Iофтхьэбзэ 40 фэдиз зэхащэщт

Адыгэ къэралыгъо университетым мэзаем и 5-м къыщегъэжьагъэу и 16-м нэс урысые шIэныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьэбзэ 40 фэдиз щызэхащэнэу агъэнафэ.

АГУ

Апшъэрэ еджапIэм мы лъэныкъомкIэ IофшIэнэу ыгъэцакIэрэм ыкIи непэрэ мафэм гумэкIыгъоу къэуцухэрэм афэгъэхьыгъэу зыща­тегущыIэщтхэ лекциехэр, мастер-классхэр, научнэ е практическэ ыкIи научнэ-методическэ семинархэр, Iэнэ хъураехэр, зэнэкъокъухэр рагъэкIокIыщтых.
«Мир в объективе» зыфиIорэ къэгъэлъэгъонымкIэ Iофтхьабзэр аублагъ. Программэу агъэнэфагъэм анахь мэхьанэ зиIэ Iоф­тхьабзэу къыдыхэлъытагъэр интерактивэу «Наукоград» зыфи­Iорэр ары. КIэлэеджакIохэм апае тематическэ площадкэ 60 фэдизмэ Iоф ашIэнэу агъэнафэ. Джащ фэдэу шIэныгъэлэжь ныбжьыкIэхэр зыхэлэжьэщтхэ Урысые научнэ конференциеу «Наука. Образование. Молодежь» ыкIи программэу «Школа молодого исследователя» зыфиIохэрэр зэхащэнхэу рахъухьагъ.
Адыгэ къэралыгъо университетым истудентхэм янаучнэ обществэ, АКъУ-м иныбжьыкIэ шIэныгъэлэжьхэр ыкIи апшъэрэ еджапIэм ишIэныгъэ-гъэсэныгъэ клас­терхэр ары тхьамафэм кIощт Iофтхьабзэхэм кIэщакIо афэхъугъэхэр.
ШIэныгъэм ылъэныкъокIэ анахь къахэщырэ апшъэрэ еджапIэхэм Адыгэ къэралыгъо университетыр ащыщ. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ ренэу ушэтын IофшIэнхэр щагъэцакIэх. ГущыIэм пае, бэмышIэу Роспотребнадзорым эпи­демиологиемкIэ инаучнэ-ушэтыпIэ институт и Гупчэ игъусэу кIэтIый узэу «синдром раздраженного кишечника» зыфаIорэр къызэ­рэпшIэщт шIыкIэр агъэунэфыгъ. Нэгъу-кIэтIый зэхэлъым иузхэм ащыщэу ащ цIыфхэр нахь егъэгумэкIых. Дунаим щыпсэурэм ипроценти 10-мэ ар ядагъу. Агъэ­нэфэгъэ шIыкIэм ишIуагъэкIэ пэшIорыгъэшъэу узыр къыхагъэщын ыкIи еIэзэнхэ алъэкIыщт.
Джащ фэдэу мы мафэхэм Адыгэ къэралыгъо университетымрэ Москва дэт къэралыгъо университетымрэ яшIэныгъэлэжьхэр зэгъусэхэу научнэ-методическэ семинар зэхащагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх кIэлэегъаджэ­хэр, студентхэр, аспирантхэр, магистрэхэр, нэмыкIхэри. «Экология и природопользование» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ яшIэныгъэхэмкIэ зэдэгощагъэх.
ДЕЛЭКЪО Анет.