ШIыкIэшIур гум къыщежьэ

Лъэпкъ художественнэ Iэмэ-псымэхэм, бгъэфедэн плъэкIырэ искус­ствэм, IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон, сатыу ашIыным афэгъэхьыгъэ зэхахьэр игъэкIотыгъэу Мыекъуапэ щыкIуагъ. АР-м культурэмкIэ и Министерствэрэ … More

ТхакIоу Уджыхъу Хъалидэ Титыу ыкъор къызыхъугъэр илъэси 105-рэ хъугъэ

Родинэр гъунэнчъэу илъэпIагъ Я 30-рэ илъэсхэм акIэхэм адэжь творческэ зэчый зиIэ кIэлакIэхэр тилитературэ къыхэхьагъэх. ЯхъулIэ Сэфэр, Тыгъужъ ДышъэкI, Уджыхъу Хъалид, … More

Инэплъэгъу илъэпкъ фэгъэзагъ — фэусэ

Хэтрэ цIыфи дунэееплъыкIэ гъэнэфагъэ иI, ащ елъытыгъэу, игурышэ-гумэкIхэр, игупшысэхэр къыреIотыкIых. ЛIыбзыу (Аветян) Светэ бзылъфыгъэ чъэпхъыгъ, адыгэ унагъо щапIугъ, щалэжьыгъ, адыгабзэр … More

Къантемыр къыхихыгъэ гъогур

Кинорежиссер ныбжьыкIэу Бэлэгъэ Къантемыр итворчествэ ашIогъэшIэгъонэу цIыфыбэ лъэплъэ. Анахьэу IэкIыб хэгъэгухэм якинокритикхэр ары ащ ыгъэуцугъэ кинофильмитIуми осэ ин къафэзышIыгъэхэр. Къантемыр … More

УсэкIэ кIэлэцIыкIухэм адэгущыIэ

ШэкIо Абрек Урысые Федерацием гъэсэныгъэмкIэ иIофышIэ гъэшIуагъ, Красногвардейскэ район администрацием нахъыжъхэм я Советэу щызэхэщагъэм ипащэ игуадз. Республикэм щырагъэкIокIырэ Iофыгъо зэфэшъхьафхэм, … More