лъэпкъ зэхашIэрэ гупшысэрэ зиIэхэм афэгъэхьыгъ

Аветян-ЛIыбзыу Светланэ иапэрэ тхылъэу «Адыгагъэр тыдэ къитхыгъа?» зыфиIорэр къы­дэкIыгъ. Ар лъэпкъ зэхашIэрэ гупшысэрэ зиIэхэм афэгъэхьыгъ. Зиныдэлъфыбзэ хэгупшысы­хьэрэ пстэуми къызфагъэфедэн алъэкIыщт.

Хьатмэ язэман къыщежьэрэ тарихъыр

Адыгэ, Къэбэртэе-Бэлъкъар, Къэрэщэе-Щэрджэс республикэхэм ялъэпкъ тхакIоу Мэщ­бэ­шIэ Исхьакъ итхылъыкIэу «Зэман чыжьэм иджэрпэджэжь. Хьатмэ япчыхьэ тIокI» зы­фиIорэм лъапсэу, къежьапIэу фэхъугъэр, къызтегущыIэрэр, … More

Адыгеим и ЛIышъхьэ культурэмкIэ Унэу Теуцожь районым итхэм ащыщхэм ащыIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Теуцожь районым зэкIом, культурэмкIэ Унэхэу Къунчыкъохьаблэрэ Нэшъукъуаерэ адэтхэм, гъэцэкIэжьын игъэкIотыгъэхэр зэрашIылIагъэхэм якъызэIухыжьын хэлэжьагъ.

ШIэныгъэлэжьэу, усакIоу Ергъукъо-ЩэшIэ Щамсэт непэ къызыхъугъэ маф

ЛъэгъошIу Сабый цIыкIур мы чIым къызытехъокIэ, пстэуми апэу игупсэхэу, къешIэкIыгъэ цIыфхэр зэрэфэлъаIохэрэр псауныгъэ пыт, шэнышIо, насыпышIо хъунэу ыкIи лъэгъошIу щыIэныгъэм … More

ТхэкIо цIэрыIоу Еутых Аскэр Къадырбэч ыкъор къызыхъугъэр илъэси 105-рэ хъугъэ

Гупшысэ дунаим щыбысымыгъ Адыгэ литературэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ анахь зишIуагъэ къэкIуагъэр тхакIохэм яадыгэ организацие щыIэ зэрэхъугъэр ары. Адыгэ тхакIохэм я Апэрэ … More