Республикэм ищыIэныгъэ чанэу хэлажьэх

Ахэм тызэрэщагъэгъозагъэмкIэ, нэбгыри 118-рэ непэ район организацием хэт. Мы муниципальнэ образование цIыкIумкIэ ар макIэп. ЕтIани, бзылъфыгъэ ныбжьыкIэхэр бэу къызэрэхахьэ­хэрэр, ахэр Союзым иIофшIэн чанэу къызэрэхэлажьэхэрэр къутамэм ипащэ къыхигъэщыгъ.

Сэнэхьат зэфэшъхьафхэм арылэжьэрэ бзылъфыгъэхэр, предпринимательхэр, кIэлэегъаджэхэр, кIэлэпIухэр, врачхэр, культурэм иIофышIэхэр, цIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фэгъэ­загъэхэр, пщэрыхьакIохэр, нэмыкIхэр зэзыпхыхэрэр бзылъфыгъэ IашъхьэкIэ республикэм, хэгъэгум хэхъоныгъэхэр ашIынхэм яIахь халъхьаным, шIушIэ IэпыIэгъум хэлэжьэнхэм, цIыфхэм яшIуа­гъэ арагъэкIыным зэрэпылъхэр ары.
— Район организацием пэщэныгъэ зыдызесхьэрэр илъэсныкъом тIэкIу ­ехъугъ ныIэп, ау ащ сызыхэтыр бэшIагъэ, — къыIуагъ Ирина Горобей. — ЗэгурыIоныгъэрэ зыкIыныгъэрэ тхэлъэу сыд фэдэрэ Iофтхьабзи тызэдыхэлажьэ. «Мыр сэ сиIофэп» зыIон зыпари къытхэтэп. IофшIапIэхэм зэраIутхэм имызакъоу, унэгъо Iофэу нэбгырэ пэпчъ иIэр зэрэмымакIэр нафэ, ау ащ пай къэмынэу, общественнэ Iофыр хэзыгъэ имыIэу дагъэцакIэ.
Къоджэ псэупIэхэм адэс бзылъфыгъэ­хэм унэгъо хъызмэтыр зэрэзэрахьэрэм имызакъоу, политическэ, экономическэ, социальнэ ыкIи культурнэ щыIакIэм яIахь халъхьан зэралъэкIыщтыр къаушыхьатэу «Къоджэ бзылъфыгъэм изы маф» зыфиIорэ Iофтхьабзэр 2022-рэ илъэсым ыкIэм зэхащэгъагъ. ТизэIукIэгъу хэлэ­жьэгъэ бзылъфыгъэхэр ары ащ кIэщакIо фэхъугъэхэр. Проектым пшъэрылъэу иIэр пхырыщыгъэ зэрэхъугъэр ягуапэу ахэм къыхагъэщыгъ.
— Урысыем ибзылъфыгъэхэм я Союз грантэу къытфитIупщыгъэм ишIуагъэ-
кIэ а Iофтхьабзэр зэхэтщэн тлъэкIыгъ, — къыIуагъ илъэс 23-рэ Адыгеим ибзылъфыгъэхэм я Союз Красногвардейскэ районымкIэ икъутамэ ипэщагъэу Наталья Дорот. — Сомэ мини 100-у къытатыгъэр ащ изэхэщэн пэIудгъэхьагъ.
Бзылъфыгъэхэм къызэрэтфаIотагъэмкIэ, къуаджэу Улапэ Iофтхьабзэр щырагъэкIокIыгъ. Республикэм имуниципальнэ образованиехэм зэкIэми къарыкIыгъэ хьакIэхэр щыIагъэх. Адыгэхэм ижъыкIэ шэн-хабзэу ахэлъыгъэхэр, шхыныгъоу ашIыщтыгъэхэр, ахэм ащыщэу непэ къытхэнэжьыгъэхэр ащ къыщагъэлъэгъуа­гъэх. Фестивалым лъэныкъуиплI иIагъ. «Нанэ иIан», «Нанэ имаст, нанэ ­ицыпхъ», «Нанэ ишъхьал», «Нанэ икъое ихыгъ» ахэм зэряджагъэхэр. Номинацие пэпчъ анахь IофшIэгъэ дэгъухэр къыщыхагъэщыгъэх.
— Iофтхьабзэу зэхатщэрэр зэкIэ бзылъфыгъэм, кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу ятыгъэным, дзэ-патриотическэ пIуны­гъэм, лъэпкъ культурэм, шэн-хабзэхэм, ныдэлъфыбзэм якъызэтегъэнэн, нэмыкI лъэныкъохэм афэгъэхьыгъэх, — къы­Iуагъ Наталья Дорот.
МэфэкI горэ къэблагъэмэ, гущыIэм пае, нэжъ-Iужъхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм, ным, унагъом, ТекIоныгъэм ямафэхэм, нэмыкIхэм бзылъфыгъэу Союзым хэтхэр апэрэхэм ащыщых. Ащ пэпчъ ежьхэм акIуачIэкIэ, яахъщэкIэ шIухьафтынхэр къащэфхэшъ, зимэфэкIхэм ащыщхэр къыхагъэщых.
Республикэм щызэхащэрэ Iофтхьабзэхэми чанэу закъыщызгъэлъагъохэрэм ащыщых Красногвардейскэ район къутамэм хэт бзылъфыгъэхэр. ГущыIэм пае, адыгэ къуаем, хьалыжъом, къэбым ямафэхэм илъэс къэс ахэлажьэх, мызэу, мытIоу апэрэ чIыпIэхэр къащахьыгъэх.
ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм, ахэм яунагъохэм IэпыIэгъоу республикэм аритырэми яIахь халъхьэ. Ащ имызакъоу ежьхэм амалэу яIэмкIэ къаугъоеу атIупщэу къыхэкIы. ГущыIэм пае, блэкIыгъэ тыгъэгъэзэ ма­зэм илъэсыкIэ мэфэкIыр къызэрэблагъэ­рэр зэхарагъэшIэным, агу къыдащэеным афэшI ежьхэм аIэкIэ ашIыгъэ шIу­хьаф­тынхэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ опера­цием хэлажьэхэрэм афатIупщыгъэх.
Джащ фэдэу бзылъфыгъэхэм, ным ямафэхэм зикIалэ, зишъхьэгъусэ ежэхэ­рэр къыхагъэщых. Ащ Союзым икъутамэ ипащэу Ирина Горобей нахьыбэу ишIу­шIагъэ зэрэхэлъыр къыхагъэщыгъ. Пред­приниматель бзылъфыгъэм ежь иунэе мылъкукIэ къэгъэгъэ Iэрамхэр, нэпэеплъ шIухьафтынхэр унагъо пэпчъ къыкIухьэзэ ареты.
ГуфэкIо купхэр бзылъфыгъэхэм ярайон организацие иIэх. Ахэм хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм апай хъытыухэр ахъых. КъызэраIуагъэм­кIэ, мафэм IофшIапIэхэм ащыIэх е яунэгъо Iофхэм ауж итых. Ащ фэшI, пчыхьэм сыхьатыр 4-м щыублагъэу 9-м нэс хъэным пэIуагъахьэ. Цеххэр селохэу Красногвардейскэм, Еленовскэм ыкIи Большесидоровскэм ащагъэпсыгъэх.
— Къыхэдгъэщымэ тшIоигъор тирайон ипащэхэм лъэшэу анаIэ къызэрэттетыр ары, — къыIуагъ Ирина Горобей. — Общественнэ Iофэу тшIэрэм епхыгъэу лъэIу тиIэу зафэдгъэзагъэмэ къыд­деIэх, шIушIэ IэпыIэгъу тыугъоигъэмэ, ар зэрэтщэщт транспортыр къытаты. Районым исэу лъэкI зиIэхэм ащыщ теолIагъэми, тилъэIу къытфамыгъэцэкIагъэу къыхэкIыгъэп.
Адыгеим ибзылъфыгъэхэм я Союз икъутамэу Красногвардейскэ районым щызэхащагъэм хэтхэм ащыщхэм тызаIо­кIэм ячаныгъэ зэхэтшIагъ. ШIушIэ Iэпы­Iэгъум яIахь зэрэхалъхьашъурэм ахэр щэгушIукIых, рэгушхох. Къаде­Iэ­хэрэм лъэшэу афэразэх. ТапэкIи яIоф­шIэн джащ тетэу зэрэлъагъэкIотэщтым къыкIагъэтхъы.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтхэр: А.Лаутеншлегер.