Шъолыр едзыгъом щытекIуагъэх

Зэнэкъокъоу «Незримая красота» зыфи­Iоу Волгоград гъэтхапэм и 5 — 7-м щы­кIощтым Адыгеим щыщ хьафизэ пшъэшъищ хэлэжьэщт. Ахэм шъолъыр едзыгъом текIо­ныгъэр къыщыдахыгъ.

Диана Зайцевар

«Незримая красота» зыфи­Iорэр — зыфэдэ щымыIэ проект, «тифлокомментирование» шIыкIэ амалыр дыхэт. Ащ икIэща­кIор зэрамылъэгъурэмкIэ сэ­къат­ныгъэ зиIэхэм яныбжьыкIэ организациеу «Пламя» зыфиIоу Волгоград щызэхэщагъэр ары. Мы зэнэкъокъур 2018-рэ илъэсым рагъэжьагъ ыкIи ежь яшъо­лъыр щыпсэурэ хьафизэ закъо­хэр ары хэлажьэщтыгъэхэр. Джы ащ зырагъэушъомбгъугъ ыкIи шъолъыриплIымэ япшъэшъэ дахэхэу а 1-рэ ыкIи я 2-рэ куп­хэм ахэхьэрэ сэкъатныгъэ зи­Iэхэр щызэнэкъокъущтых: Волгоград, Астрахань, Ростов хэ­кухэр, Адыгэ Республикэр ыкIи Краснодар краир.

Хьафизэхэм я Урысые об­ществэ ичIыпIэ организациеу Мыекъуапэ щыIэм итхьаматэу Алексей Хлоповым къызэриIуа­гъэмкIэ, зэнэкъокъоу «Незримая красота» зыфиIорэм ишъолъыр едзыгъо хьафизэхэм я Адыгэ республикэ хэушъхьафыкIыгъэ тхылъеджапIэ щырагъэкIокIыгъ. Агъэнэфэгъэ жюрим хьафизэ ыкIи дэеу зылъэгъурэ бзылъфыгъиблымэ осэшIу афишIыгъ.

— Анахьэу зэплъыгъэхэр пшъа­шъэхэм сэмэркъэоу ахэлъыр, псынкIэу ыкIи гъэшIэгъо­нэу гупшысэнхэ зэралъэкIырэр, сэнаущыгъэу ахэлъыр, ядэхагъэ, япкъышIуагъэ къы­зэ­рагъэлъэ­гъуагъэхэр, нэмыкIхэри. Анахь къахэщыгъэхэр нэбгырищ: Диана Зайцевар, Алина Пристанскаяр, Юлия Цымбаловар, — къыIуагъ Алексей Хлоповым.Алина Пристанскаяр

Юлия Цымбаловам илъэс 34-рэ ыныбжь. ИцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу музыкэм фэщагъ. Хьафизэхэм ыкIи дэеу зылъэгъурэ кIэлэцIыкIухэм афы­тегъэпсыхьэгъэ хэушъхьафыкIыгъэ музыкальнэ еджапIэм ще­джагъ. ИскусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу Тхьабысымэ Умар ыцIэ зыхьырэр дэгъу дэдэу къыухыжьыгъ.

Джы зыхэлэжьэщт зэнэкъокъум орэд къыщиIощт, фортепьянэм ­къеощт. Мы уахътэм Iоф ышIэго­рэп, кIалэ епIу, хьафизэхэм яреспубликэ общественнэ орга­низацие иIофшIэн чанэу хэ­ла­жьэ. Мыекъопэ районым ит по­селкэу Тульскэм ихорэу «На­дежда» зыфиIорэм орэд къыщеIо.Юлия Цымбаловар

Алина Пристанскаям илъэс 18 ыныбжь, дэеу зэхэзыхырэ ыкIи зылъэгъурэ кIэлэцIыкIухэр зычIэс республикэ коррекционнэ еджэпIэ-интернатэу Мые­къуапэ дэтым щеджэ. Къашъо­хэм, есыным зафегъасэ, волонтер движением чанэу хэлажьэ. ГолболымкIэ бзылъфыгъэхэм яхэшыпыкIыгъэ командэ хэт. Адыгеим итарихъ ыкIи икультурэ шIогъэшIэгъонхэу зэрегъашIэх. Зэнэнэкъокъум ифинал адыгэ къашъо къыщишIынэу егъэхьазыры.

Диана Зайцевам илъэс 18 ыныбжь, я 9-рэ классым ис. Мыекъуапэ дэт искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэм «Искусство театра» зыфиIорэ отделениер къыщиухыгъ. Атлетикэ псынкIэмкIэ (хьафизэхэм азыфагу) щэгъогогъо Урысыем ичемпионкэ хъугъэ. «Художественнэ гущыI» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ ащ зыкъыгъэлъэгъощт.

ТигущыIэгъу зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, мы уахътэм пшъа­шъэхэм кIэух едзыгъом зыфагъэхьазыры. Ащ пае зэнэкъо­къум изэхэщакIохэм пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу зэхащэгъэ вебинархэу психологхэр ыкIи стилистхэр зыхэлажьэхэрэм ядэIух. Хьафизэхэм узэрадэзекIощтымкIэ а специалистхэм IэпэIэсэныгъэ дэгъу аIэкIэлъ. Мы­хэм яшIуагъэкIэ пшъашъэхэм апкъ диштэу зыщалъэщт шъуашэхэр къыхахыныр, сценэм зэрэтетыщтхэр псынкIэ къа­фэхъущт.

Едзыгъоу зыхэлэжьэщтхэм елъытыгъэу нэбгырэ пэпчъ къы­хагъэщыщтых. ГупыкI зиIэ цIыф­хэм ацIэкIэ агъэхьазырыгъэ нэ­пэеплъ шIухьафтынхэр ыкIи къэгъагъэ Iэрамхэр къазэрэратыщтхэм дакIоу, мы зэнэкъо­къум зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ бзылъфыгъэхэр гъэ­хъэгъакIэхэр ашIынхэм ыкIи текIоныгъэм фэбэнэнхэм кIигъэ­гушIущтых.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр: хьафизэхэм я Уры­сые обществэ икъэлэ организацие.