ПэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэр къэнэфагъэх

«Топ-1000 культурных туристиче­ских брендов России» зыфиIорэ зэ­нэкъокъум ипэшIорыгъэшъ зэфэ­хьысыжьхэр къэнэфагъэх. Культурнэ, тарихъ, чIыопс ыкIи гастрономическэ псэуалъэхэу Адыгеир къызэрашIэ­жьы­хэрэр ащ хэхьагъэх.

Тазырхэм Президентым адыригъэштагъ

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным уIэшыгъэ кIуачIэхэм яIофышIэхэм хэбзэгъэуцугъэм диштэрэ унашъоу къашIырэр зымыгъэцакIэхэрэм тазырэу атыщтыр къэIэтыгъэным фэгъэхьыгъэ тхылъым дыригъэштагъ. Митингхэм … More

Нэбгырэ минипшI пчъагъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ

«Единэ Россием», НыбжьыкIэ гвардием, движениеу «ТекIоныгъэм иволонтерхэр» зыфиIорэм мэзаем и 23-м Iофтхьабзэу «ЛIыхъужъхэм яшIэжь тэжъугъэгъэлъапI» зыфиIорэр зэхащагъ. Хэгъэгум ишъолъырхэм арыс … More