«ТекIоныгъэр зэкIэми зэдытий»

Къалэу Шъачэ икIэ­лэпIу анахь дэгъур къыз­щы­хахыгъэ зэнэкъокъоу «Илъэсым икIэлэпIу» зыфи­Iорэм зыгъэпсэфыпIэм ирайониплIымэ ялIыкIохэр хэлэжьагъэх.
Зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыди­хыгъ къуаджэу ШэхэкIэй икIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 124-м иегъэджакIоу Гъошъо Лидэ. Мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэнымкIэ IэпэIэсэныгъэшхо иI нахь мышIэми, финалым нэсыныр къызэрыкIоу зэрэщымытыгъэр, ау зэрэгъэшIэгъоныгъэр ащ къыхигъэщыгъ. Пстэумэ апэу ащ зыуушэтын амал къыуеты, уиIофшIэгъухэм опытэу яIэри къызIэкIэогъахьэ.
— Илъэс зэфэшъхьафхэм гъого­гъуи­тIо мы зэнэкъокъум сыхэлэ­жьагъ, — къеIуатэ зекIонымкIэ ыкIи зы­гъэ­псэфынымкIэ Шъачэ икъэралыгъо университет къэзыухыгъэу, Iоф­шIэгъэ илъэс 22-рэ зиIэ Лидие. — 2007-рэ илъэсым Шъачэ икIэлэпIу анахь дэгъуищым сахэфагъ. Нэкъо­къоныгъэшхо сыдигъокIи ащ хэлъ, аукъодыеу къыхэфагъэ зыпарэкIи хэлажьэрэп, арышъ, илъэс IофшIэгъабэу, шIэныгъэу, практикэу уиIэм имызакъоу, уиIофшIэн лъэхъаным диштэрэ творческэ екIолIакIэу къы­фэбгъо­тышъурэм, ямышIыкIэу къэуугу­пшысышъухэрэм мэхьанэшхо яI. Къотэгъу къысфэхъугъэ сиIоф­шIэгъухэм, кIэлэцIыкIоу езгъа­джэ­хэ­рэм, ахэм янэ-ятэхэм «тхьа­шъуе­гъэпсэу» ясIомэ сшIоигъу, мы текIоныгъэр зэкIэми зэдытий.
Гъошъо Лидие IофышIэ пэрытхэм ащыщ. Адыгабзэр, лъэпкъ шэн-хабзэхэр ягъэшIэгъэнхэмкIэ егъэджэн гъэшIэгъон­хэр зэхещэх, хы ШIуцIэ Iушъом итарихъ, тичIыпIэгъу цIэрыIохэм афэгъэхьыгъэу кIэлэцIыкIухэм бэ къафиIуатэрэр.
НЫБЭ Анзор.