«Псэлъыхъохэр» жъы хъухэрэп

Жьым къыщекIокIыщтыгъ сценэм къыщагъэлъэгъогъэ шIулъэгъур, сэмэр­къэоу сыд фэдэрэ лъэхъани жъы мыхъурэм цIыфхэр ыгъэчэфыгъэх. Мамый Ерэджыбэ ипьесэ техыгъэ спектаклэу «Псэлъыхъохэр» зыфи­Iорэм … More

Культурэм ихэхъоныгъ

Адыгеим и ЛIышъ­хьэу Къум­пIыл Мурат Адыгеим икомпозиторхэм я Союз итхьа­матэу, къэралыгъо ансамблэу «Ислъамыем» ипащэу, Урысыем, Адыгеим, Къэ­бэр­тэе-Бэлъкъарым, Къэ­рэщэ­-Щэрджэсым янароднэ артистэу, … More

АдыгабзэкIэ зэрадзэкIыгъэ мультфильмхэр

КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм адыгабзэ зымышIэу ахэтыр нахьыбэ зэрэхъурэр, яцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу зэраIэкIэзырэр тилъэпкъыкIэ гумэкIыгъо инэу тиI. Сабыим мультфильмхэм яплъыныр икIас, ащ къыщаIорэр … More

Таурыхъымрэ къэмыугупшысыгъэ щыIэныгъэмрэ

Адыгэ Республикэм шIэныгъэхэмкIэ иIофышIэшхоу, Адыгеим искусствэхэмкIэ иIофышIэшхоу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, археологэу ЛэупэкIэ Нурбый икъэгъэлъэгъонэу «От мифов к реальности» зыфиIорэр Краснодар … More

Пщынэр къыгъэгущыIэщтыгъ

Пщынэм къизыгъэпшIыкIутIукIыщтыгъэ Мызэгъ Юсыф Хьаджбирам ыкъом фэгъэхьыгъэгъэ шIэжь пчыхьэзэхахьэр искусствэхэмкIэ Тэхъутэмыкъое еджапIэм гъэшIэгъонэу щыкIуагъ. Егъэджэн IофымкIэ ветеранэу, Тэхъутэмыкъое музыкальнэ еджапIэм … More