ЩынэгъончъэнымкIэ пшъэрылъхэр

Терроризмэм пэуцужьы­гъэнымкIэ Адыгэ Республикэм икомиссие изичэзыу зэ­хэсыгъоу непэ щыIагъэм транспорт комплексыр терроризмэм щыухъумэгъэнымкIэ амал тедзэу зэрахьащтхэм, Луганскэ Народнэ Рес­публикэм, Донецкэ … More

Щынэгъон­чъэным иIофыгъохэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор дызэрихьэзэ терроризмэм пэшIуекIорэ комиссиеу Адыгэ Респуб­ликэм щызэхэщагъэм изэ­хэсыгъо щыIагъ. Ащ хэтхэр зытегущыIагъэхэр терроризмэмрэ … More

Терроризмэм щыухъумэгъэнхэм фэшI

Терроризмэ ыкIи экстремизмэ нэшанэ зиIэ бзэджэшIагъэхэм апэ­шIуе­кIогъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ мы мафэхэм Мыекъопэ къэ­ра­лыгъо технологическэ университетым щызэхащагъ. Ар зэрищагъ апшъэрэ еджапIэм … More

Ухъумэным иIофыгъохэр зэфахьысыгъэх

Адыгэ Республикэм терроризмэм пэуцужьыгъэнымкIэ икомиссиерэ иоперативнэ штабрэ язэхэсыгъо АР-м и Правительствэ зычIэт унэм щыкIуагъ. Комиссием итхьаматэ игуадзэу, щынэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум … More

Шэсэу шъузаубытыкIэ шъузэрэзекIощтыр

ГухэкI нахь мышIэми, террористхэм хэти шэсэу аубытын зэралъэкIыщтым тыщыухъумагъэп. Арэу щыт нахь мышIэми, хэу­къоныгъэхэр тымышIынхэм ыкIи тищыIэныгъэ къызэтедгъэнэным афэшI шэпхъэ … More

Терроризмэм зыщытыухъумэным фэшI

Урысыер пштэмэ, зыпкъ ит рэхьатныгъэ илъэу къытшIошIыми, егъэзыгъэ нэшанэхэр зыхэлъхэ хъугъэ-шIагъэхэр чIыпIэ зэфэшъхьафхэм зэращыхъухэрэр зэхэтэхы. Ахэм лъапсэу яIэхэм зэу ащыщ … More

ЯшIэжь агъэлъэпIагъ

Терроризмэм пэшIуекIогъэным и Мафэ ехъулIэу Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 10-м икIэлэеджакIохэм террористическэ нэшанэ зиIэ зэпэуцужьхэм, хэу-шъхьафыкIыгъэ къулыкъухэм яIофышIэхэу ыкIи хэбзэухъумэкIохэу … More

Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъу

Хабзэр мыукъогъэнымкIэ Адыгэ Республикэм икоординационнэ зэIу­кIэ зэхэсыгъоу иIагъэм лъэпкъ, федеральнэ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ хэбзэукъоныгъэу ашIыхэрэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэн, Iэтахъохэр бзэджэ­шIагъэхэм ахамыщэнхэмкIэ пэшIорыгъэшъ … More

Терроризмэм пэшIуекIогъэныр

ЖъоныгъокIэ ыкIи диным епхыгъэ мэфэкIхэр зыщырекIокIыщтхэ лъэхъаным терроризмэм ылъэныкъокIэ мыхъо-мышIагъэхэр зэрамыхьанхэм, кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ тэрэзэу рекIокIыным, нэмыкI Iофыгъохэми щатегущыIагъэх терроризмэм … More

НыбжьыкIэхэр терроризмэм щыухъумэгъэнхэм иIофыгъохэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор щызэрихьэзэ терроризмэм пэшIуекIорэ комиссием изэхэсыгъо Адыгэ Республикэм иправительствэ и Унэ тыгъуасэ щыкIуагъ.

ТичIыпIэгъухэр, Урысыем и ЛIыхъужъхэр, терроризмэм пэшIуекIогъэныр

ЦIыфыр лIыхъужъэу къэхъурэп, ар лIыхъужъ мэхъу Тикъэралыгъо щыпсэурэ хъулъфыгъэхэм Хэ­гъэгум иухъумакIо и Мафэ неущ хагъэунэ­фыкIы. Мы мэфэкIым тарихъ бай пылъ.

Терроризмэм пэуцужьыгъэныр

Терроризмэм ыкIи экстремизмэ нэшанэ зиIэ бзэджэшIагъэхэм апэшIуекIогъэным фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэ мы мафэхэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ универси­те­тым щызэхащагъ. Ар зэрищагъ апшъэрэ еджапIэм … More

Хъущт Азэмат: «Ислъамымрэ экстремизмэмрэ зэгъусэн ылъэкIыщтэп»

Лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ къэралыгъом быслъымэн цIыфым ищыIакIэ ыкIи изекIуакIэ зэрэ­щытын фаем, джащ фэдэу экстремизмэм пэшIуекIогъэнымкIэ Iофэу агъэцакIэрэм къате­гущыIагъ Адыгэ Республикэм ыкIи … More

IэтахъохэмкIэ Интернетыр зэрар

ТищыIэныгъэ чIыпIэшхо щызыубытырэ лъэныкъохэм Интернетыр зэу ащыщ. Дунэе хъытыум зыIэпищэхэрэм япчъагъэ илъэс къэс нахьыбэ мэхъу. Интернетым уасэу иIэр къызыгурыIон зылъэкIыщтхэр … More

Лидеры ОДКБ заявили, что Казахстан столкнулся с международным терроризмом

В Казахстане 9 января завершилось развертывание коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Военные из России, Армении, Белоруссии, … More

МэфэкIхэр щынэгъончъэнхэм пай

Адыгэ Республикэм терроризмэм пэуцужьыгъэнымкIэ икомиссие изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэм ИлъэсыкIэ мэфэкIхэм ялъэхъан цIыфхэр жъугъэу зыщызэIукIэрэ … More

В Адыгее назначен новый министр внутренних дел по республике

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу нового Министра … More

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащего

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Чеченской Республики. Они … More

ЛIышъхьэм зэрищэгъэ зэхэсыгъор

Хэбзэукъоныгъэхэм гъогур афызэпыбзыкIыгъэныр, анахьэу етIани лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн зыщыкIорэ лъэхъаным къолъхьэ тын-Iыхын нэшанэ зиIэ бзэджэшIагъэхэр зэрамыхьанхэр ары Координационнэ зэIукIэм изэхэсыгъоу … More

Адыгеим и ЛIышъхьэ комиссием изэхэсыгъо зэрищагъ

АР-м икомиссиеу терроризмэм пэшIуекIорэм изэхэсы­гъоу тыгъуасэ щыIагъэм гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ организациехэр террористическэ актхэм ащыухъу­мэгъэнхэм, терроризмэм пэуцужьыгъэнымкIэ хабзэм игъэцэкIэкIо, имуниципальнэ къулыкъухэм яIофышIэхэм … More

ЦУР Адыгеи о безопасности в образовательных организациях республики

Центр управления регионом Адыгеи зафиксировал обращения, касающиеся безопасности в образовательных учреждениях республики. О том, как выполняются требования антитеррористической защищенности в … More

Мамырныгъэм тыфэбэнэныр зэкIэми типшъэрылъ

Урысыер пштэмэ, рэхьатныгъэу илъыр зыпкъ итэу къытшIошIыми, егъэзыгъэ нэшанэ зыхэлъ хъугъэ-шIэгъэ зэфэшъхьафхэр чIыпIэ гъэнэфагъэхэм къазэращыхъухэрэр зэхэтэхы. Ахэм ащыщ терроризмэм ыкIи … More

ИлъэсыкIэ еджэгъум епхыгъэ пшъэрылъхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищэгъэ зэхэсыгъоу терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ Комиссиемрэ Оперативнэ штабымрэ зэдыряIагъэм анахьэу анаIэ зыщатырагъэтыгъэхэм ащыщых гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ … More