Лъэпкъ цIыкIухэм афэгъэхьыгъэ Дунэе форум

«Лъэпкъ цIыкIумэ якультурэрэ яныдэлъфыбзэрэ дунаим зэрэхэгъэщагъэхэр» зыфиIорэ Дунэе форумэу адыгабзэмрэ адыгэ культурэмрэ якъэгъэнэжьын ыкIи хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэр Адыгэ къэралыгъо университетым … More

Къоджэшъэо Казбек: «ЦIыфхэмрэ хэбзэ къулыкъухэмрэ нахь зэпэблагъэ хъунхэм тынаIэ тетыщт»

Тыгъэгъазэм и 1-м Адыгеим шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ и Гупчэ (ЦУР) къызызэIуахыгъэр илъэситIу мэхъу. А уахътэм къыкIоцI ипшъэрылъ шъхьаIэхэр зэригъэцэкIагъэхэм, цIыфхэр анахьэу … More

Елкэхэр афагъэуцущтых, дзэ къулыкъушIэхэми афэгушIощтых

ИлъэсыкIэ мэфэкIыр сыд фэдэ уахъти харагъэнэн амылъэкIыщтхэм ащыщ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъани сабыйхэм апае тихэгъэгу ар щыхагъэунэфыкIыщтыгъ. Донбасс зышъхьэ къизыхыжьыгъэхэу пIэлъэ … More

Студентхэм аIукIагъ

Росгвардием АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ихэушъхьафыкIыгъэ отдел ипащэу, полицием иполковникэу Игорь Кучерен­кэр Адыгэ къэралыгъо университетым хьисапымкIэ ыкIи компьютернэ шIэныгъэхэмкIэ ифакультет истудентхэм … More

ЗекIоным зырагъэушъомбгъу

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым апэрэ Дунэе шIэныгъэ-практическэ конференциеу «Экологические проблемы использования горных лесов» зыфиIорэр бэмышIэу щыкIуагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Сербием, Абхъазым, … More

Ныдэлъфыбзэм ибаиныгъэ къыгъэ­лъэгъуагъ

Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырымкIэ ныдэлъфыбзэр языгъэ­хьырэ кIэлэегъаджэхэм азыфагу щызэхащэгъэ я XII-рэ зэнэкъокъум иаужырэ уцугъо мы мафэхэм Черкесскэ щыкIуагъ. «Тызэфэ­шъхьаф, ау тызэфэд» … More