Лъэпкъ хабзэхэм атетэу ИлъэсыкIэ мэфэкIыр Адыгеим щыхагъэунэфыкIыщт

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Мини­стер­ствэрэ АР-м культурэмкIэ икъэралыгъо бюджет учреждениеу «Адыгеим лъэпкъ куль­турэмкIэ и Гупч» зыфиIорэмрэ ИлъэсыкIэ мэфэкIым ихэгъэунэфыкIын тегъэпсыхьэгъэ … More

Гъэтхапэм и 22-м сыхьатыр 18.30-м Адыгэ Къэралыгъо орэдыIо къэшъокIо купэу «Ислъамыем», Урысыем инароднэ артистэу, композиторэу Нэхэе Аслъан зипащэм, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Филармоние медицинэм щылажьэхэу, пандемием ихьылъэ зыпшъэ дэкIыгъэхэм афэгьэхьыгъэ шIушIэ къэтын къыщигъэлъэгъощт.

ИгущыIэ гур къыщэфэу фабэ

Гуфэбагъэ зыхэлъ творческэ зэIукIэгъоу Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIуагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр Адыгеим изаслуженнэ журналистэу, продюсерэу ыкIи программэу «Мнение» зыфиIорэм иавторэу … More

Псэуалъэу агъэцэкIэжьыгъэхэр зэрагъэлъэгъугъэх

УФ-м ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет илIыкIохэр мы мафэхэм Адыгеим щыIэх. Республикэм социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ … More