Зэнэкъокъуи 10-мэ ахэлэжьагъэх

Адыгеим исурэттеххэм нэмыкI искусствэ лъэпкъхэм ялIыкIохэр ягъусэхэу ятворчествэ зэрэлъагъэкIотэщтым Iоф дашIэ. ЗекIоныр зэрагъэмэкIагъэр къыдыхилъытэзэ, сурэттеххэм я Союз фотоклубэу «Лэгъо-Накъэ» ягъусэу … More

Адыгабзэм тиорэд егъэжъынчы

Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызыфагъэшъошэгъэ Нэхэе Аслъан Конституцием зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм иеплъыкIэхэр къыриIолIэнхэу телъэIугъ.

Адыгеим ипроектитIу анахь дэгъухэм ахалъытагъ

ЖъоныгъуакIэм и 25-м онлайн шIыкIэм тетэу лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Урысые Федерацием и Къэралыгъо совет музей-къэгъэлъэгъон IофшIэным хэхъоныгъэ ышIыным … More

МэщбэшIэ Исхьакъ: «ТхакIом къызхэкIыгъэ лъэпкъым иуз зэхимышIэмэ, игушIуагъо димыIэтмэ ышIэрэм зыпари уасэ иIэп»

Зэрэдунаеу цIэрыIо щыхъугъэ тхакIом укъытегущыIэныр къин. Зы тхы­гъэкIэ къыпфэгъэлъэгъощтэп, зы цIыф акъылми къыубытышъущтэп ащ иIофшIэгъэ лъэшхэмрэ игупшысэ куухэмрэ, ищыIэкIагъэмрэ непэ … More