Шапхъэхэр кIаджыкIыжьых

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр яцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу ябгъэшIэным мэхьанэ зэриIэр къагурыIозэ, инспекторхэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр кIэлэеджакIохэм афызэхащэх. Ахэм зэу ащыщ бэмышIэу Мыекъуапэ щыкIуагъэу «Шагающий … More

«ШIуагъэ къэзытыгъэр лъыдгъэкIотэн, щыкIагъэхэм Iоф адэтшIэн фае»

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным 2019 — 2020-рэ илъэсхэм УФ-м ФедерациемкIэ и Совет фэгъэзэгъэ джэпса­лъэу къышIыгъэхэм къащыхигъэщыгъагъэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ зэрэхъугъэм … More

Хъопсэрыкъо Мурат Красногвардейскэ районым щыIагъ

Адыгеим ыцIэкIэ сенаторэу, партиеу «Единэ Россием» хэтэу Хъопсэрыкъо Мурат Красногвардейскэ районым тыгъуасэ зэкIом, гъэсэныгъэмрэ культурэмрэ япсэуалъэхэу лъэпкъ проектхэмрэ федеральнэ программэхэмрэ … More

Миллионхэр арагъэтыщтых

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр интернет нэкIубгъохэм нацизмэр ащиукъэбзыжьынэу ыуж ихьэхэрэм, ветеранхэр зыушъхьакIухэрэм, къэбар нэпцIхэр апызылъхьэхэрэм пшъэдэкIыжьэу ахьыщтыр нахь зыщыгъэпхъэшэгъэ … More