АПЭРЭ ФЕСТИВАЛЭУ «ДЖЭГУАКIО»

Мы Iофтхьабзэм ишIуагъэ къэкIощт джэгуакIом мэхьанэу иIэм зыкъегъэ­IэтыжьыгъэнымкIэ, тарихъым, адыгэ хабзэм тетэу къыткIэхъухьэхэрэр пIугъэнхэм, адыгагъэ ахэлъыным, лъэпкъ шэн-хабзэхэр къэухъумэгъэнхэм, цIыфыгъэ … More

Лъэпкъым ижъуагъохэр тыди щэшIэтых

Культурэм ихъугъэ-шIагъэхэмкIэ тишъолъыр къахэщэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафыбэ щызэшIуахы. ЕтIани хэгъэунэфыкIыгъэн фаер республикэм щызэхащэхэрэм ямызакъоу, Адыгеим инэпэеплъхэу тикупхэр нэмыкI шъолъырхэм ащыкIорэ Iофыгъохэми … More

ТиныбжьыкIэхэм ащыщхэр лауреат хъугъэх

Адыгэ Республикэм илIыкIохэм яIофшIагъэхэр Третьяковскэ галереем икъэгъэлъэгъонэу «КIэлэегъаджэм ыкIи гъэсакIом яобраз сурэтышI ныбжьыкIэхэм япроизведениехэм къызэрэщатырэр» зыфиIорэм хэлэжьагъэх.