэх. Ахэм сэри сащыщ хъугъэ. Тхьау­мафэ хъумэ сянэ-сятэхэм адэжь сыкъэкIожьыщтыгъ, сиIофшIапIэ сы­тефэжьэу … More

ЯщыкIэгъэ Iэзэгъур ягъэгъотыгъэным пае

Коронавируснэ инфекциякIэр къызэутэлIэгъэгъэ цIыфхэм яигъэкIоты­гъэ диспансеризациекIэ чIыпIэ программэхэм атегъэпсыхьагъэу ахъ­щэ тедзэ шъолъырхэм къафыхэгъэкIыгъэным фэгъэхьыгъэ Iофыгъор УФ-м и Правительствэ ыухэсыгъ.

ЕмтIылъ Оксана: «Коронавирусым изэмылIэужыгъуагъэ къыхэхъо»

Мыекъопэ къэлэ IэзапIэу N 1-м иврач шъхьаIэу ЕмтIылъ Оксанэ гущыIэгъу дытиIагъ. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр коронавирусыр къызэузыхэрэм, зидунай зыхъожьыхэрэм япчъа­гъэ хэхъонэу зэрэригъэжьагъэр, … More