КикбоксингымкIэ зэнэкъокъу

Мы спорт лъэныкъомкIэ Адыгэ Республикэм изэIухыгъэ зэнэкъокъу тыгъуасэ Мыекъуапэ щырагъэжьагъ, ар мэфитIо кIощт.

Ащ хэлажьэх кIэлэ ыкIи пшъэшъэ ныбжьыкIэхэр. Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ спортсмен 200 фэдизмэ кикбоксингым илъэныкъохэу «К-1», «фулл-контакт» ыкIи «лайт-контакт» зыфиIохэрэм защаушэтыщт.
Спорт Iофтхьабзэр къызэIуи­хыгъ ыкIи зэрищагъ Адыгэ республикэ спорт еджапIэу N 2-м ипащэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс. Кикбоксингым Адыгеим зызщиушъомбгъурэр бэшIагъэп нахь мышIэми, зэнэ­къокъу зэфэшъхьафэу щызэхащэхэрэм тиспортсменхэм гъэхъэ­гъэшIухэр зэрэщашIыхэрэр ащ хигъэунэфыкIыгъ.
— Адыгэ Республикэм кикбоксингымкIэ и Федерацие зызэхащагъэм къыщегъэжьагъэу Урысыем изаслуженнэ тренеритIу, спортымкIэ мастер 20 фэдиз тиIэ хъугъэ. Ахэм гугъэпIэшIухэр къэзытырэ спортсменхэр агъэсагъэх: Хэжъ Щамил, Борсэ Астемир, ХъокIон Артур, Якъубэ Артур, Сихъу Тимур, нэмыкIхэри, — къы­Iуагъ Хъот Юныс.
ШIуфэс гущыIэхэмкIэ къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъэзагъ АР-м кикбоксингымкIэ и Федерацие ипащэу, УФ-м физическэ культурэмкIэ иотличникэу ХъокIо Нурбый.
— Мы спорт лъэпкъым тишъолъыр зыщиушъомбгъоу ригъэжьагъ. Урысые зэнэкъокъухэм тиспорт­сменхэм текIоныгъэхэр къащыдахых, непэрэми тиныбжьыкIэхэм гъэхъэгъэшIухэр щашIынхэу сафэлъаIо, — къыIуагъ ХъокIо Нурбый.
Джащ фэдэу зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм закъыфигъэзагъ дунэе категорие зиIэ судьяу Апажъэ Рэщыдэ. Япсауныгъэ мыфыкъоу, хэти зэрэфэлъэкIыщтымкIэ къахэщынэу, текIоныгъэм фэбэнэнхэу къафэлъэIуагъ.
Адыгэ Республикэм кикбоксингымкIэ и Федерацие игъэцэкIэкIо пащэу, кикбоксингымкIэ спортым изаслуженнэ мастерэу Хэжъ Щамилэ къызэриIуагъэмкIэ, Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыкIощт чемпионатым хэлэжьэщт Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ агъэ­псыщт. Мы зэIухыгъэ зэнэкъо­къум къащыхэщыщт спортсменхэр ащ хагъэхьащтых.
— Непэрэ зэнэкъокъум изэхэщакIохэу Хъот Юныс, спортымкIэ Комитетым лъэшэу тафэраз. ТигухэлъышIухэм ащыщ мы илъэсым ичъэпыогъу мазэ кикбоксингымкIэ Урысые зэнэкъокъу ин зэхэтщэнэу. Адыгеим ыцIэ зэлъязыгъэшIэрэ спорт­сменхэм мыщ дэгъоу зы­къыщагъэлъэгъонэу тыщэгугъы. Къыхэзгъэщымэ сшIоигъу, кикбоксингым хэхъоныгъэ ышIыным зиIахьышIу хэзылъхьэгъэ Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Сихъу Казбек идунай зэрихъо­жьыгъэр гухэкIышхо зэрэтщыхъугъэр, чIэнэгъэшхо зэрэтшIыгъэр. Непэ ащ ишIэжь дгъэлъэпIагъэ, зы такъикърэ тыфэшъы­гъуагъ, — хигъэунэфы­кIыгъ Хэжъ Щамил.
Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан.