Ягупсэхэр алъэгъунхэ амал яIагъ

УФ-м зыкъэухъумэжьынымкIэ и Министерствэ зэхищэгъэ теле­лъэмыдж Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ универ­си­тетым щыкIуагъ. Ащ ишIуагъэкIэ апшъэрэ еджапIэм истудентхэу академическэ зыгъэпсэфыгъо зыштэхи, хэушъхьафы­кIыгъэ … More

Хъуажъ Асиет: «Театрэм цIыфхэр зэфещэх»

Тэхъутэмыкъое районым культурэмкIэ игъэIорышIапIэ епхыгъэу Iоф зышIэрэ ныбжьыкIэ драматическэ театрэр къызызэIуахыгъэр бэшIагъэп, ау игъэхъагъэхэмкIэ къахэщы, икъэгъэлъэгъонхэр гум къенэжьых. Мы илъэсым … More

ШIухьафтынхэр аритыжьыгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэхэм атегъэпсыхьэгъэ зэнэкъокъум щатекIуагъэхэм, чемпионатэу «Абилимпикс» ипризерхэр зыгъэхьазырыгъэ экспертхэм къафагъэшъошэгъэ шIухьафтынхэмрэ дипломхэмрэ АР-м … More

ЗэрагъэшIэн фаехэр

Предмет зэфэшъхьафхэмкIэ ушэтын­хэм зафагъэхьазырынымкIэ анахь анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэу Рособрнадзорым иэкспертхэм ыкIи материалхэр зэхэзыгъэуцохэрэм къа­Iохэрэр «Урысые гъэзетым» итых.

Республикэми зафегъэхьазыры

Апэрэ илъэсхэм ялъытыгъэмэ къэIогъэн фае, кIэлэеджакIохэр нахь есагъэхэу ушэтынхэм къызэрякIуалIэхэрэр, гъэхъэгъэшIу­хэр зышIыхэрэр нахьыбэ зэрэхъурэр. ГъэрекIо предмет зэ­фэ­шъ­хьаф­хэмкIэ нэбгырэ 12-мэ балли … More