Язэдэлэжьэныгъэ нахь агъэлъэшыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэрэригъэблэгъагъэхэм тетэу урысые шIэныгъэлэжь цIэрыIохэу Лъэпкъ ушэтэкIо гупчэу «Курчатовский институт» зыфиIорэм ипрезидентэу Михаил Ковальчукрэ … More

Адыгабзэм шIэныгъэ лъэпсэ пытэ фигъэчъыгъ

Апэрэ адыгэ бзэшIэныгъэлэжьэу Iэшъхьэмэфэ Даутэ къызыхъугъэр илъэси 125-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIуагъ. Ар зэхищагъ тхылъеджапIэм … More

Мыжъобгъу къафызэIуахыгъ

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэ зэхэзыщэгъэ ыкIи хэхъоныгъэ езыгъэшIыгъэ зэшъхьэгъусэхэу Кушъу Аслъанрэ Нэфсэтрэ афэгъэхьыгъэ мыжъобгъум икъызэIухын … More

МэфэкI дахэ хъугъагъэ

БлэкIыгъэ бэрэскэжъыем искусствэхэмкIэ республикэ еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм щымэфэкIыгъ. IорIуатэм икъутамэ щеджэрэ кIэлэцIыкIухэм къагъэхьазырыгъэ концерт-хьакIэщым цIыфыбэ къырищэлIэгъагъ. Ащ хэлажьэхэрэр … More

Апэрэ адыгэ бзэшIэныгъэлэжь

Адыгэ бзэшIэныгъэм ихэхъоныгъэкIэ гъэхъэгъэшIухэр ышIыгъэх: тхакIэр щыIэ хъугъэ, орфографиер зэхафыгъ, научнэ IофшIагъэхэр къыдэкIыгъэх, гущыIэлъэ зэфэшъхьафхэр зэхагъэуцуагъэх, адыгабзэм идиалектхэр зэкIэ зэхафыгъэх, … More

Нэхэе Аслъан имузыкэ тедэIущт

Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызыфагъэшъошэгъэ Нэхэе Аслъан исимфоническэ музыкэ фэгъэхьыгъэ концерт республикэ филармонием щыкIощт.

ШIэныгъэлэжь-литературоведэу, публицистэу, профессорэу, УФ-м иапшъэрэ еджапIэ изаслуженнэ IофышIэу Къуныжъ Мыхьамэт Щамсудин ыкъор къызыхъугъэр непэ илъэс 95-рэ мэхъу

Литературэр — ищыIэныгъ ЗэлъашIэрэ шIэныгъэлэжьэу, апшъэрэ еджапIэм икIэлэегъаджэу Къуныжъ Мыхьамэт мэлылъфэгъум и 5-м 1927-рэ илъэсым Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Блащэпсынэ … More

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм ипэгъокIэу

Лъэпкъ зэгурыIоныгъэр пстэуми анахь шъхьаI Кавказыр дунаим ичIыпIэ анахь дахэхэм ащыщ. ЦIыф лъэпкъ зэфэ­шъхьафыбэ ащ щэпсэу, якультури, динэу алэжьырэри зэтекIыхэми, … More