ЗэшIохыгъэ хъугъэхэр, пшъэрылъхэр

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным стратегическэ хэхъо­ны­гъэ­хэм ыкIи лъэпкъ проектхэм афэгъэзэгъэ Советым изэхэсыгъо зэхи­щэгъагъ. Къэралыгъом ипащэрэ Правительствэм хэтхэмрэ зэшIохыгъэ хъугъэхэр … More

Лъэпкъым иапэрэ шIэныгъэлэжь

Къуаджэ Малазин Исхьакъ ыкъор 1900-рэ илъэсым къэхъугъ. ШIэныгъэ куу зэригъэгъотыгъ. Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъ, Москва къэзыухъумагъэхэм ахэтыгъ. АгъэлъэпIэрэ шIэныгъэлэжь геологэ-минералогическэ шIэныгъэхэмкIэ … More

ХьакIэщыр зэрагъэцэкIэжьырэр зэригъэлъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат ипшъэрылъхэм язэшIохын къыдыхэ­лъытагъэу, туризмэм хэхъоныгъэ ышIыным, ана­хьэу зекIон ыкIи хьакIэщ фэIо-фашIэхэр зэ­рифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм, республи­кэм … More

ЦIыфхэм игъом ыкIи икъоу IэпыIэгъу агъотынэу

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным хэбзэ органхэм япащэ­хэм закъыфигъазэзэ, социальнэ лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет тхьапэм тетхагъэмкIэ зыщамыгъэгъуазэу, еджапIэхэр, сымэджэщхэр, поликлиникэхэр къакIухьэзэ … More

ГъукIэлI Юрэ Хьаджбирам ыкъом ыныбжь илъэс 85-рэ хъугъэ

ШIушIэныр, гукIэгъур игъогогъух Техническэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, РАИН-м иакадемикэу, СССР-м иминистрэхэм я Совет икъэралыгъо шIухьафтынхэр къызфагъэшъошагъэу, къэралыгъо корпарациеу «Роскосмосым» иупчIэжьэгъоу ГъукIэлI … More

Къэралыгъо ыкIи политическэ IофышIэшхоу ЛIыхэсэ Мухьдинэ Шъалихьэ ыкъом ыныбжь илъэс 80 мэхъу

Лъэпкъыр зэрыгушхорэ икIэлэ пIугъ Адыгэ хэкур ылъэ пытэу теуцоным, хэхъоныгъэхэр, лъэбэкъушIухэр ышIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнышъ, непэ къэралыгъо гъэпсыкIэу иIэ хъугъэм къыфэкIоным … More

КъумпIыл Мурат Джэджэ районым лэжьыгъэр зэрэщыIуахыжьырэр зэригъэлъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Джэджэ районым зэкIом Iахьзэхэлъ обществэу «Дондуковскэ элеваторым» игубгъохэм ащыIагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу бжыхьэсэ коцыр … More