АкIуачIэ щынэгъончъэным фагъэIорышIэщт

АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет иэкспертнэ совет тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ.

Экстремизмэр ыкIи терроризмэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ республикэм щызэрахьэрэ Iофтхьабзэхэм, къэбар нэпцIэу социальнэ хъытыухэм къащекIокIыхэрэр цIыф жъугъэхэм ашIошъ мыхъунымкIэ анаIэ зытырагъэтыхэрэм ыкIи мы лъэныкъохэмкIэ къэбарлъыгъэ­Iэс амалхэм яшIуагъэу къакIорэм тегущыIагъэх. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх экстремизмэм пэшIуекIогъэнымкIэ комиссиехэм ыкIи лъэпкъ объединениехэм ялIыкIохэр.
Зэхэсыгъом ипэублэ зиIофшIэнкIэ къахэщыгъэхэм афэгушIуагъэх. Урысые обществэу «ШIэныгъэм» и Адыгэ респуб­ликэ общественнэ къутамэ иправление итхьаматэу Ацумыжъ Казбек зипэщэ организацием ирэзэныгъэ тхылъхэр аритыжьыгъэх ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэррэ иIофышIэу Нэхэе Саидэрэ.
Джащ фэдэу лъэпкъ зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэным ыкIи гушъхьэбаиныгъэр къэухъумэгъэнхэм зиIахьышIу хэлъхэм Комитетым ищытхъу ыкIи ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх.
Нэужым экспертнэ советым изэхэсыгъо аублагъ. Экстремизмэм пэшIуе­кIогъэнымкIэ икIыгъэ илъэсым зэшIуа­хыгъэ Iофтхьабзэхэм Шъхьэлэхъо Аскэр къатегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, гушъхьэбаиныгъэр къэухъумэгъэным ыкIи гъэпытэгъэным афытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо политикэр пхырыщыгъэным общественнэ лъэпкъ-культурнэ объединениехэр, дин организациехэр чанэу хэлажьэх. ЦIыфхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу, унагъом уасэ фашIэу пIугъэнхэмкIэ, лъэпкъ зэгурыIоныгъэ ахэлъэу зэдэпсэунхэмкIэ дин организациехэм мэхьанэшхо зэряIэр хигъэунэфыкIыгъ.
— Илъэсэу икIыгъэм къэралыгъо политикэм къыгъэуцурэ пшъэрылъ шъхьа­Iэхэм япхырыщын къыдыхэлъытагъэу лъэпкъ ыкIи дин объединениехэр тигъу­сэхэу районхэм зэхэсыгъохэр ащызэхэтщагъэх, республикэм иныбжьыкIэхэм зэIукIэгъухэр адытиIагъ. Джыри мы илъэсым а IофшIэныр лъыдгъэкIотэщт. Къэблэгъэрэ адыгэ ыкIи урыс лъэпкъ культурэхэм яфестиваль зэрифэшъуашэу редгъэкIокIыщт, ащ нахьыбэу ныбжьыкIэхэр хэдгъэлэжьэнхэм тынаIэ тетыщт, — къыIуагъ Комитетым итхьаматэ.
Терроризмэ ыкIи экстремизмэ нэшанэ зыхэлъ къэбархэм апэшIуекIогъэнымкIэ икIыгъэ илъэсым Iофтхьабзэу зэрахьагъэхэм ыкIи джы къихьагъэм гухэлъыкIэу яIэхэм къатегущыIагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ экстремизмэм пэуцужьыгъэнымкIэ и Гупчэ иотделение ипащэу ГутIэ Рэмэзан.
Iофыгъоу зыхэплъагъэхэм ащыщ къэ­ралыгъо лъэпкъ политикэм ипшъэрылъхэр Адыгеим зэрифэшъуашэу щыпхырыщыгъэнхэр. Ащ фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ Адыгеим шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ и Гупчэ ипащэу Къоджэшъэо Казбек.
Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр: Артур Лаутеншлегер.