ХэбзэIахьхэр игъом къэзытырэр нахьыб

ЛэжьапкIэхэм ятын, IофшIэнымкIэ фитыныгъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм, хэ­бзэIахьхэмрэ къаугъоихэрэмрэ афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр мыу­къогъэным афэгъэзэгъэ Межведомственнэ комиссиеу АР-м щы­зэхащагъэм тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ тхьамэтагъор … More

Вакцинэр къэсыгъ

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэ­гъэнымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, зэпахырэ узэу коронавирусым пэуцужьырэ вакци­нэу «Спут­ник V» зыфиIоу Урысыем къы­ща­шIы­гъэр республикэм къэсыгъ.

ХыIушъо шапсыгъэ щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм ягъэхъагъэхэр

Дунаим къащыхэщыгъэх ТIопсэ районым илIыкIохэу «Дышъэ кIэн» зыфиIорэ къэшъокIо купэу Агуйрэ орэдыIохэу Агуяпэ щыщхэмрэ дунэе зэнэкъокъушхоу онлайн шIыкIэкIэ зэхащагъэм текIоныгъэ … More

ТиIофшIэн лъэкIуатэ

Зэпахырэ узэу коронавирусыр къызежьагъэм къыщегъэ­жьагъэу щыIэныгъэм илъэныкъуабэмэ зэхъокIыныгъэ афэхъугъ. Адрэхэм афэдэу Адыгеим иветеран пограничникхэм яорганизацие иIофшIэни ащ къыхеубытэ.

ТхэкIо цIэрыIоу Еутых Аскэр Къадырбэч ыкъор къызыхъугъэр илъэси 105-рэ хъугъэ

Гупшысэ дунаим щыбысымыгъ Адыгэ литературэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ анахь зишIуагъэ къэкIуагъэр тхакIохэм яадыгэ организацие щыIэ зэрэхъугъэр ары. Адыгэ тхакIохэм я Апэрэ … More

«ШэхэкIэир» къахэщыгъ

Шъолъырым ичIыпIэ общественнэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэм Iофэу зэшIуахыгъэм Краснодар краим зэфэхьысыжьхэр щыфа­шIы­гъэх. Зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэр мэфэкI шIыкIэкIэ ТIуапсэ щагъэшIуагъэх. Тилъэпкъэгъухэр ахэм … More

2019-рэ илъэсымкIэ анахь дэгъух

Культурэм иучреждениехэм, творческэ купхэм ыкIи орэд къэзыIо­хэрэм азыфагукIэ муниципальнэ псэупIэм иадминистрацие игрант икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм ацIэхэр ТIопсэ районым … More

ЕджапIэхэм зэращагъашхэхэрэм лъэплъэх

ИлъэсыкIэ еджэгъоу къихьагъэм ублэпIэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэм ыпкIэ хэмылъэу шхыныгъо стырхэр аратынхэу рагъэжьагъ. КIэлэцIыкIухэм ягъэшхэн зэрэзэхащэрэм политическэ партиеу «Единэ Россием» … More