Унагъом имашIо джы Адыгеим щэблэ

Урысые унэгъо джэ­ныкъом имашIо Адыгеим къэсыгъ.

Къэгъэлъэгъон-форумэу «Уры­сыем», къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэу «Родные — Любимые» зыфиIоу унагъом и ­Илъэс икъызэIухын фэгъэхьыгъэу ВДНХ-м щырекIокIыгъэм унэгъо джэныкъом имашIоу щызэкIагъэблагъэм ар иIахь. Къэралыгъом ишъолъырхэм зэкIэм ар алъагъэIэсыгъ. Адыге­им иер Волгоград къыращы­жьынэу зинасып къыхьыгъэхэр республикэм щыщ зэшъхьэгъу­сэхэу Маушъэ Айдэмыррэ Сусаннэрэ. МашIом мэфэкI шIыкIэм тетэу АР-м и Къэралыгъо филармоние щыпэгъокIыгъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, псэупIэу Тульскэм дэт чырыстан тхьэ­лъэIупIэм Iутэу Архимандритэу Антоний.

Владимир Свеженец пэублэ псалъэ къышIызэ, Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ Iофтхьабзэм къеблэгъагъэхэм къафэгушIуагъ. Мыщ фэдэ Iоф­тхьабзэр АдыгеимкIэ апэрэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ, псэу­пIэу Тульскэм дэт чылысым машIор зэрэщыблэщтыр къыIуагъ.

Чылысыр аукъодыеу къыхахыгъэп. Унагъомрэ шъыпкъэныгъэмрэ ятамыгъэхэу алъытэхэрэ зэшъхьэгъусэхэу Петррэ Феврониерэ якъупшъхьэ кIэнхэр зыщагъэлъэпIэрэ чы­лысэу къалэу Муром дэтым машIор щызэкIагъэ­благъ. ПсэупIэу Тульскэм щыгъэпсыгъэ тхьэлъэIу­пIэми ахэм ацIэ ехьы.

— Урысые мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэм щыщ тызэ­рэхъугъэр тигуапэ. ШIоигъоныгъэ зиIэхэр тичылыс къекIолIэнхэ, Тхьэ ще­лъэ­Iунхэ, мамырныгъэрэ зэгурыIоныгъэрэ яунагъохэм арылъынэу зэшъхьэгъусэхэм зафагъэзэн алъэ­кIыщт, — къыIуагъ Архимандритэу Антоний.

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч машIор республикэм къэзыгъэсыгъэхэ Маушъэ Айдэмыррэ Сусаннэрэ «тхьашъуегъэпсэу» ари­Iуагъ ыкIи Правительствэм ыцIэкIэ рэзэныгъэ тхылъ афигъэшъошагъ.

— Унэгъо ныбжьыкIэм зэрифэшъуашэу Адыгеир Волгоград къыщигъэлъэгъуагъ. Афэразэхэу бэхэр къытфытеуагъэх. Тигуапэ мыхэм афэдэ зэшъхьэгъу­сэхэр зэрэтиIэхэр. Дахэу афаIорэм хэхъонэу, гъэ­хъэ­гъэшIухэр ашIынхэу, унэгъо бын Iужъу хъунхэу тафэлъаIо, — къыIуагъ министрэм.

Улапэ щыщ Маушъэхэм яунагъо илъэсий ыныбжь, щысэ зытепхын фэе ныбжьыкIэх, зэгурыIожьхэу мэпсэух, шъэожъыитIу зэ­дапIу. Илъэси 2 — 3-кIэ узэкIэIэбэжьмэ Респуб­ликэ зэнэкъокъоу «Унэгъо ныбжьыкI» зыфиIорэми текIоныгъэ къыщыдахы­гъагъ. МашIом икъэхьын ежьхэм къазэрэфагъэ­шъошагъэр лъэшэу ягуапэ хъугъэ.

— Мы Iофтхьабзэм ты­зэрэхэлэжьагъэр тызэмыжэгъэ шIухьафтын хъу­гъэ. ЩыIэныгъэмкIэ анахь лъапIэр унагъор ары. Апэ — укъызыщыхъугъэр, нэужым о уиIэ хъурэр. Арышъ, тигуапэ мыщ фэдэ къэралыгъо Iофтхьэбзэ­шхом тыхэлэжьэн амал зэрэдгъотыгъэр. АщкIэ «тхьауегъэпсэу» етIо тшIои­гъу Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, — къызэдаIо зэшъхьэгъусэхэм.

МэфэкI Iахьым икIэух Урысые унэгъо джэны­къом ифэбэ Iахь зэшъхьэгъусэхэм Архимандритэу Антоний ратыгъ. Тхьама­фэрэ гъогу тетыгъэ ма­шIом непэ ибысымыпIэ ыгъотыжьыгъэу, джы Тульскэм дэт чылысым щэблэ. Унагъом и Илъэс макIофэ ар мыкIосэным лъы­п­лъэщтых.

Анцокъо Ирин.
Сурэтхэр: А. Гусев.