КъыдэгъэкIыным зеушъомбгъу

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэдэ­кIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Картон­тарэм» тыгъуасэ щыIагъ.

фото: Алексей Гусев.

Урысыем и Къыблэ ицеллюлоз-тхылъы­пIэшI лъэныкъо шъхьаIэхэм ар зыкIэ ащыщ. ЛIышъхьэм игъусагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэ игуадзэу ЛIыхэсэ Махьмуд, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, Iахьзэ­хэлъ обществэу «Россети Кубань» зыфиIорэм икъутамэу «Адыгэ электрическэ сетьхэр» зыфиIорэм ипащэу Дмитрий Рязанцевыр.
«Картонтарэм» игъэцэкIэкIо пащэу Сергей Погодиныр игъусэу предприятием хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалэу ыкIи гугъапIэу щыIэхэм ахэр атегущыIагъэх. Инвестиционнэ проектхэу «Ошъутенэ­м­рэ» «Картонтара-2-м» гофрэм икъыдэгъэкIынкIэ зегъэушъомбгъугъэныр» зыфиIорэмрэ зэрэпхыращыщтхэм яеплъы­кIэхэр къыраIолIагъэх. Илъэсэу икIыгъэм дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIуагъэм ащкIэ зэзэгъыныгъэм щызэдыкIэтхэгъагъэх.
Проектэу «Картонтара-2-м» тегъэ­псыхьагъэу инвесторым гухэлъ иI мы илъэсым автоматизированнэ шIыкIэм тетэу илъэсым къыкIоцI гофрэ квадрат метрэ миллиони 130-м нэс къыдигъэ­кIынэу. ДжырэкIэ Iоф зышIэрэ предприятиеу «Картонтарэм» къыпэIулъ чIыпIэм ар щагъэпсынэу ары.
Проектым игъэцэкIэн ичэзыухэм Адыгеим и ЛIышъхьэ нэIуасэ зафи­шIыгъ. Производственнэ унэхэр ашIынхэу рагъэжьагъ. Сергей Погодиным къызэриIуа­гъэмкIэ, непэкIэ анахь технологие дэгъоу щыIэхэр агъэфедэщтых. Iофтхьабзэу зэшIуахыщтхэм амал зэриIэкIэ нахь игъэкIотыгъэу автоматизациер ащагъэфедэщт. Мы илъэсым Iоныгъо-чъэпыогъухэм ар атIупщынэу ары зэрэгугъэ­хэрэр, IофшIэпIэ чIыпIи 135-рэ фэдиз щыIэ хъущт.
Компанием къыпыщылъ Iофтхьабзэхэм зыкIэ ащыщ проектэу «Ошъутенэр»: «Картонтара-2-м» къыпэблагъэу чIыпIэу ящыкIэгъэщтыр агъэхьазыры. 2028-рэ илъэсым нэс тхылъыпIэ къыдэзыгъэ­кIыщт машинэм изэтегъэпсыхьан аухыщт, илъэсым тхылъыпIэ тонн мин 250-рэ фэдиз ащ къыдигъэкIыщт. Урысые Феде­рацием и Къыблэ мы лъэныкъомкIэ зыфыщыкIэрэр а проектым къыригъэкъу­жьын ылъэкIыщт. IофшIэпIэ чIыпIи 150-рэ фэдиз а производствэм епхыгъэу щытыщт.
Ащ дакIоу энергием икъэкIуапIэхэмкIэ ящыкIагъэм фэдиз рагъэкъуным пае «Картонтарэр» нэмыкI проект пхырыщыгъэным ыуж ихьагъ. Ар зэпхыгъэр газопоршневэ установкэхэу зы сыхьатым къыкIоцI МВт 15 кIуачIэу зиIэщтхэр ары. Мы илъэсым жъоныгъуакIэм апэрэр атIупщыщт.
(ИкIэух).
АР-м и ЛIышъхьэ ягъусэу а Iофыгъом тегущыIагъэх. КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, ащ ишIуагъэ къэкIощт электроэнергиеу зыщыкIэхэрэр игъэкъужьыгъэнхэмкIэ, джащ фэдэу предприятием ихэхъоныгъэ­кIэ инвестиционнэ проектхэр икъоу зэшIохыгъэнхэмкIэ.
Сергей Погодиным къызэриIуагъэмкIэ, гухэлъхэу а проектхэм япхыгъэхэр гъэ­цэкIагъэ зыхъухэкIэ, продукциеу къыдагъэкIырэр идэгъугъэкIэ бэмэ ашъхьа­дэкIын ылъэкIыщт.
«Хэгъэгум и Къыблэ иагропромышленнэ комплекс пэрыт пстэуми гъусэныгъэ адытиI пIоми хъущт. Тэ къыдэдгъэкIырэм къыкIэупчIэхэрэр нахьыбэ мэхъух. Ащ къегъэлъагъо Урысыем иаграрнэ сектор ренэу хэ­хъоныгъэ зэришIырэр. 2023-рэ илъэс закъом гофрэ квадрат метрэ миллиони 191-рэ къыдэдгъэкIыгъ. Производствэм нахь зедгъэушъомбгъумэ, а пчъагъэр квадрат метрэ миллион 300 — 310-м нэдгъэсын тлъэкIыщт», — къыIуагъ Сергей Погодиным.
Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ «Картонтарэм» Адыгеим ихэхъоныгъэ иIахьышхо зэрэхишIыхьэрэр, ащ къы­хэкIэу экономикэми зыкъызэриIэтырэр, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэри щыIэ зэрэхъухэ­рэр. ПроектыкIэхэр зэшIохыгъэ зы­хъу­хэ­кIэ, республикэр гофроупаковкэхэр Урысыем и Къыблэ анахьыбэу къыщыдэзыгъэкIыхэрэм зыкIэ ащыщ хъущт.
«Республикэм иэкономикэ хэхъонымкIэ предприятием ишIуагъэ къэкIо, тыкъэзыуцухьэрэ дунаир щынэгъончъэным иIофыгъохэми лъэшэу ынаIэ атырегъэты, IофшIэныр нахьышIоу зэхэщэгъэным ыкIи зегъэушъомбгъугъэным ренэу дэлажьэх. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным хэгъэгум итехнологическэ суверени­теткIэ пшъэрылъэу къыгъэуцухэрэр зэшIохыгъэ хъунхэмкIэ непэ ащ мэхьанэшхо иIэу щыт. ТапэкIи тишIуагъэ ядгъэ­кIыщт Iоф­шIэпIэ чIыпIакIэхэр щыIэ хъунхэм зынаIэ тезы­гъэтырэ предприятиехэм. ХэушъэхьафыкIыгъэу сирэзэныгъэ гущыIэ фирмэм ипащэхэм ыкIи ежь ышъхьэкIэ Сергей Погодиным афэзгъазэ сшIоигъу республикэм исоциальнэ пшъэ­рылъхэм язэшIохын яIахь зэрэхашIыхьэрэм пае», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.
2007-рэ илъэсым къыщыублагъэу предприятие купэу «СФТ групп» зыфиIорэм къыхиубытэхэрэм комбинатыр ахэхьэ. ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ «Картонтарэм» зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм атетэу 2022-рэ илъэсым компаниеу «СФТ Пакеджинг» зыфиIорэр къыхагъэ­кIыгъагъ. ПредприятиитIумэ нэбгырэ 550-м ехъу ащ ащэлажьэ.
АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу