ШIэныгъэлэжь-литературоведэу, публицистэу, профессорэу, УФ-м иапшъэрэ еджапIэ изаслуженнэ IофышIэу Къуныжъ Мыхьамэт Щамсудин ыкъор къызыхъугъэр непэ илъэс 95-рэ мэхъу

Литературэр — ищыIэныгъ ЗэлъашIэрэ шIэныгъэлэжьэу, апшъэрэ еджапIэм икIэлэегъаджэу Къуныжъ Мыхьамэт мэлылъфэгъум и 5-м 1927-рэ илъэсым Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Блащэпсынэ … More

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм ипэгъокIэу

Лъэпкъ зэгурыIоныгъэр пстэуми анахь шъхьаI Кавказыр дунаим ичIыпIэ анахь дахэхэм ащыщ. ЦIыф лъэпкъ зэфэ­шъхьафыбэ ащ щэпсэу, якультури, динэу алэжьырэри зэтекIыхэми, … More

Тикъэгъэлъэгъонхэр

Шэн-хабзэр яIэубытыпI КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр Къэрэщэе-Щэрджэсым иIэпэIасэхэу Уздэн зэшъхьэгъусэхэм яIофшIагъэ фэгъэхьыгъ.