ЖъоныгъуакIэм и 9-р — советскэ цIыфхэм 1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэ Маф

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! Тихэгъэгу илIэуж пстэури зэзыпхырэ мэфэкI лъапIэм — ТекIоныгъэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

ЖъоныгъуакIэм и 7-р — радиом, зэпхыныгъэм илъэныкъо пстэуми Iоф ащызышIэхэрэм я Маф

Адыгеим итарихъ адыгэ радиом къыдикIугъ Къэбар-коммуникационнэ технологиехэм псынкIэу хэхъоныгъэ зашIырэ лъэхъаным зэпхыныгъэм ылъэныкъохэм ащылажьэхэрэм яIофшIэн мэхьанэу иIэм уасэ фэшIыгъуай. КIэу … More

Заом илъэуж

Хэгъэгу зэошхом къыздихьыгъэ тхьамыкIагъор къылъы­мы­Iэ­сыгъэу, илIакъо щыщ хэмылэжьагъэу тикъэралыгъо уна­гъо исэп. Зигугъу къэсшIы сшIоигъор згъэлъапIэу сятэжъ гупсэу ЦIыкIу Исхьакъ ыкъоу … More

Терроризмэм ылъэныкъокIэ щынагъоу къэуцун ылъэкIыщтхэм ягъэнэфэн епхыгъэу цIыфхэр зэрэзекIонхэ фаер

Террористическэ акт къэхъуным ищы­нагъо щыIэ зыхъукIэ а къэбарым цIыфхэр игъом щыгъэгъозэгъэнхэм мэхьа­нэшхо иI. Щынагъоу къэуцурэм елъытыгъэу ар лъэныкъо заулэу зэтырауты … More

ЦыхьэшIэгъуджэ пкъыгъохэм (транспортхэм), къагъэорэ пкъыгъоу къычIэкIын зылъэкIыщтхэм шъуафэсакъ

1. ЦыхьэшIэгъуджэ пкъыгъохэу ямычIыпIэ щылъхэм (Iалъмэкъхэу, дипломатхэу газ оборудованием дэжь щытхэм, инженер шъхьаIэм икабинет дэжь щыт Iалъмэкъым), цIыф нэгъуа­джэхэм яшIухьафтынхэм, … More

Федеральнэ проектыр Адыгеим щырагъэжьэщт

Ны-тыхэм апае федеральнэ гъэсэныгъэ программэу «Детство без опасности» зыфиIорэм ипхырыщын Адыгеим зэрэщырагъажьэрэм фэгъэхьыгъэ пресс-зэIукIэ мэлылъфэгъум и 30-м зэхащэщт. Программэр зыфэIорышIэрэр … More