Псым зыкъызэри­Iэтырэм епхыгъэу

Аужырэ мафэхэм чIыопсым къызы­дихьы­гъэхэм ядэгъэзыжьын фэгъэхьыгъэ оперативнэ зэIукIэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, министерствэхэм, къулыкъухэм, муниципалитетхэм япащэхэр.
Дунаир къызэрэфэбагъэм, ощхышхо­хэр къызэрещхыгъэм, осыр зэрэжъужьырэм япхыгъэу бэмышIэу псыхъохэм адэт псым шапхъэхэм ашIокIэу зыкъызэриIэтыгъэр къэIогъэн фае. Джащ фэдэу жьыб­гъэшхом электричествэ рыкIуапIэхэр псэупIэхэм ащызэпичыгъэх, социальнэ псэолъэ заулэмэ ябгъагъэхэр зэщигъэ­къуагъэх.
Муниципалитетхэм япащэхэр чIыпIэхэм яIофхэм язытет зэIукIэм къыщытегущыIагъэх. ГущыIэм пае, блэкIыгъэ чэщым псыхъоу Фарзэ Кощхьэблэ районым зыкъыщиIэтыгъагъ, ау ыужыкIэ ар зэкIэкIожьыгъ. Ощхышхохэм апкъ къикIыкIэ къуаджэу Кощхьаблэ ищагуи 10-мэ, гурыт еджапIэм ищагу псыр къадэхьагъ, ахэм псыр зэрадащыжьыщт техники 4-р афагъэкIуагъ. ПсэупIэу Натырбые дэт гурыт еджапIэм ибгъагъи зэщыкъуагъэ.
Псыхъоу Джаджэ Джэджэ районым зыкъыщиIэтыгъагъ, автомобиль лъэмы­джым псыр къытехьэгъагъ. Джыдэдэм ащ къыкIичыжьыгъ, цIыфхэм ящагухэм псыр адащыжьы.
Мыекъопэ районым ищагу 13-мэ псыр къадэхьагъ. Шэуджэн районым ищагуи 3-мэ, ихъупIи 2-мэ псыр къакIэуагъ. Станицэу Ханскэм ищагу 17-мэ, уни 4-мэ псыр къягоуагъ. Тэхъутэмыкъое районымкIэ къуаджэу Щынджые дэжь дамбэр щызэщыкъуагъ, джащ фэдэу ищагу заулэми псыр къадэхьагъ.
ГумэкIыгъо хэфэгъэ псэупIэхэм адэс­хэм ящагухэм псыр адащыжьы. АщкIэ Урысыем и МЧС, чIыпIэ администрациехэм яIофышIэхэр къызфагъэфедэх. Iофхэр зыпкъ изыгъэуцожьырэ бригадэхэм, хъызмэтхэм яспециалистхэм цIыфхэм электроэнергиер псынкIэу аIэкIэ­гъэхьэжьыгъэным Iоф дашIэ.
КъумпIыл Мурат муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ псыхъохэм язытет ренэу ауплъэкIузэ ашIынэу, Iофым изытет къэхьылъэн зэрилъэкIыщтым фэхьазырынхэу. АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фашIыгъ гумэкIыгъохэм къызыдахьыхэрэм ядэгъэзыжьынкIэ ищыкIэгъэ техникэр аIэкIигъэхьанэу.
«Нахь къызэщыкъон зылъэкIыщт чIыпIэхэр зэжъугъашIэх, тхьамыкIагъохэр къэмыхъунхэм пае шъузэрэзекIон фаер пэшIорыгъэшъэу жъугъэунэф. ПсыутIэхэм ядамбэхэм язытет ренэу шъулъыплъ – ахэр щынэгъончъэнхэм псыутIэхэр зиехэм гъунэ лъафын фае. ЦIыфхэм нэфынэ, псы, фабэ яIэным пае зэщыкъогъэ псэуалъэхэр псынкIэу зыпкъ рагъэуцожьын фае. Зы унагъуи гум ранэ хъущтэп», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу