ГъэрекIо Iофэу ашIагъэр зэхэсыгъом щызэфахьысыжьыгъ

ОшIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэм къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ къэралыгъо системэ зыкIым Адыгэ РеспубликэмкIэ ичIыпIэ подсистемэ 2021-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэр республикэм и Правительствэ зы­чIэт унэм … More

Лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ зэрагъэцакIэхэрэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иминистерствэхэм япащэхэм ады­риIэгъэ зэхэсыгъор 2021-рэ илъэсым лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ зэрэпхыращыгъэхэм, мыгъэрэ пшъэрылъхэр … More

Лъапсэ

2021-рэ илъэсымкIэ журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын телерадиокомпаниеу «Адыгеим» щагъэхьазырыгъэ проектэу «Лъапсэр» къизыхыгъэхэм ащыщ. Ащ дэлэжьэрэ купым хэтхэу … More