КIэлэегъаджэр — сэнэхьат къодыеп

Шъачэ хэхьэрэ чIыпIэхэм кIэлэегъаджэу Iоф ащызышIагъэхэм, непи ащылажьэхэрэм анахь дэгъухэр ПсышIопэ районым щагъэшIуагъэх. Еджэгъу илъэсэу икIыгъэм зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх, тапэкIэ агъэцэкIэщт … More

ИIэпэIэсэныгъэ Милан щыхигъэхъощт

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истуденткэу Анна Горковенкэр дизайнер ныбжьыкIэхэм я Дунэе зэнэкъокъоу «Адмиралтейская игла» зыфиIорэм хэлэжьагъ ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къыщыдихыгъ.

Тыгъэр тшъхьащытэу тылъэкIуатэ

Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъа­рыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ концертэу Къэралыгъо Кремлевскэ Дворецым щыкIуагъэм Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр къыщыгущыIагъ. Ащ … More

Шъукъыхэлажь

Адыгэ Республикэм ия 100-рэ илъэс тегъэпсыхьэгъэ фестивалым къыдыхэлъытагъэу сурэтхэу тырахыгъэхэм якъэгъэлъэгъонкIэ зэнэкъокъу зэхащэ. Сурэтхэм якъэгъэлъэгъон зэреджагъэхэр «Сэ сиреспублик».

Мыжъо хьылъэу плIэIум къытеуагъэр Тырихыгъ Налбыи и «Сэнэф»

«…Акъылым къымыубытэу, уахътэкIэ гъэунэфыгъое нэгъэу­пIэпIэгъу горэкIэ дунэешхор зэ­рэгъунэнчъэр пкъышъолым зэ­хешIэмэ», едж Къуекъо Налбый! Угу мырэхьатэу, ошъогум, чIыгум, нэфынэм, уцым, чъыг­хэм, … More

ЩыI ыкIи щыIэщт

ХьэдэгъэлIэ Аскэр къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъурэм епхыгъэу къэралыгъуабэмэ ащыщ шIэныгъэлэжьхэр хэла­жьэ­хэу симпозиум зэрэзэхащагъэр лъэшэу сигуапэ. Ар зигукъэ­кIхэми, хэлэжьагъэу зиIахь хэзышIыхьагъэхэми … More