Лъэуж нэф къыгъэнагъ

Урысые Федерацием щыпсэухэрэ лъэпкъхэм ялитературэхэм язэхэфынкIэ IофшIэгъэ куухэр, рассказ, повесть, роман гъэшIэгъонхэр зикъэлэмыпэ къыпыкIыгъэ шIэныгъэлэжьышхоу, адыгэ тхэкIо IэпэIасэу Хъопсэрыкъо Хъызыр … More

АдыгеимкIэ илъэсым изэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат депутатхэм апашъхьэ къыщыгущыIагъ ыкIи 2019-рэ … More

Республикэр зэрыгушхорэ IофышIэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэ тын лъа­пIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэ­халъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Адыгеим иэко­но­микэ хэхъоныгъэхэр … More

«Ислъамыем» непэ тырегъэблагъэ

Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, ком­по­зиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэ­нэфэгъэ шIухьафтыныр къызы­фа­гъэ­шъошэгъэ Нэхэе Аслъан лъэпкъ музыкальнэ искусствэм фэгъэхьыгъэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.