НыбжьыкIэ пэрытхэр

КIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ я Урысые общественнэ-къэралыгъо движениеу «Движение первых» зыфиIорэм иятIонэрэ Зэфэсэу мы мафэхэм Москва щыкIуагъэм Адыгеим икIыгъэ лIыкIохэр хэлэжьагъэх.УФ-м ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэ мини 3-м ехъу ащ къекIо­лIагъ.
Движением и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Совет итхьаматэу Ованес Шекерьянц мы мафэ-
хэм гущыIэгъу тыфэхъугъ, гъэшIэгъонэу къалъэгъугъэр ыкIи непэ яIофшIэн зэрэзэхащэрэр къытфиIотагъ.
— Зэхахьэр гъэшIэгъонэу кIуагъэ, гъэхъагъэу тиIэхэмкIэ тызэдэгощагъ, хэхъоныгъэхэр тшIынхэмкIэ анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаехэм, къихьэгъэ илъэсым Iофтхьабзэу зэхэтщэщтхэм татегущыIагъ. Гъэсэныгъэм епхыгъэ программэ зэфэшъхьафхэм тахэлэжьагъ. Адыге­им щыщ Виктория Шмыревар Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ Советым ипэрыт зэрэ­хъугъэр лъэшэу тигуапэ, ти­ныбжьыкIэхэм ясэнаущыгъэ гу зэ­рэлъатэрэм мэхьанэшхо иI, — еIо тигущыIэгъу.
«Движение первых» зыфиIорэм ия II-рэ Зэфэс икIэух Iофтхьабзэ УФ-м и Президен-
тэу Владимир Путиныр хэлэ­жьагъ. НыбжьыкIэ миллиони 5-м ехъу мы движением зэрэхэтыр ащ къыIуагъ. 2023-рэ илъэсым лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэр зэрэзэшIуахыгъэхэр къыхигъэщыгъ, ахэм ащыщ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм афырагъэхьыгъэ письмэ мил­лиони 3-р, шъолъырыкIэхэм аще­джэрэ кIэлэеджакIохэм апае аугъоигъэ тхылъ мин 400-р, нэмыкIхэри. Владимир Путиныр ныбжьыкIэхэм ахэтэу Урысыем игимн къызэраIуагъэр зэкIэми агу къинэжьыщт.
Шъолъыр къутамэм иIофшIэн зэрифэшъуашэу зэригъэцакIэрэм фэшI щытхъу тхылъ къызэрэратыгъэм зэрэрыгушхорэр Ованес Шекерьянц къыти­Iуагъ. Мыщ Iоф зишIэрэр мэзи 5 хъугъэ, а уахътэм къыкIоцI мэ­хьанэ ин зиIэ Iофтхьэбзэ 12 зэхащагъ.
— Сабыйхэм ягукъэкIыкIэ УФ-м и Президент яIэпыIэгъоу мы движениер зэхащагъ. Адыге­имкIэ нэбгырэ мини 10-м ехъу ащ хэт. Илъэси 7-м къыщегъэ­жьагъэу 25-м нэс зыныбжьы-
хэр ары анахьэу къыхахьэхэрэр, ау егъэджэкIо-гъэсакIохэри ти­щыкIагъэх, сыдигъуи ти­пчъэ­хэр зэIухыгъэх. НыбжьыкIэхэм яшIэ­ныгъэхэм ахагъэ­хъон амал яIэ­ныр ары пшъэ­рылъ шъхьаIэу щытыр. ЯцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу яхэ­гъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм фэшI проект гъэшIэгъонхэр зэхэтэщэх, — еIо Ованес.
Мы илъэсым Iофтхьэбзэ зэ­фэшъхьафхэр зэхащэнхэ мурад зэряIэр Ованес Шекерьянц къытиIуагъ. Шъолъыр зэхахьэхэм анэмыкIэу муниципалитетхэми анаIэ нахь тырагъэтыщт. КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм яхэгъэгу шIу алъэгъуным фэшI ыпэкIэ щыIэгъэ дзэ джэгукIэу «Зарница» зыфиIорэр къырагъэжьэ­жьын агу хэлъ. Джащ фэдэу предприниматель ныбжьыкIэхэм апае фестиваль зэхащэщт. Экологическэ проектхэр бэу щыIэщтых. Ащ нэмыкIэу илъэс 14 хъухэрэм мэфэкI шIыкIэм тетэу паспортыр аратыжьызэ ашIынэу фаех. ГъэрекIо нэбгырэ 300-мэ аратыжьыгъ, мы илъэсым нэбгырэ 600 агъэнафэ. Ащ нэ-
мыкIэу фестивальхэр, зэнэкъокъу­хэр бэу щыIэщтых, проект зэ­фэшъхьафхэр зэхащэщтых. Ыпэ­кIэ пионерым зэрэхахьэщтыгъэхэм фэдэу движением мэфэкI шIыкIэм тетэу хащэщтых.
— НыбжьыкIэхэм IэпыIэгъу зэряIэм мэхьанэшхо иI. АпэрэмкIэ УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр движениер агъэпсынымкIэ ишIуагъэ къа­ригъэкIыгъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иIэпыIэгъукIэ шъолъыр субсидие тиI, ащ къы­хэкIэу Iофтхьабзэхэр зэхэтэ-
щэх. Шъолъыр совет тиIэу мэзищ къэс тшIэрэ Iофыр респуб­ликэм и ЛIышъхьэ фэтэIуатэ, пшъэрылъхэр къытфегъэуцух. ХэушъхьафыкIыгъэ офис тиI. Непэ нэбгырэ 30-м ехъумэ Iоф ашIэ, ау а пчъагъэр нэбгырэ 44-м нэсынэу щыт, — къыIуагъ кIэухым тигущыIэгъу.
«Движение первых» зыфиIорэм шIоигъоныгъэ зиIэ пстэури хэхьан алъэкIыщт. НыбжьыкIэхэр зэгъусэхэу яшIэныгъэхэм, сэнаущыгъэу ахэ­лъым ахагъахъо.
ДЕЛЭКЪО Анет.