ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабз

Унэгъо кIоцIым илъ хэбзэшIухэм ягъэпытэнкIэ унагъом и Илъэс апшъэрэ мэхьанэ иI. КIэлэцIыкIухэм анахьэу щысэ зытырахыхэрэр янэ-ятэхэр, аш-ашыпхъухэр, ялэгъухэр ары.
Ны-тыхэм пшъэрылъэу яIэхэм ащыщ гъогурыкIонымкIэ шап­хъэхэм адэмыхынхэр, якIэлэцIыкIухэм ащкIэ щысэшIу афэ­хъунхэр.
Адыгеим икъэралыгъо автоинспекторхэмрэ кIэлэцIыкIум ифитыныгъэхэм якъэухъумэн-
кIэ Уполномоченнэу Адыгэ Республикэм щыIэ Наталья Агеевамрэ Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу гупчэхэм ащыщым пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Гъогу­рыкIонымкIэ шапхъэхэр умыукъу — унагъор къэухъум!» зы­фи­Iорэр щызэхащагъ.
Сабыйхэр ягъусэхэ зыхъукIэ ахэм атегъэпсыхьэгъэ хэу­шъхьафыкIыгъэ тIысыпIэхэр автомобилым блэкI имыIэу ащагъэфедэн зэрэфаер Наталья Агеевам агу къыгъэкIыжьыгъ. Уполномоченнэр ны-тыхэм къя­джагъ гъогум нахь щысакъынхэу, ящыIэныгъэ къэзгъэнэ­жьыщт бгырыпхыхэр къызыфагъэфедэнэу, сыдрэ лъэныкъокIи якIэлэцIыкIухэм щысэ къазэ­ратырахырэр зыщамыгъэгъу­пшэнэу.
Къэралыгъо автоинспектор­хэм гъогурыкIонымкIэ шап­хъэ­хэм уафэзыгъэнэIосэрэ къо­гъупэ кIэлэцIыкIу гупчэм щызэтырагъэпсыхьагъ. Гъогум щысакъынхэу, ренэу Iэдэб ахэлъы­нэу, гъогурыкIонымкIэ шапхъэ­хэм адэмыхынхэу полицейскэ­хэм кIэлэцIыкIухэм игъо зэрафалъэгъугъэм гупчэм ипащэхэми къыдырагъэштагъ.
КIэлэцIыкIу гупчэм щызэтырагъэпсыхьэгъэ къогъупэм къэ­лэмхэр, фломастерхэр, гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэм афэ­гъэхьыгъэ сурэтхэу гъэлэжьыгъэн фаехэр зытелъыгъэ Iанэрэ пхъэнтIэкIу цIыкIухэмрэ чIэтыгъэх. ДжэгукIэ шIыкIэм тетэу кIэлэцIыкIухэм мыщ щагурагъэ­Iуагъ гъогум зэрэщызекIонхэ фэе шIыкIэр. Iофтхьабзэр зэхэзыщагъэхэм ны-тыхэм къафа­Iотагъ якIэлэцIыкIухэр щынэ­гъончъэу зэрэзэращэн алъэкIыщтым фэгъэхьыгъэу.
Адыгэ Республикэм ­хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къэбархэмкIэ ыкIи общественнэ зэпхыныгъэхэмкIэ иотдел