«ТиIофшIэнкIэ къин тэлъэгъуми, ащ фэдэ унашъо зэрэсшIыгъэм сырыкIэгъожьырэп»

ИкIыгъэ илъэсым игъэтхэпэ мазэ къыщыублагъэу дунаир зэлъызыштэгъэ уз мэхъаджэу коронавирусыр Адыгеими къэсыгъ. КъызэрэтшIомышIыгъэу ащ ищынагъо цIыфхэм япсауныгъэ къышъхьарыхьагъ. Зыпкъ ит … More

Вакцинацием зызэрэхябгъэтхэщтыр

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, зэпахырэ узэу коронавирусым пэшIуекIорэ вакцинэр зыхязыгъалъхьэ зышIоигъохэм зарагъэтхыным фэшI къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал илъэныкъоу … More

Лъы атыгъ

Росгвардием и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм иIофышIэхэмрэ къулыкъу щызыхьыхэрэмрэ лъыр зыщахащырэ Адыгэ республикэ станцием щыIагъэх, ыпкIэ хэмылъэу лъыр атыгъ.

Илъэс IофшIэныр зэфахьысыжьыгъ

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ къэралыгъо автоинспекцием и Гъэ­IорышIапIэу АР-м щыIэм илъэсэу икIыгъэм ышIэгъэ IофшIэныр зы­щызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ … More

Къоджэшъэо Казбек: «Типшъэрылъ шъхьаIэр — хабзэм икъулыкъухэмрэ цIыфхэмрэ азыфагу илъ зэпхыныгъэр нахь гъэпытэгъэныр ары»

Шъолъырым игъэIорышIэнкIэ гупчэ (ЦУР) мазэ хъугъэ республикэм къызыщызэIуахыгъэр. Ащ иIофшIэн зыфэгъэзагъэр Адыгеим илъ со­циальнэ-экономикэ щыIакIэр зэфэхьысыжь шIыгъэныр ыкIи Iофы­гъоу къэуцухэрэр … More