ШIагъэр нэрылъэгъоу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат непэ IофшIэгъу дэкIыгъо Адыгэкъалэ щыриIагъ.

Къэралыгъом ишъхьафитыныгъэ фэбэнагъэхэм яшIэжь ыгъэлъэпIагъ, джырэ уахътэм илIыхъужъ­хэм яIахьылхэм заIуигъэкIагъ, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм яшIын зэрэлъыкIуатэрэр зэригъэлъэгъугъ, Адыгэкъалэ ипащэ Iофэу ышIа­гъэм изэфэхьысыжьын фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ.

ЛIыхъужъхэр ащыгъупшэщтхэп

Мэзаем и 2-м дзэ щытхъум и Мафэ Урысыем щыхагъэунэфыкIы. Мыщ фэдэ мафэм 1943-рэ илъэсым советскэ дзэхэм Сталинград дэжь пыидзэхэр щызэхакъутэгъагъэх. Джащ фэ­дэу джырэ уахътэм патриотическэ Iофтхьабзэу «Вахта Памяти» зыфиIоу нэмыц-фашист техакIохэр республикэм зэрэрафыжьыгъэхэм фэгъэхьыгъэри республикэм щэкIо. 1943-рэ илъэсым мэзаем и 18-м пыир Адыгеим ичIыпIэ пстэуми арафыжьыгъагъ.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тарихъ шIэжьыр къы­зэтегъэнэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр, тихэгъэгу иблэкIыгъэ зыщагъэгъупшэ зэрэмыхъущтыр къыхигъэщыгъ. АР-м и ЛIышъхьэ Адыгэкъалэ дэт саугъэт зэхэтым екIолIагъ, ЕгъэшIэрэ машIом къэгъагъэхэр кIэрилъхьагъэх, Хэгъэгур къэзыухъумэзэ фэхыгъэ пстэуми зы такъикъэ афэшъыгъуагъ.

Непи ныбжьыкIабэмэ Хэ­гъэгу зэошхом илIыхъужъхэм щысэ атырахызэ, къэралыгъом икъэгъэгъунэнкIэ зи къызтырагъанэрэп. Адыгэкъалэ щыщ Артем Мироненкэми лIыхъужъныгъэшхо къызхигъэфагъ, гъэ­рекIо ичъэпыогъу мазэ хэу­шъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэзэ ар фэхыгъ.

«Хэгъэгу зэошхом илIы-хъу­жъхэр, зи Къэралыгъо къэзыухъумагъэхэр ыкIи непэ къэ­зыухъумэхэрэр зыкIи тщы-гъу­пшэщтхэп. ТицIыфхэм лIы­хъужъныгъэшхоу зэрахьагъэр къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм алъы­гъэIэсыжьыгъэнымкIэ, я Хэгъэгу шIу алъэгъоу, яIоф фэ­шъыпкъэхэу, япшъэрылъ дэ-гъоу агъэцакIэу ныбжьыкIэхэр пIугъэнхэмкIэ къыттефэрэр зэкIэ тшIэщт. ТидзэкIолIхэм ягу­псэхэм апашъхьэ къитэджэрэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ Iэпы­Iэгъоу яттырэм хэдгъэхъощт. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным игъо зэрилъэгъугъэм тетэу мыщкIэ Iофхэр нахьышIоу регъэкIокIыгъэнхэм пае фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэр зэхащагъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Артем янэу Ирина Мироненкэм ыдэжь щыIагъ. Гурыт еджапIэм ыуж Псыфабэ дэт технологическэ техникумыр Артем къызеухым, дзэ къулыкъум ащэгъагъ. Ащ ыуж зэзэгъыныгъэ адишIи, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьагъ. ГъэрекIо чъэпыогъум и 10-м Артем ыныбжь илъэс 21-рэ хъугъэ, чъэпыогъум и 14-м идзэ пшъэрылъ ыгъэцакIэзэ фэхыгъ.
Дзэ къулыкъур еIолIэнчъэу зэригъэцакIэщтыгъэм фэшI Артем медальхэу «За отвагу», «Участник специальной военной операции», «За укрепление боевого содружества» зыфиIо­хэрэр, идунай зехъожь нэуж ЛIыхъужъныгъэм иорден къыфагъэшъошагъэх. Гурыт еджапIэу N 1-у Артем къыухыгъэм лIыхъужъым ипартэ щагъэнэ­фагъ.

КъумпIыл Мурат Ирина Мироненкэм фэтхьаусыхагъ, хэ­гъэгум итарихъ хэхьэгъэ ыкъо дэгъоу зэрипIугъэмкIэ «тхьауегъэпсэу» риIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ лIы­хъужъым янэ яIофхэр зэрэзэпыфэрэмкIэ, щыкIагъэу яIэхэмкIэ еупчIыгъ, хэбзэ къулыкъу-хэм IэпыIэгъу тапэкIи къазэраратыщтыр риIуагъ. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Ирина Мироненкэр общест-веннэ щыIакIэм чанэу хэлажьэ, шъолъыр фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм АдыгэкъалэкIэ исоциальнэ координаторэу щыт, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэла­жьэхэрэм яунагъохэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным иIахь хешIыхьэ. ЛIыхъужъым янэ респуб­ликэм ипащэ зэрэфэразэр ри­Iуагъ IэпыIэгъу къызэрафэхъу­рэм, икIалэ лIыхъужъныгъэу зэ­рихьагъэр зэращымыгъу­пшэ­рэм афэшI.

Унэгъо Iужъу

АР-м и ЛIышъхьэ джащ фэдэу Нэхэе Руслъан иунагъоу сабыибэ зэрысым щыIагъ. Пщыныжь ягъэхьыгъэнымкIэ Фе­деральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ Унагъом ибысым щэлажьэ, ащ ишъхьэгъусэу Эм­мэ полицием Iоф щишIагъ, джыдэдэм сабый къызэрэпы­фагъэм епхыгъэу унэм ис. Зэ­шъхьэгъусэхэр илъэс 14 хъу­гъэу зы щыIэныгъэ гъогу рэкIох, кIэли 4 зэдапIу. Нахьыжъэу Рамиль я 7-рэ классым ис, дэгъу дэдэу еджэ, гурыт еджапIэм щызэхащэрэ Iофтхьэбзэ пстэуми чанэу ахэлажьэ. Ащ ышэу Альмир я 2-рэ классым ис, футболыр икIас. Щамилэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм макIо, шъэожъые нахьыкIэу Эльнар ыныбжь илъэсым тIэкIу къе­хъугъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ гуфэбэныгъэ хэлъэу ны-тыми, кIэлэцIыкIухэми адэгущыIагъ, кIэлэеджакIохэм гъэхъагъэу яIэхэм, унагъом хабзэу илъхэм акIэупчIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ унэгъо зэгурыIожь зы­гъэпсыгъэ зэшъхьэгъусэхэм зэ­рафэразэр къыIуагъ. Унагъом исхэм азыфагу лъытэныгъэ зэрилъым, зэрэзэфэгумэкIыжьхэрэм, IэпыIэгъу зэрэзэфэ­хъухэрэм АР-м и ЛIышъхьэ гу алъитагъ.

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, демографи­ческэ политикэм ипхырыщынкIэ шIыкIакIэхэр нахь икъоу Урысыем щагъэфедэх, унагъохэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэ амал­хэм къахэхъо. Мы пшъэрылъхэм язэшIохын мэхьанэшхо зэ­риIэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиным и УказкIэ 2024-р унагъом и Илъэсэу зэрагъэнэфагъэм къеушыхьаты.

Псэуалъэхэм яшIын

КъумпIыл Мурат Адыгэкъалэ ипсэолъэшIыпIэхэр зэригъэ­лъэгъугъэх, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэолъэ заулэмэ яшIын тегущыIагъэх. Ахэм зыкIэ ащыщых Адыгэкъалэ икъэлэ кой хэхьэрэ къуаджэу Хьалъэкъуае культурэм и Унэу щагъэпсырэр, гурыт еджапIэу N 2-м испортзалэу агъэцэкIэжьырэр, фэбэ­рыкIуапIэу агъэкIэжьхэрэр.

Хьалъэкъуае щыпсэухэрэм культурэм и УнакIэ бэшIагъэ зящыкIэгъагъэр. ЫпэкIэ щытыгъэ унэр 2005-рэ илъэсым Iуа­хыжьыгъагъ. Джы непэ еджапIэм хэт унэхэм ащыщ горэ
ащ фытырагъэпсыхьагъэу агъэ-федэ. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» ишIуагъэкIэ амал щыIэ хъугъэ культурэм и Унэ мы къуаджэм щашIынэу. 2023-рэ илъэсым псэолъэшIыныр рагъэ­жьагъ. НепэкIэ IофшIэнхэр ыкIэм фэкIох, унэ кIоцIыр ыкIи унэ кIыбыр зэтырагъэпсыхьэх, чIыпIэу къыпэIулъри агъэкIэракIэ. Мы илъэсым IофшIэнхэр зэкIэ аухынхэ мурад яI. Культурэм и УнакIэ нэбгырэ 250-м телъытагъ, цIыфхэр зычIэсыщтхэ залыр, кружокхэм апае кабинетхэр, тхылъеджапIэр, административнэ унэхэр хэтыщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ муниципалитетымрэ фирмэмрэ япащэхэм гущыIэгъу зафэхъум IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм, зэзэгъыныгъэр гъэцэкIагъэ зы-щы­хъущт пIалъэм, къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэпсыхьан ыкIи нэ­мыкIхэм атегущыIагъэх. ­Лъэпкъ хабзэхэм ыкIи джырэ культурэм цIыфхэр нахь игъэ­кIотыгъэу ахэщэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэми къащыуцугъэх. АР-м культурэмкIэ и Минис­терствэрэ муниципальнэ ха­бзэмрэ япащэхэм а лъэны­къомкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэ­хэр афашIыгъэх.

Республикэм имуниципалитетхэм спорт инфраструктурэм хэхъоныгъэ ышIыным анаIэ тырагъэты. Ахэм зыкIэ ащыщ Хь. Я. Бэрэтарым ыцIэ зы­хьырэ гурыт еджапIэу N 2-м испортзал илъэсэу икIыгъэм зэрагъэцэкIэжьыгъэр. АР-м и ЛIышъхьэ ащ щыIагъ, тренерхэми, агъа­сэхэрэми гущыIэгъу афэхъугъ. Мы спорт псэуалъэм залищ хэт: бэнэным, боксым, тренажер Iофтхьабзэхэм япхыгъэхэр. Фи­зическэ культурэмкIэ ыкIи спор­тымкIэ ящыкIэгъэ амалхэр зэкIэ мыщ щарагъэгъотых. Спорт Iэмэ-псымакIэ ащэфыгъ. Джы кIэлэцIыкIухэр лъэшэу ягуапэу физкультурэм иурокхэм зэрякIуалIэхэрэм нэмыкIэу, спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ секциехэм ахэлажьэ зышIоигъохэри нахьыбэ хъугъэ.

«Спорт инфраструктурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фы­тегъэпсыхьэгъэ IофшIэнышхоу кIорэм изы Iахь гъэцэкIэжьын IофшIэныр. Физическэ культу­рэмрэ спортымрэ нахьыбэу цIыфхэр ахэщэгъэнхэм а Iоф­шIэныр телъытагъ. ЕджапIэхэм яспортзалхэу гъэцэкIэжьын Iоф­шIэнхэр зищыкIагъэхэр агъэ­кIэжьых, псауныгъэм игъэпытэн фытегъэпсыхьэгъэ гупчакIэхэр ашIых. НепэкIэ Адыгэкъалэ, Хьалъэкъуае ыкIи Псэкъупсэ джырэ уахътэм диштэрэ гупчэу физкультурэмрэ псауныгъэм игъэпытэнрэ атегъэпсыхьагъэр яIэ хъугъэ. Спортым а чIыпIэ­хэм ащыпсэухэрэр нахь пыщагъэ зэрэхъугъэм уегъэгушIо», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Джащ фэдэу фэбэрыкIуапIэхэм ягъэкIэжьын АР-м и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэхэм ащыщ. МыщкIэ цIыфхэм лъэIу тхылъыбэ къагъэхьэу хъугъэ. Ащ къыхэкIэу илъэсэу икIыгъэм АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафи­шIыгъэм тетэу фэбэрыкIуапIэхэм ягъэкIэжьын ыуж ихьагъэх. Километри 4,5-рэ фэдиз зикIыхьэгъэ чIыпIэм ыкIи фэ­бэпIэ камерэ 67-мэ ятрубэхэр зэблахъунхэу рахъухьагъ. 2023-рэ илъэсым зэтегъэпсыхьан Iофхэм яапэрэ ыкIи яятIонэрэ чэзыухэм къыдалъытэрэ Iоф­шIэнхэр агъэцэкIагъэх. Мы илъэ­сым чъэпыогъум проектыр зэрэпсаоу гъэцэкIагъэ хъущт. НепэкIэ гъогухэм трубэхэр ачIалъхьагъэх, километри 8-мэ джы ахэр ачIэлъ хъугъэ. Ащ нэмыкIэу гидравлическэ ушэтынхэр ашIыгъэх, зэрар къамыхьыным псырыкIуапIэхэр фытырагъэпсыхьагъэх. IофшIэнхэр зэкIэ зэрэрахъухьагъэм тетэу макIох. Анахь пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщыр фабэр чIэнагъэ зэрэхъурэм къыкIы­рагъэчыныр, фэIо-фашIэхэр нахь дэгъоу агъэцэкIэнхэр, къэлэ­дэсхэм зэкIэми яунэхэр фэбэнхэр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ псэуалъэу ашIыхэрэр зэригъэлъэгъухэ зэхъум социальнэ мэхьанэ зиIэ инфраструктурнэ псэолъэ шъхьа­Iэхэм язытет фэгъэхьыгъэу цIыф­хэр гущыIэгъу ышIыгъэх. Яфэныкъоныгъэхэм анаIэ къызэратырагъэтырэм ыкIи фе­деральнэ гупчэм зэдэлэжьэныгъэ зэрэдыряIэм апае респуб­ликэм ипащэхэм зэрафэразэхэр къоджэдэсхэм къаIуагъ. Ащ фэдэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ цIыфхэм ящыIакIи нахь зыкъеIэты.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэр чанэу ахэлажьэ федеральнэ ыкIи партийнэ программэхэм, лъэпкъ проектхэм, общественнэ чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан, культурэм иунэхэу къуаджэхэм адэтхэм ягъэцэкIэжьын, псауныгъэм икъэухъумэнрэ гъэсэныгъэмрэ япхыгъэ псэуалъэхэм язэтегъэпсыхьан. Ащ фэдэ Iоф­шIэным цIыфхэр егъэразэх ыкIи ар тапэкIи лъагъэкIотэщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ лъэныкъо шъхьаIэхэр къыгъэнэфагъэх

Адыгэкъалэ инароднэ депутатхэм я Совет изичэзыу зэ­хэсыгъоу непэ щыIагъэм къалэм ипащэу Хьачмамыкъо Азэмат 2023-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэр къыщызэфихьысы­жьыгъ.
Зэхэсыгъом щыIагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэ игуадзэу ЛIыхэсэ Махьмуд, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, къалэм щыпсэухэрэм ащыщхэр.

Народнэ депутатхэм якъэлэ Совет итхьаматэу ТIэшъу Аскэр зэхэсыгъор къызэIуихыгъ ыкIи зэрищагъ. Адыгэкъалэ ипащэ 2023-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм игугъу къышIызэ къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, бюджетым хэбзэIахь ыкIи мыхэбзэIахь федэу къихьэхэрэм зыпкъ итэу ахэхъо. Хъарджхэр нахьыбэу зыпэIуагъэхьагъэр гъэсэныгъэр ары. Бюджетым ихъарджхэм япроцент 40 фэдизыр ащ тефэ. Бюджетыр зэрагъэцэкIагъэр къэзыгъэлъагъорэр УФ-м и Президент иуказхэм ащыгъэ­нэ­фэгъэ пчъагъэхэм зэралъыIэ­сы­гъэхэр ары.

IофшIэн зимыIэхэм къазэ­ращыкIагъэр зэхэсыгъом къыщаIуагъ. Предпринимательствэ цIыкIум ихэхъоныгъэ экономи­кэм зыкъезыгъэIэтыщт амалхэм зэу ащыщ. IэпыIэгъу лъэпкъ зэфэшъхьафхэр къызэрэзфа­гъэфедагъэм ишIуагъэкIэ предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ апылъхэр нахьыбэ хъугъэх.

Инвестиционнэ проектхэм яшIуагъэ къэкIо лэжьапкIэм зы­къыIэтынымкIэ, цIыфхэм Iоф­шIэн нахь агъотынымкIэ. ГущыIэм пае, 2023-рэ илъэсым инвестиционнэ проектэу «Озон Адыгея» зыфиIорэр Адыгэкъалэ щагъэцэкIагъ, IофшIэпIэ чIыпIэ 1000-м ехъу зэхащагъ. ГъэрекIо индустриальнэ паркэу «Псэкъупсэм» ишIын рагъэ­жьагъ.

Унэгъо ныбжьыкIэхэм Iэ­пыIэгъу ягъэгъотыгъэным, цIыф­хэм ясоциальнэ шэсхэр гъэцэ­кIэгъэнхэм, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэмрэ ахэм яунагъохэмрэ IэпыIэгъу афэхъугъэным лъэшэу анаIэ тырагъэты. Социальнэ лъэныкъомкIэ УФ-м и Президент ипшъэрылъхэр агъэцакIэх. Псау­ныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ учреждениехэм апае оборудованиякIэ къащэфы. Гурыт еджа­пIэхэм яспортзалитIу агъэ­цэ­кIэжьыгъ. КIэлэцIыкIухэм гъэсэ­ныгъэ тедзэ языгъэгъо­тырэ уч­реждениехэм ахагъахъо, «Точки роста» зыфиIохэрэм афэдэ гупчи 2 агъэпсыгъ. ЦIыфхэм ятворчествэ зегъэу­шъомбгъугъэнымкIэ, языгъэпсэфыгъо уахътэ нахьышIоу зэхэщэгъэнымкIэ, лъэпкъ творчест­вэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьэх. Республикэм имуниципальнэ образованиехэу физкультурэ-спорт движениемкIэ пэрытныгъэ зыIыгъхэм муниципалитетыр зэу ащыщ. Спорт псэолъэ 62-рэ муниципальнэ районым щагъэ­псыгъ, ахэм ащы­щэу 11-р къуа­джэхэм адэт. ГъэрекIо Адыгэкъалэ и ФОК дзюдомкIэ шъолъыр зэнэ­къокъоу Лъэцэр Хьазрэт ишIу­хьафтынхэр зэ­рылъыгъэр апэ­рэу щыкIуагъ.

БлэкIыгъэ илъэс­хэм афэдэу чIыпIэхэм язэ­тегъэпсы­хьан­кIэ, инфраструктурэм изытет нахьышIу шIы­гъэнымкIэ, гъогушIынымкIэ ыкIи унэхэм ягъэ­псынкIэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэрахьэх.

«Лъэпкъ проектхэмрэ къэ­ралыгъо программэхэмрэ къащыдэлъытэгъэ лъэныкъо пстэумкIи мыгъэ тиIофшIэн лъыд­гъэ­кIотэн тимурад. Урысые Федерацием и Президентрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ пшъэры­лъэу къагъэуцугъэхэр дгъэцэкIэщтых. КъалэмкIэ мы илъэсыр юбилейнэу щыт, Адыгэкъалэ зызэхащагъэр илъэс 55-рэ зэ­рэхъурэр Iоныгъом хэдгъэунэфыкIыщт», — къыIуагъ Хьачмамыкъо Азэмат.

Адыгэкъалэ ипащэ зэфэхьысыжьэу къышIыгъэм зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр тегущыIагъэх. Народнэ депутатхэм якъэлэ Совет идепутатхэм мэрием иIофшIэн зэрэзэхищэщтымкIэ игъоу алъэгъухэрэр къаIуагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ Адыгэ­къалэ хэхъоныгъэ зэришIыщт лъэныкъохэр къыгъэнэфагъэх.

«Адыгэкъалэ гъэхъэгъэшIухэр иIэхэу имэфэкI — зызэхаща­гъэр илъэс 55-рэ зэрэхъурэм къызэрекIолIагъэр сицыхьэ те­лъэу къэсIон слъэкIыщт. Гъэ­ре­кIо лъэныкъуабэхэмкIэ лъыкIо­тэнхэ алъэкIыгъ: апэрэ илъэс­хэм зэхъокIыныгъэу рагъэжьагъэхэр лъагъэкIотагъэх, проектыкIэхэр рагъэжьагъэх. Къэралыгъом имылъку къызфагъэфедэзэ, ыпэкIэ зэрэлъыкIотэнхэ алъэкIыщт шIыкIэр алъэгъуным мэхьанэшхо иI. Пшъэры­лъэу зэдытиIэр джырэ шап­хъэхэм адиштэу Адыгэкъалэ зэтедгъэпсыхьаныр, цIыфхэмкIэ ар гуIэтыпIэу щытыныр, инвес­торхэмрэ республикэм ихьа­кIэхэмрэ ащ нахьыбэу къызы­лъищэнхэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ джащ фэдэу экономикэмрэ социальнэ лъэныкъомрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ, цIыфхэм ящы­IэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэ­тыгъэнымкIэ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным игъо ылъэгъухэрэм ягъэцэкIэнкIэ пшъэрылъхэр къыгъэуцугъэх. Мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъхэм зэу ащыщ УФ-м и Президент ихэдзын зызщыфагъэхьазырырэ ыкIи ар зыщыкIощт лъэхъаным общественнэ-политикэ Iоф­хэр зыпкъ итынхэр, щынэгъончъагъэ щыIэныр.

Хэбзэ къулыкъухэмрэ цIыф­хэмрэ зэгурыIонхэм мэхьанэшхо зэриIэр зэхэсыгъом щы­хагъэунэфыкIыгъ. Адыгэкъалэ ипащэхэм анахьэу анаIэ зы­тырагъэтын фаер социальнэ инфраструктурэм хэхъоныгъэ егъэ­шIыгъэным, чIыпIэхэр нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм, инженер системэхэм язытет нахьышIу шIыгъэным, чIыпIэ мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогухэм ягъэцэ­кIэжьын, медицинэм ифэIо-фа­шIэхэр нахьышIоу афэгъэцэ­кIэгъэнхэм, гъэсэныгъэ дэгъу ягъэгъотыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэр ары. Псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэм, нэ­мыкI лъэныкъохэм Iоф ащызышIэщт специалистхэр егъэ­джэгъэнхэ, специалист ныб­жьыкIэхэм унэхэр къазэраратыщт программэхэм нахь чанэу ахэ­лэжьэнхэ фае.

Республикэм муниципали­тетым ищыкIэгъэ мылъкур къы­фыхегъэкIы. ПсэупIэ-комму­нальнэ хъызмэтым зеушъом­бгъу, гъогухэр, псыIыгъыпIэхэр агъэцэкIэжьых. Общественнэ чIыпIэхэмрэ щагухэмрэ ятеплъэ нахьышIу мэхъу. Къалэр мызэу, мытIоу къэлэ цIыкIухэм я Урысые зэнэкъокъу щатекIуагъ. Ащ къыхэкIэу мемориальнэ комплексэу «ТекIоныгъ» зыфи­Iорэмрэ зыгъэпсэфыпIэ паркымрэ нахь зэтырагъэпсыхьанхэ алъэкIыгъ. Джыдэдэм паркым изэтегъэпсыхьан ыуж итых. Социальнэ инфраструктурэми зеушъомбгъу. АР-м и ЛIышъхьэ непэ Хьалъэкъуае зэкIом, культурэм и Унэ ишIын зынэсыгъэр, гурыт еджапIэм испортзал зэрагъэцэкIэжьырэр зэригъэлъэгъугъэх.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм иятIонэрэ къалэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъоу щыт. Ащ ынаIэ ты­раригъэдзагъ инвестициехэр нахьыбэу къахалъхьанхэмкIэ, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр зэхэщэгъэнхэмкIэ, предпринимательствэм IэпыIэгъу егъэгъотыгъэнымкIэ, экономикэм иаграрнэ сектор зегъэушъомбгъугъэнымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зехьэгъэнхэ зэрэфаем. Мы пшъэ­рылъхэм язэшIохын пае къалэр нахь чанэу лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ ахэлэжьэн фае. Инвестиционнэ проектышхохэу республикэм щагъэцакIэхэрэм экономикэм зыкъырагъэIэтыщт. Ахэм ащыщэу 2-р Адыгэкъалэ дэжь щагъэцакIэ, ахэм афэгъэхьыгъэу мэрым ипсалъэ къыщиIуагъ.

«Адыгэкъалэ амалышхохэр иIэх: чIыпIэу ар зыдэщыIэр Iэрыфэгъу, инфраструктурэ Iофыгъохэр зэшIуахых. Инвес­торхэм анаIэ ащ къытырадзэ. Ахэм ямылъку нахьыбэу къышъухалъхьаным иамалхэр зешъухьэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЦIыфхэм апашъхьэкIэ социальнэ пшъэрылъэу яIэхэр икъоу гъэцэкIэгъэнхэм, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэрэ дзэ къулыкъушIэхэм яунагъохэм нахь лъэшэу анаIэ атырагъэтыным мэхьанэшхо иI. КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, мы лъэныкъом лъэшэу гъунэ лъафы. ЗэшIохыгъэн фаехэм ащыщ сабыйхэр нахьыбэу къэгъэхъугъэнхэм, унагъом мэхьанэу ратырэм зыкъегъэIэтыгъэным, унэгъо кIоцIым илъ хабзэхэр гъэпытэгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэр. АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къафишIыгъ кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ пIуныгъэ Iофтхьабзэу адызэрахьэхэрэм кIэлэегъаджэхэр, культурэм иIофышIэхэр, общественнэ организациехэр, Iоф­шIэнымрэ заомрэ яветеранхэр, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэр къахагъэлэжьэнхэу.

«ТIэ зэкIэдзагъэу тызэдэлэ­жьэн, чIыпIэхэм нахь чаныгъэ къащызхагъэфэн фае. Зэхъо­кIыныгъэхэр пхырызыщыхэрэр ыкIи цIыфхэм нахь апэблагъэхэр шъоры. ЦIыфхэм чIыпIэхэм яIофыгъохэр зэращызэшIошъухыщтым шъупылъ. Апшъэ­кIэ щыIэ къулыкъухэм ахэм зафагъэзэфэ шъуемыж. IэпыIэгъу тедзэ шъуищыкIагъэ зыхъу­кIэ, цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ сыд фэдэрэ Iофыгъуи изэшIохынкIэ тыжъудеIэнэу ты­хьазыр. Ахэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр гухэлъ шъхьаIэу зэрэтиIэр зыщышъумыгъэгъупш», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом икIэух респуб­ликэм и ЛIышъхьэ муниципалитетым ипащэхэм, депутатхэм, къулыкъу зэфэшъхьафхэм яIофышIэхэм, къэлэдэсхэм гуетыныгъэ фыряIэу Iоф зэрашIэрэм, зэхъокIыныгъэшIухэм зэрахэлажьэхэрэм афэшI зэрафэразэр къыIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр: А. Гусев.