ТапэкIэ шапхъэу агъэнэфэгъагъэхэр джыри агъэлъэшыгъэх

Коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн фытегъэпсыхьэгъэ унашъом кIэтхагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. ТапэкIэ шапхъэу агъэнэфэгъагъэхэр джыри нахь гъэлъэшыгъэнхэр ащ … More

ИкуупIэм хэтхэу

Аужырэ уахътэм зэрэдунаеу зыгъэ­гумэкIырэ Iофыгъом икуупIэ хэ­тых, пстэури зыщыщынэрэ узым бгъэгукIэ екIух. Лъэхъэнэ мыпсын­кIэм псэемыблэжьыныгъэ къызыхэз­гъафэхэрэм ыкIи узым рес­пуб­ли­кэм зызэрэщиушъомбгъурэм … More

Къэралыгъо автоинспекцием Iоф зэришIэщтыр

Адыгеим гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие хэушъхьафыкIыгъэ IофшIакIэм зэрэтехьагъэмкIэ макъэ къегъэIу. Къэралыгъо фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэмкIэ, гъогурыкIоным лъыплъэнхэмкIэ, административнэ хэбзэукъоны­гъэхэм япхыгъэ Iофхэм … More

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Джэпсалъэу къышIыгъэр

Ныбджэгъу лъапIэхэр! Урысыем щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэсшIыхэрэр! МыIофшIэгъу тхьэмафэу Урысыем щалъытэгъагъэр ыкIэм фэкIо. Врачхэм, медсестрахэм, медицинэ учреждениехэм аIутхэм гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу … More

КъумпIыл Мурат: «Непэ УФ-м и Президент типащэу тызэкъоуцонышъ, зы командэу тыщытын фае»

УФ-м и Президент къышIыгъэ Джэпсалъэм къытегущыIэзэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ мыIофшIэгъу мафэхэм ахэгъэхъогъэным фэгъэхьыгъэ унашъор игъоу зэрэщытыр, … More

ПроектыкIэхэр республикэм щагъэцакIэх

Тыгъэм иамалкIэ Iоф зышIэщт электростанцием ишIын Адыгеим щаухыгъ. «Зеленая» энергетика зыфиIорэ лъэныкъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэрэ инвестиционнэ проектым иапэрэ уцугъо республикэм … More

«ЭкоЦентрэм» къеты

ПэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу Мы мафэхэм коронавирусым пэшIуекIорэ Iофтхьабзэу зэшIуахыхэрэм къахиубытэу, пыдзэфэ пытэхэм ядэщын фэгъэзэгъэ региональнэ операторым иучасткэу цIыфхэр зэуалIэхэрэм пэIудзыгъэ … More

Адыгеим и ЛIышъхь: «Шъуиунэхэм шъуарысыныр — узым зыщыухъумэгъэнымкIэ зэкIэмэ анахь шъхьаI»

Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм зэпахырэ узым ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным амалэу щыIэр зэкIэ ехьылIэгъэн зэрэфаер Адыгэ … More

Непэрэ мафэм къыщегъэжьагъэу общественнэ транспортыр Мыекъуапэ къыщызэтырагъэуцо

Зэпахырэ узхэр къызыщыппыхьан ылъэкIыщт чIыпIэ шъхьаIэхэм ащыщ общественнэ транспортыр. Ащ къы­хэкIыкIэ муниципальнэ маршрутхэм атет общественнэ транспортым Мые­къуапэкIэ иIоф­шIэн къызэтегъэуцогъэ­ным фэгъэ­хьыгъэ … More

Унашъохэр жъугъэцакIэх!

Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ шъолъырым щызэрахьэхэрэм, анахьэу анаIэ зытырадзэрэ лъэныкъохэм, непэрэ мафэм ехъулIэу Iофхэм язытет зыфэдэм къытегущыIагъ Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу … More

Обсерваторхэр ашIыщтых

Зэпахырэ узэу коронавирусым пэуцужьыгъэнымкIэ Оперативнэ штабэу Адыгеим щызэхащагъэм изэхэсыгъо санаториехэу «Кавказ» ыкIи «Лэгъо-Накъэ» зыфиIохэрэр COVID-19-р зиIэу агъэунэфыхэрэр зычIагъэгъолъхьащтхэ обсерваторхэр ашIынхэмкIэ … More