ПсэупIэм изэтегъэпсыхьан

Къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ псэупIэу Яблоновскэр зицIыфышъхьэ пчъагъэ псынкIэу хахъорэ чIыпIэу Адыгеим итхэм ащыщ.

Непэ мыщ нэбгырэ мин 55-рэ нахьыбэ щэпсэу. Ащ къыхэкIэу изэтегъэпсыхьан, хахъо егъэшIыгъэныр сыдигъуи Iофыгъо шъхьаIэу щыт. АщкIэ зишIуагъэ къакIорэмэ зэу ащыщ лъэпкъ проектэу «ПсэупIэр ыкIи къэлэ щыIакIэр» зыфиIорэр. Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным игукъэкIыкIэ ар къэралыгъом щыпхыращы ыкIи шIогъэшхо къехьы.
— ПсэупIэхэм яшIын Адыгеим чанэу щэкIо. 2017-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу квадрат метрэ миллиони 2-м нахьыбэ хъурэ унэхэр республикэм щатыгъ. ТипсэупIэхэм ыкIи псэуалъэхэм алъэныкъокIэ тыздэлэжьэн фаер тэлъэгъу. КъэIогъэн фае, тынаIэ зытедгъэтырэр унэмэ яшIын закъоп, ащ къыдыхиубытэрэ пстэури ары, — къы­щиIуагъ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ителеграм нэкIубгъо.
Лъэпкъ проектым изы Iахьэу «Iэрыфэгъу къэлэ щыIакIэр гъэ­псыгъэныр» зыфиIорэр анахь къэгъэлъэгъонышIухэр зышIэу къыхагъэщы.
Ащ къыдыхэлъытагъэу общественнэ чIыпIиплI псэупIэу Яблоновскэм щагъэцэкIэжьыгъ. Ахэм ащыщых урамхэу Школьнэм щагъэуцугъэ кIэлэцIыкIу- спорт псэуалъэмрэ урамэу Гагариным ыцIэ зыхьырэм игъэ­кIэжьынрэ.
— Школьнэм джы тет кIэлэ­цIыкIу-спорт псэуа­лъэр блэкIыгъэ илъэсым тшIыгъэ. Ащ ыпэкIэ ар чIыгу нэкIэу щылъыгъ. Ау «Iэрыфэгъу къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу кIэлэцIыкIухэм апае зэтедгъэ­псыхьэмэ хъунэу тлъытагъэ ыкIи дэгъоу хъугъэ. Джы ащ жъугъэу щызэблэкIых. ЕджапIэм пэблагъэшъ, зэгъокIэу хъу­рэп: кIэлэеджакIохэри кIожьыхэ зыхъукIэ къыщэуцух, яуахътэ щагъакIо. ПстэумкIи сомэ миллион 11-м нахьыбэ ащ изэте­гъэпсыхьан пэIухьагъ, — къытфиIотагъ псэупIэу Яблоновскэм иадминистрацие къэлэ зэтегъэпсыхьанымкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ отделым иIофышIэ шъхьаIэу Хэжъ Альберт.
ДжэгунымкIэ, спортымкIэ псэуалъэхэр щагъэуцугъэх, остыгъэхэмкIэ агъэнэфыгъ, чIышъхьа­шъор щынэгъончъэу ашIыгъ, автомобиль уцупIэхэр къыщыдалъытагъэх, пхъэнтIэкIу­хэм, хэкIитэкъупIэхэр агъэпсыгъэх.
Ащ нэмыкIэу, 2023-м урамэу Космическэм тет къатыбэу зэтет унэхэм ящагуищ игъэкIотыгъэу агъэцэкIэжьыгъ. ПстэумкIи сомэ миллион 17-м нахьыбэ ащ пэ­Iухьагъ.
IофшIэнхэр мы илъэсми лъагъэкIотэщтых. Урамэу Титовым ыцIэ зыхьырэм иунэу 68/1-м иобщественнэ чIыпIэ игъэкIотыгъэу агъэцэкIэжьыщт. Ащ нэмыкIэу щагуи 5-мэ псэолъэшI Iоф­шIэнхэр къяжэх.
Ащ дакIоу 2025-м агъэкIэжьыщт общественнэ чIыпIэм икъы­хэхынкIэ Яблоновскэ къэлэ псэупIэм мэкъэтынхэр щыкIощтых. КIэлэцIыкIу-спорт чIыпIищэу агъэнэфагъэхэм цIыфхэр ахэдэщтых.
КъэIогъэн фае, «Iэрыфэгъу къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIорэ проектым къыдыхэлъы­тагъэхэр фагъэнэфэгъэ пIалъэм нахьыжьэу Адыгеим щагъэцэкIагъэу ыкIи ащкIэ Урысыем и Къыблэ пэрыт щыхъугъ. Ар къыщиIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ителеграм нэкIубгъо.
— «Iэрыфэгъу къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIорэ проектыр Адыгеим икъалэхэр джырэ шапхъэхэм адиштэу зэте­гъэпсыхьагъэнхэмкIэ амалышIу. Ащ ихьатыркIэ ущыпсэунымкIи, Iоф щыпшIэнымкIи, зыщыб­гъэпсэфынымкIи Iэрыфэ­гъоу чIыпIэхэр тэгъэпсых, — къыхегъэщы АР-м и ЛIышъхьэ.
КъэIогъэн фае, Урысыем и Президент иунашъокIэ мы лъэпкъ проектым игъэцэкIэн 2030-м нэс лъагъэкIотагъ.
Анцокъо Ирин.