ИщыIэныгъэ пытэу хэт

Радиом и Мафэ мэзаем и 13-м хагъэунэфыкIы.

Тиреспубликэ и Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» радиокъэтынхэмкIэ икъулыкъу илъэс 95-рэ хъурэ тарихъ гъогу къыкIугъ. Ащ фэдиз уахътэм иамалхэр зэхъокIыгъэх, журналист IэпэIэсабэ щылэжьагъ, хэхъоныгъэ фашIыгъ, непи а гъогум зеушъомбгъу.
Мыхэм ямэфэкI ехъулIэу гущыIэгъу тыфэхъугъ АР-м иза­служеннэ журналистэу, иновещаниемкIэ отделым ипащэу Тыгъужъ Санят. Илъэс 25-рэ хъугъэ ащ ищыIэныгъэ радиом зырипхыгъэр. Хэкумрэ IэкIыбым щыIэ адыгэхэмрэ азыфагу радиор лъэмыджэу хъугъэ.
— УиIофшIэн сыдэущтэу укъыфэкIонэу хъугъа, Санят?
— СиIофшIэн сэгъэлъапIэ, сшIогъэшIэгъон. ЯтIонэрэ унэм фэдэу мыщ тыкъэкIо, зы унагъоу тызэхэт. Адыгабзэр лъэшэу сикIас. СицIыкIугъом къыщегъэ­жьагъэу «Адыгэ макъэм» седжэ. Гъэзетым щылэжьэрэ журналистмэ афэдэ сыхъу сшIои­гъуагъ. Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым илъэпкъ факультет къызысэухым Адыгэ радиом сыщылэжьэнэу сыIухьагъ.
— Джырэ къэбарлъыгъэ­Iэс радиом сыд фэдэ чIыпIа щиубытырэр?
— Тиадыгэ лъэпкъ щэIэфэ адыгабзэр радиом къиIукIыщт. Адыгэ радиом IэпэIэсэныгъэ­шхо зыхэлъ журналистхэр щэлажьэх. Къэбар жъугъэм иамал пстэуми радиор анахь Iэрыфэгъоу щыт. Учъэми, укIоми, гъогу утетми, Iоф пшIэми ащ уедэIун олъэкIы. КъэбарлъыгъэIэс амалэу щы­Iэхэм ауж къимынэу сэлъытэ.
— Радиом тарихъ гъогу кIыхьэу къыкIугъэм ущыщэу зыолъытэжьа?
— Сыщыщэу сэлъытэ, сыда пIомэ радиом итарихъ зыгъэ­псыгъэ цIыфхэм Iоф адэсшIэнэу синасып къыхьыгъ. Ахэр зыцIэ пытэу радиом епхыгъэ Бэгъ Сим, Цурмыт Биб, Къуекъо Нал­бый, КъумпIыл Светлан, ЛъэпцIэрышэ Къунчыкъу, ГутIэ Саниет, Къонэ Гощпакъ. Мы журналист цIэрыIохэр сиIэпыIэгъухэу журналист IофшIэным сыкъызэрэфащагъэм, а гъогу гъэшIэгъоным сызэрэтыращагъэм лъэшэу сырэгушхо.
Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» радиокъэтынхэмкIэ икъулыкъу ипащэу ХьакIэмыз Сусанэ сыфэраз, сыд фэдэ проектыкIэ етхьыжьагъэми, къыддырегъаштэ. Непэ ра­диом иIофшIэн зыгъэпсыхэрэ Хьакъунэ Зарем, Нэджыкъо Марин, Бэгъушъэ Фатим аIоу тызэкIыгъоу нахьышIоу, нахь гъэшIэгъонэу тисэнэхьат зэрэдгъэфедэщтым тыпылъ.
— Хэкумрэ IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ адыгэхэм­рэ зэзыпхыхэрэ къэтынхэр сыд фэдэха?
— Непэ федеральнэ каналитIумэ Iоф ащытэшIэ. АдыгабзэкIэ тыкъызэрэдэкIырэм да­кIоу илъэс 30-м ехъугъэу IэкIыбым щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм апае арапыбзэкIэ — Гъонэжьыкъо Махьир, тыркубзэкIэ Мэ­фэшIукъо Щангул тикъэтынхэр зэрадзэкIыжьхэзэ, программэхэр тэгъэхьазырых. Лъэшэу ашIогъэшIэгъонэу, къытфэра­зэ­хэу цIыфхэр къызэрэтфатхэ­хэрэм кIуачIэ къытеты.
— Радиокъэтынхэм кIэ горэхэр къахэхьащтха?
— Тематическэ къэтынхэр уахътэм диштэу тэгъэхьазырых. Радиом иамалхэмкIэ проектхэм тадэлажьэ. Программэхэу «Джэр­пэджэжь», «ГупсэфыпI» зыфиIохэрэм зызэраушъомбгъу­щтым тыпылъ. Тикультурэ, титарихъ лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэмкIэ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм афэгъэхьыгъэу къэтынхэр тапэкIи дгъэхьазырыщтых.

Лъэпшъыкъо Фатим.