Автобус 20 урамхэм къатехьащт

Алексей Гусев

Мыекъопэ троллейбус гъэIорышIапIэм тыгъуасэ автобус 20 къыратыгъ. А Iофтхьабзэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ. Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ахэр къащэфыгъэх. Сомэ миллион 200-м ехъоу ахэм апэIухьагъэр чIыпIэ бюджетымрэ казначейскэ чIыфэмрэ къахэкIыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ игуадзэу Лафышъ Рэмэзан, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джарымэкъо Азмэт.
Адыгеим и ЛIышъхьэ тихэгъэгу къыщыдагъэкIыгъэ автобусхэр къызэпиплъы­хьагъэх. Нэбгырэ 50-м ехъу зэрыфэрэ машинэхэр джырэ шапхъэхэм адештэх, щынэгъончъэх, сэкъатныгъэ зиIэхэмкIэ ахэр Iэрыфэгъущтых. Автобусхэм кондиционерхэр, видеокамерэхэр арытых, цIыфхэм автоматическэу макъэ арагъэ­Iун, карточкэкIэ гъогупкIэр атын алъэ­кIыщт. Спутник навигациеу «ГЛОНАСС» зыфиIорэр ахэм зэращыгъэфедагъэм ишIуагъэкIэ цIыфхэм онлайн шIыкIэкIэ транспортыр зынэсыгъэм гъунэ лъафын алъэкIыщт.
Гъогу техьанхэм ыпэкIэ автобусыкIэхэр ауплъэкIугъэх. Мэзаем и 6-м къыщегъэжьагъэу маршрутхэу N 7а-мрэ 32-мрэ ахэр ащызекIощтых.
Маршрутэу N 7а-м тет автобусхэр микрорайонэу Михайловым ыцIэ зыхьырэм къыщежьэ, поселкэу Западнэм нэсых. Ахэм Шэуджэн къэлэ цIыкIур, къэлэ гупчэр, Черемушкэр къызэпа­чыщт, поселкэу Западнэм нэсыщтых. Микрорайонхэу Михайловым, Восходым, Шэуджэн къэлэ цIыкIум я 12-рэ, я 15-рэ, я 29-рэ, я 34-рэ маршрутхэр, поселкэу Западнэм я 12-рэ маршрутыр апхырэкIы.
Я 32-рэ маршрутыр микрорайонэу Михайловым къыщежьэ, урамэу Свободэм нэсы. Автобусыр ЦКЗ-мкIэ къызэпырыкIыщт, Пушкиным ыцIэ зыхьырэ урамым къытехьащт, къэлэ гупчэмкIэ рыкIощт, урамэу Свободэм нэсыщт. Микрорайонхэу Восходым, ЦКЗ-м, къэ­лэ гупчэм, микрорайонэу Черемушкэм джащ фэдэу я 12-рэ, я 3-рэ, я 34-рэ маршруткэхэр, урамэу Свободэм я 34-рэ маршруткэр ащэзекIох.
Адыгеим и ЛIышъхьэ водительхэм задэгущыIэм зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, общественнэ транспортым иIофшIэн нахьышIоу зэхэщэгъэным мэхьанэшхо иI.
«Мыщ фэдэ пшъэрылъым игъэцэкIэн лъэныкъо пстэури къыдэтлъытэзэ тыкъекIуалIэ, автопаркыр непэ тэгъэкIэжьы. Ащ ишIуагъэкIэ маршрутыкIэхэр щыIэ мэхъух, ау тэ ащ тыкъыщыуцурэп. Мыгъэ машинэ 30 фэдиз къэтщэфын тимурад. ТIэкIу-тIэкIузэ цIыфхэр зэрэзэращэрэ, джырэ шап­хъэхэм адиштэрэ автобусыкIэхэр къыз­IэкIэдгъэхьащтых. Ащ къалэм итеплъэ нахь дахэ ышIыщт, цIыфхэми ящынэгъончъагъэ хэхъощт. Джащ фэ­дэу транспорт фэIо-фашIэхэр зэрагъэцакIэхэрэм, цIыфхэр нахь жъугъэу зыщызекIорэ уахътэм, пчыхьэм ыкIи зыгъэ­псэфыгъо мафэхэм маршрут таксихэм графикыр къызэрэда­лъытэрэм пхъашэу гъунэ лъытфыщт. Къа­лэмрэ республикэ­м­рэ гъогумкIэ яинфраструктурэ изегъэушъомбгъун лъыдгъэ­кIотэщт. Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путинымрэ хэгъэгум и Правительствэрэ IэпыIэгъу къытфэхъухэзэ, а пстэури зэшIотэ­хы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
Шъугу къэтэгъэкIыжьы мы аужырэ илъэси 5-м къыкIоцI Мыекъуапэ игъогухэм яшIын, ягъэцэкIэжьын, язэтегъэ­псыхьан пае сомэ миллиарди 3 фэдиз къызэрэхагъэкIыгъэр, гъогу Iахь 128-рэ шапхъэхэм адиштэу зэрэзэтырагъэпсы­хьагъэр, гъогу Iахь 13, гъогу зэхэкIыпIи 2 зэрагъэпсыгъэр.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу