Адыгеим и ЛIышъхьэ культурэмкIэ Унэу Теуцожь районым итхэм ащыщхэм ащыIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Теуцожь районым зэкIом, культурэмкIэ Унэхэу Къунчыкъохьаблэрэ Нэшъукъуаерэ адэтхэм, гъэцэкIэжьын игъэкIотыгъэхэр зэрашIылIагъэхэм якъызэIухыжьын хэлэжьагъ.

ШIэныгъэлэжьэу, усакIоу Ергъукъо-ЩэшIэ Щамсэт непэ къызыхъугъэ маф

ЛъэгъошIу Сабый цIыкIур мы чIым къызытехъокIэ, пстэуми апэу игупсэхэу, къешIэкIыгъэ цIыфхэр зэрэфэлъаIохэрэр псауныгъэ пыт, шэнышIо, насыпышIо хъунэу ыкIи лъэгъошIу щыIэныгъэм … More

ТхэкIо цIэрыIоу Еутых Аскэр Къадырбэч ыкъор къызыхъугъэр илъэси 105-рэ хъугъэ

Гупшысэ дунаим щыбысымыгъ Адыгэ литературэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ анахь зишIуагъэ къэкIуагъэр тхакIохэм яадыгэ организацие щыIэ зэрэхъугъэр ары. Адыгэ тхакIохэм я Апэрэ … More

«Айщэт» еплъынхэ алъэкIыщт

Адыгэ, Къэбэртэе-Бэлъкъар, Къэрэщэе-Щэрджэс республикэхэм ялъэпкъ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ итарихъ романэу «Айщэт» ылъапсэу Адыгеим щытырахырэ кинофильмэр ыкIэм фэкIуагъ, зэхэгъэуцожьын IофшIэнхэр къэнагъэх. … More

ГукIэгъумрэ лIыхъужъныгъэмрэ

Джырэблагъэ Темыр Осетием — Аланием, Став­­ропольскэ краим ксенофобием, этниче­скэ зэдэмыщыIэныгъэм апэшIуекIогъэным афэ­гъэ­хьыгъэ семинар ащыкIуагъ. Холо­кост, Хэгъэгу зэошхом илъэхъан еврей лъэпкъыр … More