ЛIыхъужъыр аIукIагъ

Мыекъуапэ илицееу N 8-м лIыхъужъ­ныгъэм иурокэу «Тызэгъусэу тытекIощт» зыфиIорэр щыкIуагъ.

Мы еджапIэм ия 10-рэ классхэм арыс ныбжьыкIэхэм аIу­кIагъ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранэу, Адыгэ рес­публикэ общественнэ организациеу «ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэм я Ассоциацие» зыфиIорэм итхьа­мэтэгъоу, медалэу «За отвагу» зыфиIорэр къызфагъэ­шъошагъэу Илья Донцовыр.
КIэлэеджакIохэр шъхьэихыгъэу къэгущыIэнхэм фэшI ветераным сэмэркъэур къыригъэ­бэкIызэ ипсалъэ къыригъэ­жьагъ. НыбжьыкIэхэм нахь агу рихьын къышIошIырэ лъэныкъохэр къы­ригъэубытыхэзэ, хэгъэгум итарихъ къафиIотагъ. Нэужым гуфакIоу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием зэрэхэлэжьагъэм къытырищагъэх.
— Хэгъэгу зэошхом ­илъэ­хъан тятэжъ пIашъэхэм лIыхъужъ­ныгъэу зэрахьагъэр пстэуми тищысэтехыпIэу щыт. ЛъэхъаныкIэу тызхэтым Урысыер пыим пэуцужьын фаеу зэхъум, ткIуа­чIэ зэхэлъэу хэгъэгум тыкъоуцуагъ. Сэ сшъхьэкIэ тIогъогогъо гуфакIоу дзэ операцием сыщы­Iагъ. Къыхэзгъэщымэ сшIоигъу, «кIэпсэжъыем» узызэпырыкIыкIэ, лъэпкъ зэхэдз щымыIэу тидзэкIолIхэр пытэу зэрэзэхэтхэр. ТекIоныгъэр къызэрагъэ­блэгъэщтым зэкIэри фэбанэх, — къыIуагъ Илья Донцовым.
Джащ фэдэу ветераным къа­фиIотагъ фронтым ижъотыпIэ мафэхэр зыфэдэхэр, чIыпIэ гъэ­шIэгъонэу зэрыфэщтыгъэхэр, щыIэкIэ-псэукIэу щыряIэр, нэмыкIхэри.
Мыщ фэдэ зэIукIэгъухэр Iоф­тхьабзэу «Солдатский треугольник» зыфиIорэмкIэ зэфашIы­жьых. Ащ къыдыхэлъытагъэу, еджакIохэм ягущыIэ фабэхэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм афатхых. Нэужым письмэхэр зэхэубытагъэхэу зэолIхэм агу къыдащэеным фэшI аIэкIагъахьэх.
Шъугу къэдгъэкIыжьын, хэу­шъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэм ныбжыкIэхэм ады­ряIэрэ зэIукIэгъухэм якIэщакIор шъолъыр фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутам ары. ЛIы­хъужъныгъэм иурокхэр проектэу «ЛIыхъужъэу къэхъухэрэп» зы­фиIорэм къыдыхэлъытагъэх.
Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр: Iэшъынэ Аслъан.