КIэух зэфэхьысыжьхэр

Чъэпыогъум и 20-м Мыекъуапэ щыкIогъэ республикэ зэнэкъокъу-къэгъэлъэгъонэу «Сэтэнае идышъэ Iудан» зыфиIоу сурэтшIынымкIэ ыкIи декоративнэ-прикладной искусствэмкIэ кIэлэцIыкIухэмрэ Iэтахъохэмрэ афызэхащэгъагъэм кIэух зэфэхьысыжьхэр … More

КIэлэегъаджэр — сэнэхьат къодыеп

Шъачэ хэхьэрэ чIыпIэхэм кIэлэегъаджэу Iоф ащызышIагъэхэм, непи ащылажьэхэрэм анахь дэгъухэр ПсышIопэ районым щагъэшIуагъэх. Еджэгъу илъэсэу икIыгъэм зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх, тапэкIэ агъэцэкIэщт … More

ИIэпэIэсэныгъэ Милан щыхигъэхъощт

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истуденткэу Анна Горковенкэр дизайнер ныбжьыкIэхэм я Дунэе зэнэкъокъоу «Адмиралтейская игла» зыфиIорэм хэлэжьагъ ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къыщыдихыгъ.