Федеральнэ штабым иIофшIэн зэфихьысыжьыгъ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу, газ­и­фи­кациемкIэ Федеральнэ штабым ипащэу Александр Новак видеокон­ференцие шIыкIэм тетэу бэмышIэу зэхэсыгъо зэхищэгъагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим и Парламент ипащэу, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр цIыфхэм аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ шъолъыр штабым итхьаматэу Владимир Нарожнэр, ООО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм ипащэу Екъу­тэкI Аслъан, хэбзэгъэцэкIэкIо къулыкъухэм ялIыкIохэр.
«Социальнэ догазификацием» фэгъэхьыгъэ программэр 2023-рэ илъэсым шъолъырхэм зэращыпхыращыгъэм, ащ хэлажьэмэ зышIоигъо хэушъхьафыкIыгъэ цIыф купхэм социальнэ IэпыIэгъоу аратыгъэм тегущыIагъэх. Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зыIэкIахьэхэрэр на­хьыбэ шIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ пшъэрылъэу къыгъэуцугъэр ары зигугъу ашIыгъэр. Проектым ипхырыщын пIэлъэ гъэнэфагъэ имыIэными ар кIэщакIо фэхъугъ.
Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зимыIэу, ар фыращалIэмэ зышIоигъохэм лъэIу тхылъхэр къызэратыщтхэр нахь къызэрыкIо зэрэхъу­гъэр, газыр зэратIупщыщтым пIалъэу пылъыри зэрагъэкIэкIыгъэр Александр Новак къыхигъэ­щыгъ. Шъолъырхэм, министерствэхэм, къулыкъу зэфэшъхьаф­хэм япащэхэм проектышхоу пхыращырэм имэхьанэ къагуры­Iозэ, чанэу Iоф зэрэдашIагъэм фэшI къызэрафэразэм къыкIигъэт­хъыгъ.
Адыгэ Республикэм исым ипроцент 95,4-м гъэстыныпхъэ шхъуантIэр IэкIэхьэ. Газыр зэбгырызытIупщырэ системэу щагъэ­псыгъэр пстэумкIи километрэ 4996,2-рэ, магистральнэ кIуапIэхэр километрэ 665-рэ мэхъух, нэбгырэ мини 176-м ехъумэ газыр афыпагъэнагъ.
«Социальнэ догазификацием» къыдилъытэу газыр фыращэлIэнэу лъэIу тхылъ 11244-рэ къатыгъ, 9874-р компаниеу зыгъэпсыщтым ыштагъ, зэзэгъыныгъэ зыдишIыгъэр унэгъо 9070-рэ мэхъу. Джащ фэдэу унэ 10726-мэ гъэстыныпхъэр ящэлIагъэ хъугъэ, зичIыгу Iахь игъунапкъэ нагъэсыгъэр 8020-рэ, 2752-мэ япсэупIэхэм газыр ащатIупщыгъ.
Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ищагу рищэлIэным фэшI республикэ бюджетым къыхэхыгъэу зэтыгъо ахъщэ икIыгъэ илъэсым зыфатIупщыгъэр нэбгырэ 494-рэ мэхъу. Ащ пстэумкIи сомэ миллион 37,6-рэ пэIуагъэхьагъ. Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэу субсидие къыратынэу лъэIу тхылъ къэзытыгъэхэм пстэумкIи сомэ миллион 11,5-рэ афэкIуагъ. Ащ къыхиубытагъэр нэбгыри 123-рэ.
Медицинэм епхыгъэ учреждениехэр, еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр газыр зэбгырызытIупщырэ станциехэм япхыгъэнми ыуж итых. 2023-рэ илъэсым ижъоныгъокIэ мазэ къызэрэнэфэгъагъэмкIэ, ФАП 13-мэ ыкIи гъэсэныгъэм иучреждение 15-мэ гъэстыныпхъэр ящэлIэгъэн фаеу щытыгъ. Псэолъи 6-мэ ячIыгу Iахьхэм ягъунапкъэхэм газыр ана­гъэсыгъ, 3-мэ аращалIи, афатIупщыгъ.
— ЗэшIохыгъэ хъугъэр нафэ. Социальнэ газификацием фэгъэхьыгъэ проектэу УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъу­гъэм ипхырыщын анахь чанэу ыуж итхэм Адыгеир ащыщ. Шъолъырым зэрэщытэу гъэстыныпхъэ шхъуантIэр иIэ хъуныр анахь шъхьаIэхэм ащыщ, сыда пIомэ цIыфэу исхэм ящыIакIэ нахьышIу хъуныр ащ епхыгъ, экономикэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэми фэIорышIэщт, — къыIуагъ Владимир Нарожнэм.