ДыдыкIыр – сурэтышI Iэзагъ

КъытэшIэкIыгъэ дунэешхор гъэшIэгъоныбэу зэхэлъ, ар зэкIэ къытфэзыIуатэу, тэзыгъашIэу, къытпэблагъэ зышIыхэрэр творческэ сэнаущыгъэ дахэ зыхэлъ IэпэIасэхэр — усакIохэр, тха­кIохэр, сурэтышIхэр, композиторхэр, … More

Адыгэ тхакIохэу жъоныгъуакIэм къэхъугъэхэр

Гушъхьэ Iофышхо алэжьыгъ Лъэпкъ литературэ ныбжьыкIэм зиубгъоу, теубытагъэ зыхэлъ лъэбэ­къухэр ыдзыщтыгъэх. Ау Хэгъэгу зэошхор къежьи, адыгэ литературэм игугъэ къызэпыригъэзагъ. Адыгэ … More

ЖъоныгъуакIэм и 7-р — радиом, зэпхыныгъэм илъэныкъо пстэуми Iоф ащызышIэхэрэм я Маф

Адыгеим итарихъ адыгэ радиом къыдикIугъ Къэбар-коммуникационнэ технологиехэм псынкIэу хэхъоныгъэ зашIырэ лъэхъаным зэпхыныгъэм ылъэныкъохэм ащылажьэхэрэм яIофшIэн мэхьанэу иIэм уасэ фэшIыгъуай. КIэу … More

КультурэмкIэ министрэм игуадзэ пшъэрылъхэр къыфигъэнэфагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Пра­вительствэ зычIэт унэм зэIукIэгъоу тыгъуасэ щызэрищагъэм Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу агъэнэфэгъэ … More

Адыгэм идунай. Сириер.

Дунаим щыпсэурэ адыгэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр къэсыугъоиныр сигухэлъэу хэгъэгу пчъагъэхэр къэскIухьагъэх. А гъогум нэIуасэ щысшIыгъэ силъэпкъэгъухэм сымгъэгъуащэхэу адэсшIыгъэ зэпхыныгъэхэр нэужми, илъэс … More