ШIушIэ концерт къатыгъ

Луганскэ ыкIи Донецкэ Народнэ республикэхэр къэзыгъэлъэгъорэ дзэ ансамблэу «Новороссия» зыфиIорэм тыгъуасэ Адыгэ къэралыгъо университетым шIушIэ концерт къыщитыгъ.

Фото: Александра Балабась

Старшэ лейтенантэу Роман Разум япащэу мэзаем и 3-м къыщегъэжьагъэу ащ хэтхэм шъолъырхэр къакIухьэх. Апэу ТIуапсэ концерт къыщатыгъ, нэужым Новороссийскэ, Славянск-на-Кубани ащыIагъэх. Мыекъуапэ яплIэнэрэ чIыпIэу къыщыуцугъэх. Неущ Краснодар кIощтых, мэзаем 9-м Луганскэ концерт къыщатыщт. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм IэпыIэгъу афэхъугъэным, Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм къулыкъу ащыпхьыным уасэу иIэр нахь къэIэты­гъэным Iофтхьабзэр фытегъэ­псыхьагъ.
— Адыгеим апэрэу тыкъэ­кIуагъ, апшъэрэ еджапIэм тиконцерт къызэрэщыттырэм, студентхэм тызэраIукIэрэм мэхьанэ ин иI. НыбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIу­гъэнхэм ар фэIорышIэ. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм лIыхъу­жъныгъэу зэрахьэрэр цIыфхэм ядгъэшIэныр ары пшъэ­рылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьырэр. Гъэтхапэм и 4-м Мос­ква концерт ин къыщыттынэу тэгъэ­нафэ, — еIо Роман Разум.
2015-рэ илъэсым ансамблэр зэхащагъ. «Достояние республики» зыфиIорэ шIухьафтыным илауреат, ащ нэмыкIэу Урысые зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм ахэлэжьагъ.
Ащ хэтхэр зэкIэ зэо зэфэ­шъхьафхэм яветераных. Ежь атхыгъэ орэдхэр къаIох. Концер­тыр сыхьатрэ ныкъорэ кIуагъэ, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием фэгъэхьыгъэу цIыфхэм апэ­кIэкIыгъэр, дзэкIолIхэм лIыхъужъ­ныгъэу зэрахьэрэр къизыIотыкIырэ орэд 15 къаIуагъ, видеороликхэр, клипхэр ныбжьыкIэхэм къафагъэлъэгъуагъэх, гущыIэгъу афэхъугъэх. Концертыр орэдэу «Нас миллионы русских» зыфиIорэмкIэ зэфашIыжьыгъ. Щылэ мазэм и 15-м къыщегъэжьагъэу Урысыем икъалэхэм зэкIэми мы орэдым икъэIонкIэ флешмоб ащэкIо.
Концертым къырагъэблэгъагъэх Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, Адыгеим, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе- Щэрджэсым янароднэ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ, Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, УФ-м и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард, Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Мамый Даут, нэмыкIхэри. КIэухым Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Рэзэныгъэ тхылъ ансамблэм ипащэ фагъэ­шъошагъ.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтхэр: Артур Лаутеншлегер