Егъэджэн гъэшIэгъонхэр

ЛIэшIэгъу пчъагъэхэм пIуаблэхэм адыгэ унэр къа­гъэдахэщтыгъ. ЕтIэ джэхашъом ар тырадзэщтыгъ, дэпкъым раIулIыщтыгъ, хьакIэщхэм апы­лъэгъэ шыкIэпщынэм ычIэгъ ашIыщтыгъ.

ТIэшъу Мэзагъо ихъарзынэщ

АР-м и Лъэпкъ музей ихьакIэщ ищысэкIэ а пстэури нэм къыкIэгъэуцогъошIу — пэсэрэ шIыкIэу пIуаблэхэр щыпылъагъэх. Зэгорэм унагъохэм, зэкI пIоми хъунэу, ащашIыщтыгъэ унэгъо хьап-щыпыр джы ханэжьыгъэхэм ащыщ. Непэ ар зыIэ къифэрэр макIэ, лIэужыкIэхэм ащ фэдэхэр къахэмыкIхэмэ, джырэ мафэхэм ахэ­кIодэжьыпэн ылъэкIыщт.

Зэгорэм адыгэхэмкIэ мэхьанэшхо зиIэгъэ пIоблэшIыным Мые­къуапэ игурыт еджапIэхэр непэ нэIуасэ фашIых. МысатыушI гъэсэныгъэ гупчэу «Планета» зыфиIорэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, «ОрэдыIоныр ыкIи IэрышI лъэпкъ искусствэр сабыйхэм ашIогъэшIэгъон шIыгъэныр» зыфиIорэ Iоф­тхьабзэр Президентым иахъщэ IэпыIэгъукIэ Фондым ихьатыркIэ гъэцэкIагъэ мэхъу. Непэрэ мафэм ехъулIэу еджэпIитф фэдизмэ ахэр ащызэхащэгъахэх. Ащ дэлажьэрэр пIоблэшIынымкIэ IэпэIасэу, сурэтышIэу, дизайнеру, искусствэхэмкIэ колледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъаджэу ТIэшъу Мэзагъу.

— Аужырэ еджапIэу сызэблэгъагъэр я 11-рэ гурыт еджапIэр ары. Егъэджэнхэр уахътэмкIэ кIыхьэхэп — такъикъ 40. КъыдгурэIо кIэлэцIыкIухэр зэкIэ
пIоблэшI зэрэмыхъущтхэр. Ау тэ типшъэ­рылъыр ар зыщыщыр ядгъэшIэныр, зыфэдэр ядгъэ­лъэгъуныр ары. ЗыгорэкIэ зы нэбгырэ горэм ащ ыцыпэ къыубытыми, ари дэгъуба?! — къыддэгуащэ ТIэшъу Мэзагъо.

Мэзагъо къызэриIуагъэмкIэ, сабыеу зэолIагъэхэм, зэкI пIоми хъунэу, пIуаблэр зыщыщыр ашIа­хэрэп, ау пстэуми зэфэдэу ашIогъэшIэгъонэу зыкъырадзы. Егъэ­джэнхэр къэIотэн, пIуаблэ къэгъэ­лъэгъоным къыщыуцурэп. ПIоблэ хъупкъэр, IутIэныр еджапIэм зы­дехьых, ишIыкIэ арегъэлъэгъу.

— IутIэныр залъэгъукIэ, «мыщ сыдэущтэу хэпшIыкIыщта?» аIошъ, агъэшIагъо, ау ашIогъэшIэгъон. Шъыпкъэр пIощтмэ, сабыйхэм янэплъэгъу къэуубытыныр къины. Ари зэлъытыгъэр IофшIэныр зэ­рэзэхапщэрэр, егъэджэныр зэ­рэбгъэпсырэр ары. Арышъ, пIуаблэм ишIын лъэныкъо пстэоу иIэр къы­зэлъысыубытыным сыпылъ: итарихъ, имэхьанэ, игъэхьазырын­кIэ ищыкIагъэр — уахътэу сиIэм къызэрэсфидэу ащ ишъэфхэм ащысэгъэгъуазэх. ЕтIанэ пIуаблэм хэпшIыхьэрэ сурэтхэр геометрие шъуашэм илъхэба. «ТелефонымкIэ жъугъэфедэрэ джэгукIэхэм афэд» сIозэ, джаущтэу къезгъэгушIухэзэ, непэрэ мафэм еспхызэ садэлажьэ. Сэгугъэ зыгорэм ыгу къыфэдгъэущынэу, тиIофшIэн къызэкIырыожьынэу, — къеIуатэ Мэзагъо.

Мыщ фэдэ егъэджэнхэр джыри Мыекъуапэ щылъагъэкIотэщтых. ДжырэкIэ зэблэгъэщтхэ еджапIэхэм якъыхэхын Iоф дашIэ.

Анцокъо Ирин.