Зыныбжь имыкъугъэхэр наркотикхэм ащыухъумэгъэнхэр

Наркотикхэм апэуцужьырэ комиссиеу АР-м щызэхэщагъэм изэхэсы­гъоу республикэм и Правительствэ зычIэт унэм тыгъуасэ щыкIуагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор щызэрихьагъ.

Къэралыгъом ищытхъуцIэ къэзылэжьыгъэхэм ащыщ

Хэгъэгум ыпашъхьэ IофшIэгъэ ин щызиIэу къыхагъэщыгъэхэм ащыщ Хьатыгъужъыкъое гурыт еджапIэу N 6-м урысыбзэмрэ литературэмрэкIэ икIэлэегъаджэу Къохъужъ Сурэт. «УФ-м изаслуженнэ кIэлэегъадж» … More

СэнэхьатыкIэмкIэ рагъэджэщтых

Адыгэ къэралыгъо университетым студентхэм сэнэхьатэу аригъэгъо­тыхэрэм джыри зы къахэхъуагъ. Ар экономикэр щынэгъончъэным фэ­гъэхьыгъ, егъэджэкIэ-шIыкIэм «специалитет» ыцIэр. АщкIэ университетым ригъэ­джэнхэу икIыгъэ … More

Хэгъэгушхом и ЛIыхъужъхэм ядышъэ жъогъобын

Урысыер — цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафыбэр хьалэлэу, мамырэу, зэгурыIохэу, зэдеIэжьхэу зыщызэдэпсэухэрэ къэралыгъошху. Хэгъэгум ищыIэкIэ-псэукIи, ипытэгъэ-лъэшыгъи зыIэ илъхэр цIыф минишъэ жъугъэхэр ары. … More