Язэдэлэжьэныгъэ нахь агъэлъэшыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэрэригъэблэгъагъэхэм тетэу урысые шIэныгъэлэжь цIэрыIохэу Лъэпкъ ушэтэкIо гупчэу «Курчатовский институт» зыфиIорэм ипрезидентэу Михаил Ковальчукрэ … More

Адыгабзэм шIэныгъэ лъэпсэ пытэ фигъэчъыгъ

Апэрэ адыгэ бзэшIэныгъэлэжьэу Iэшъхьэмэфэ Даутэ къызыхъугъэр илъэси 125-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIуагъ. Ар зэхищагъ тхылъеджапIэм … More

ЦIыфыгъэкIэ адэзекIохэзэ

Украинэм тикъэралыгъо щызэрихьэрэ хэу­шъхьафыкIыгъэ операцием къыхиубытэрэ IофыгъохэмкIэ бэ пцIэу тыдэкIи щызэхэпхын плъэкIыщтыр. Ар къыдалъытэзэ тидзэхэм агъэфедэ камерэхэу хъурэ-шIэрэр занкIэу къэ­зыгъэлъагъохэрэр, … More