Лъэпкъ искусствэм иIахь ин хилъхьагъ

ЛIыхэсэ Мухьдинэ иорэдхэр, ипоэмэхэр, ипьесэхэр ЛIыхэсэ Мухьдинэ ыныбжь илъэс 65-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ ситхыгъэу «Адыгэ макъэм» къыщыхэсыутыгъэм иорэдхэм, ипоэмэхэм, ипьесэхэм афэгъэхьыгъэу … More

Сэтэнэе гуащэ ижъуагъо кIосэщтэп

Мы мафэхэм къэбар гухэкI къытлъыIэсыгъ: адыгэ литературэм изэгъэшIэн лъапсэ фэзышIыгъэу, IофышIэшхуагъэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу, академикэу Бэчыжъ Лейлэ Абубэчыр ыпхъум … More

Адыгеим икъуаджэхэм къащызэIуахыгъэх

Лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Адыгеим ипсэупIищмэ: къуаджэхэу Очэпщые, Блащэпсынэ, станицэу Джаджэ джырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьэгъэ модельнэ тхылъеджэпIищ тыгъуасэ къащызэIуахыгъ.

лъэпкъ зэхашIэрэ гупшысэрэ зиIэхэм афэгъэхьыгъ

Аветян-ЛIыбзыу Светланэ иапэрэ тхылъэу «Адыгагъэр тыдэ къитхыгъа?» зыфиIорэр къы­дэкIыгъ. Ар лъэпкъ зэхашIэрэ гупшысэрэ зиIэхэм афэгъэхьыгъ. Зиныдэлъфыбзэ хэгупшысы­хьэрэ пстэуми къызфагъэфедэн алъэкIыщт.

Хьатмэ язэман къыщежьэрэ тарихъыр

Адыгэ, Къэбэртэе-Бэлъкъар, Къэрэщэе-Щэрджэс республикэхэм ялъэпкъ тхакIоу Мэщ­бэ­шIэ Исхьакъ итхылъыкIэу «Зэман чыжьэм иджэрпэджэжь. Хьатмэ япчыхьэ тIокI» зы­фиIорэм лъапсэу, къежьапIэу фэхъугъэр, къызтегущыIэрэр, … More