Къоджэ тхылъеджэпIэ анахь дэгъур

«Культурэм ихэгъэхъон» зыфиIорэ къэралыгъо программэу Адыгэ Республикэм щыпхыращырэм къыдыхэлъытагъэу, культурэмкIэ Министерствэмрэ Лъэпкъ тхылъеджапIэмрэ республикэ зэнэкъокъоу «2023-м имуниципальнэ тхылъеджэпIэ анахь дэгъу» … More

Лъэпкъхэм языкIыныгъэ культурэм къыщэлъагъо

Лъэпкъ культурэхэм я Дунэе фестивалэу Республикэу Татарстан икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъэм Адыгеим илIыкIо хэлэжьагъ. Творческэ объединениеу «Ошъадэм» иорэдыIоу Хъурэнэ Азэ фестивалым … More

КIэлэцIыкIухэр ягуапэу еплъыгъэх

Къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ иIэпыIэгъукIэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэм ыкIи ащ хэкIодагъэхэм якIэлэцIыкIухэр Рыбинскэ нысхъэпэ театрэм икъэгъэлъэгъон … More

«Джэныкъор» хэлэжьагъ

Творческэ купхэм яфестиваль-зэнэкъокъу текIоныгъэ къыщыдэзы­хы­гъэ­хэм я Гала-концертэу Москва щыкIуагъэм пэсэрэ адыгэ орэдхэр къэзыIорэ ан­самблэу «Джэныкъу» зыфиIоу Шэуджэн районым щызэ­хэщагъэр хэлэжьагъ.

Лъэпкъ губзыгъагъэм инэпэеплъ

Адыгэ жэрыIо творчествэр лъэпкъым идунэететыкIагъэр, идунэегу­ры­IокIагъэр, акъыл-къулаеу къолъыгъэр, зэкIэ щыIэныгъэ гъогушхоу къыкIугъэр, пэкIэкIыгъэр, шIошъхъуныгъэу, гурыгъуазэу ыкIи чыжьэ­рыплъагъэу хэлъыгъэр зыщызэIугъэкIагъ.