Зичэзыу IэпыIэгъур анагъэсыгъ

ТоннитIум ехъурэ IэпыIэгъу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыщыкIохэрэ Херсонскэ ыкIи Запорожскэ хэкухэм атIупщыгъ Адыгеим щыпсэурэ къэзэкъхэм. Ар къэзэкъ ныбжьыкIэхэм я Союз ыгъэхьазырыгъ.

Ащ хэхьэх мелитополь госпиталым илъэIу, шхыныгъохэр, щыгъын фабэхэр, зыщычъыехэрэ дзыохэр, чIыунэм щагъэ­федэрэ шэф остыгъэхэр, зашъохэрэ псыр, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр, шъоур, IэшIу-IушIухэр, шIоIухэр, нэмыкIыбэр. Джащ фэдэу дзэкIолIхэм аIукIагъэх яIахьылхэм афатIупщыгъэхэри.
Апэрэу шIушIэ IэпыIэгъум къыхиубытэу дзэкIолIхэм ныбджэгъу афэхъугъэхэ псэушъхьэхэми шхынхэр афарагъэщагъэх. Мыекъуапэ ичыристан гимназие щеджэхэрэм чэтыухэмрэ хьэхэмрэ аш­хырэ гъомылэпхъэ гъушъэхэмрэ шы­нэхэмрэ аугъоигъэх.
ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием IэпыIэгъур ащэзэ километрэ 2000 фэдиз къызэранэкIыгъ Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаман иапэрэ гуадзэу Александр Даниловым, Адыгеим ис къэзэкъ ныбжьыкIэхэм я Союз ипащэу Екатерина Загорулькэм ыкIи Константин Загорулькэм.
Къэзэкъ цIыкIухэм, сатыушIхэм ыкIи гупыкI зиIэхэм, Красногвардейскэм дэт я 6-рэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Чайкэм», Мыекъопэ районым ипсэупIэу Кужорскэм гъэсэныгъэмкIэ игупчэу N 6-м щеджэхэ­рэм къаугъоигъэ шIухьафтынхэр блок-пост­хэм атет дзэкIолIхэм аратыгъэх.
Къызагъэзэжьым, къалэу Мелитополь дэт госпиталэу къауIагъэхэм зыщяIазэхэ­рэм къэзэкъхэр Iухьагъэх. Мыщ Iоф щызышIэхэрэм ялъэIукIэ IэплъэкI шынэ­хэр, медицинэ псэуалъэхэр, Iэзэгъу уцхэр, техъо-кIэлъынхэр, чыхIэнхэр, щыгъынхэр, цуакъэхэр, пхъэшъхьэ-мы­шъхьэхэр анагъэсыгъэх. Къэзэкъ цIыкIухэм афарагъэщэгъэ IэшIу-IушIухэм апае къазэрафэразэхэм фэшI дзэкIолIхэм яшевронхэр кIэлэцIыкIухэм къафара­гъэщэжьыгъэх.
Мыекъуапэ щыщ дзэкIолIым Константин Загорулькэм фищагъ ипшъэшъэ цIыкIоу Алисэ ышIыгъэ сурэтыр. КIэлэцIыкIум джащ фэдэ лъэIу иIагъ мамыр­ныгъэр дунаим щыбысым хъу шIоигъоу.
ШIушIэ IэпыIэгъур къалэхэу Токмак, Энергодар, Днепрудное, Новая Каховка, Мелитополь, псэупIэхэу Васильевкэм, Нижние Серогозы анагъэсыгъ.
Адыгеим ис къэзэкъ ныбжьыкIэхэм я Союз афэраз шIушIэ IэпыIэгъур къэзыугъоихэрэм, ар хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыщыкIорэ чIыпIэхэм зыщэхэрэм, кIэлэцIыкIухэу дзэкIолIхэм афатхэхэрэм ыкIи сурэтхэр афэзышIы­хэрэм.
— Тызэгъусэмэ, зыкIыныгъэ тхэлъыщт ыкIи нахь тылъэшыщт! ТфэлъэкIыщт пстэури тшIэщт хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием щыIэ тичIыго­гъухэм тызэрягъусэр ыкIи зэрэтщымыгъупшэхэрэр зэхашIэнэу, — къыщыхагъэщыгъ ягущыIэхэм ныбжьыкIэхэм.
Дзэ къулыкъу зыхьыхэрэм шIушIэ IэпыIэгъу афэугъоигъэныр зэпагъэурэп. ИкIыгъэ илъэсым игъэтхэпэ мазэ къыщыублагъэу Адыгеим ис къэзэкъ ныбжьыкIэхэм сомэ миллионым нахьыбэ къаугъоигъ, ащкIэ ащэфыгъ зэуапIэм зыщыщыкIэхэрэ псэуалъэхэр ыкIи афищэжьыгъ.