ГумэкIы­гъохэр дагъэзыжьых

Мэзаем и 5-м, чэщым, къыщегъэжьагъэу и 6-м нэс ом изытет гумэкIыгъохэр къыздихьыгъэх. НэгъэупIэпIэгъум метрэ 18 — 23-рэ зилъэшыгъэ жьыбгъэшхо къепщагъ, ощхыр зэпымыоу къещхыгъ.

Республикэм ирайон зэфэшъхьафхэм унашъхьэхэр щатыритхъыгъэх, электричествэм ирыкIуапIэхэр зэпитхъыгъэх, ощхым ыпкъ къикIэу псыхъохэм адэт псыр шапхъэхэм ашIокIыгъ, щагухэм, чIыгу Iахьхэм акIэхьагъ.
УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм къызэритырэмкIэ, ом изытет къызэрэфэбагъэм, осыр шIэхэу зэрэткIужьыгъэм ыкIи ощхыр зэпымыоу къызэрещхыгъэм къахэкIыкIэ псыхъохэм адэт псыхэр къыдэкIуаех. Мыекъуапэ, Мыекъопэ, Джэджэ ыкIи Кощхьэблэ районхэм ащыщ псэупIэхэм щагухэм, чIыгу Iахьхэм, гъогухэм псыр къатехьагъэу ащагъэу­нэфыгъ.
ГумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын псынкIэу ыуж ихьагъэх УФ-м ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм, муниципальнэ администрациехэм яIофышIэхэр. Джащ фэдэу жьыбгъэшхоу щыIагъэм ыпкъ къикIыкIэ Красногвардейскэ, Шэуджэн, Джэджэ районхэм унашъхьэхэр ащытыритхъы­гъэх, псэупIэхэм ащыщхэм нэфынэ яIагъэп.
— Ом изытет къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэ зэрэхъурэм сынаIэ тет. Анахьэу электричествэр псэупIэхэмрэ социальнэ псэуа­лъэхэмрэ аIэкIэгъэхьэжьыгъэн фэягъ. Джащ фэдэу ошIэ-дэмышIэ Iоф къэмыхъуным фэшI ощхыр зэрыхьан фэе кIуапIэхэр аукъэбзынхэу, псыхъохэм якъуладжэхэр, дамбэхэр, псыр къызэрэдэкIуаерэр ренэу ауп­лъэкIунэу УФ-м граждан зы­къэухъумэжьынымкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Комитетрэ муниципальнэ администрациехэмрэ пшъэрылъ афэзгъэуцугъ, — къащитхыгъ КъумпIыл Мурат социальнэ хъы­тыухэм.
(ИкIэух).

Районхэм къащыхъугъэр

Красногвардейскэ районым мэзаем и 5-м ичэщ къыщегъэжьагъэу и 6-м нэс нэгъэупIэпIэгъум метрэ 11 — 12-м нэс зилъэшыгъэ жьыбгъэшхо къыщепщагъ, ощх къыщещхыгъ. Чэщым сыхьатыр 2-м псэупIэу Красногвардейскэм дэт автоколоннагъэм ышъхьэ квадратнэ метрэ 500 къытырит­хъыгъ. Къуаджэу Хьатикъуае къатыбэу зэтет унэр зыгъэплъырэ котельнэм чъыгышхо къытефагъ. Районым ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм электричествэм ирыкIуапIэхэр щызэпычыгъэх, нэфынэ яIагъэп.
Пчэдыжьым сыхьатыр 7-м къыщегъэжьагъэу электричествэ рыкIуапIэхэм ягъэцэкIэжьын ыуж ихьагъэх. ХэушъхьафыкIыгъэ техники 5-мэ ыкIи нэбгырэ 13-мэ Iоф ашIагъ, нэфынэр бэ темышIэу аратыжьыгъ. Мафэм сыхьатыр 2-хэм адэжь унашъхьэм иквадратнэ метрэ 400 фэдиз тыралъхьажьы­гъагъ, чъыгмэ къапыкIыкIыгъэ къутамэхэр Iуахыжьыгъэх.
Джэджэ районыр анахь жьыбгъэшхо зыдэщыIагъэхэм ащыщэу агъэунэфыгъ. НэгъэупIэпIэгъум метрэ 23-м ар нэсыщтыгъ. Ащ нэмыкIэу зэпымыоу ощх къыщещхыгъ. Псы­хъоу Фарзэ, ыпэрэ мафэм елъытыгъэмэ, мэзаем и 6-м фэдитIукIэ къыдэкIоягъ. Метрэрэ сантиметрэ 87-м ар нэсыгъагъ. Арэу щытми, щынэгъо шапхъэм блэкIынкIэ метри 2 фэдиз иIэу агъэунэфыгъ. Станицэу Джаджэм автомобильхэр зэрыкIорэ лъэмыджэу иIэм псыр къызэрэтехьагъэм ыпкъ къикIыкIэ зэфашIыгъагъ. Джащ фэдэу станицэу Келермесскэм илъэмыджи зэпагъэIыгъагъ. ГумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэным къулыкъухэр пылъых.
Шэуджэн районым чэщым жьыбгъэшхоу щыIагъэм ыпкъ къикIыкIэ чIыпIэ зэфэшъхьафхэм электрическэ линиехэр щызэпытхъыгъэх, Хьакурынэхьаблэ, Мамхыгъэ, Хьатыгъу­жъыкъое къоджэ псэупIэхэм нэфынэ яIагъэп. Щэджагъом нэс анахьыбэр зэтырагъэпсыхьажьыгъ. Хьатыгъужъыкъое къоджэ псэупIэм нахь чIыпIаб щызэпычыгъагъэр, бригади 2-мэ ахэм Iоф щашIагъ, пчыхьэм нэс зэкIэми нэфынэ яIагъ.
Мыекъопэ районым мафэм сыхьатыр 1-хэм адэжь гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу къулыкъухэм Iоф ашIэнэу щагъэнэфагъ. Къоджэ псэупIэхэм комиссиехэр зэхащагъэхэу чIэнагъэу ашIыгъэр агъэунэфы, унагъохэр къакIухьэх. Псыхъоу Кужоры зыфиIорэр къызэрэдэкIыгъэм ыпкъ къикIыкIэ псыр поселкэхэу Совхознэм, Краснооктябрьскэм, станицэу Кужорскэм къадэхьагъэу агъэунэфыгъ.
Къыхэгъэщыгъэн фае, мы ошIэ-дэмышIэм цIыф хэкIодагъэп ыкIи шъобжхэр атещагъэ хъугъэп. ЩыIэныгъэмкIэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм зэрар арихыгъэп. ГидрометеорологиемкIэ ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаим лъыплъэгъэнымкIэ Гупчэм къызэритыгъэмкIэ, неущ щегъэжьагъэу ощхыр уцужьыщт, фабэр градус 20-м нэсыщт.
Делэкъо Анет.