АдыгабзэкIэ зэрадзэкIыгъэ мультфильмхэр

КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм адыгабзэ зымышIэу ахэтыр нахьыбэ зэрэхъурэр, яцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу зэраIэкIэзырэр тилъэпкъыкIэ гумэкIыгъо инэу тиI. Сабыим мультфильмхэм яплъыныр икIас, ащ къыщаIорэр … More

IэкIыбым къырамыщыми…

Адыгеим ичIыгулэжьхэм гъэтхэсэ лэжьыгъэхэм яхэлъхьан, бжыхьасэхэм зэряшIушIэщтхэм мы мафэхэм зафагъэхьазыры, техникэр агъэцэкIэжьы, чIыгъэшIухэр, лэжьыгъэ чылэпхъакIэхэр, щыфэ-гъэстыныпхъэхэр къызIэкIагъахьэх.

Зыныбжь хэкIотагъэхэм атегъэпсыхьагъ

Зыныбжь хэкIотагъэхэу ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэу ежь-ежьырэу зи­фэIо-фашIэхэр зымыгъэцэкIэшъухэрэм зэпымыоу алъыплъэгъэнымкIэ програм­мэр Урысыем 2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу щыпхы­ращы. Ащ пилотнэ шъолъыр 34-рэ … More

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къеты

ЯIофшIэн зыфэдэм щагъэгъозагъэх Урысые Iофтхьабзэу «Студенческий десант» зыфиIорэм хахьэу Адыгэ къэралыгъо университетым ыкIи Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетым ястудентхэр гуфитхэм янароднэ … More