Адыгеим сомэ миллиард 1,4-рэ къыфыхагъэкIыщт

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм Адыгеим иполиклиникэхэр джырэ шапхъэ­хэм адиштэу зэрэзэтырагъэпсыхьэхэрэм, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэр зэрагъэкIэжьхэрэм, гъэцэкIэжьын Iоф­шIэнхэр … More

Къэралыгъо IэпыIэгъум ишIуагъэкIэ

1999-рэ илъэсым поселкэу Яблоновскэм къыщызэIуахыгъэ компаниеу «Экспресс-Кубань» зыфиIорэм къыдигъэкIырэ пхъэшъхьэ-мышъхьэхэм ахэшIыкIыгъэ псыхэм яIугъэкIын фэгъэзагъ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу … More

Iофыгъо шъхьаIэхэр агъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм наркотикхэр хэбзэнчъэу къыщемыгъэкIокIыгъэнымкIэ икомиссие изэхэсы­гъоу тыгъуасэ щыIагъэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ. Наркотикхэр хэбзэнчъэу зэрагъакIозэ, бзэджэшIагъэу зэрахьэхэрэм … More

Адыгеим щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэсшIыхэрэр, сихэдзакIохэр!

Адыгэ Республикэми, шъори шъуишIоигъоныгъэхэр парламентым ыхэрэ палатэ – я VIII-рэ зэIугъэкIэ­гъумкIэ Къэралыгъо Думэм къыщызгъэлъэгъонэу цыхьэшхо ятIонэрэу къызэрэсфэшъушIыгъэмкIэ лъэшэу сышъуфэраз. Адыгэ … More

Агъэмысагъ

Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэу Iоф зышIэщтыгъэм къыфызэIуахыгъэ уголовнэ Iофым ылъэныкъокIэ Урысые Федерацием и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм … More