Псэуалъэхэм яшIын зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ

Къэралыгъо программэхэмрэ лъэпкъ проектхэмрэ къадыхэлъытагъэу социальнэ учреждениехэм яшIын, язэтегъэпсыхьан ыкIи ягъэцэкIэжьын макIо. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псауныгъэм икъэухъумэн епхыгъэ псэолъакIэхэр зэригъэлъэгъугъэх —къутырэу Гавердовскэм щашIырэ врач амбулаториер, зыныбжь хэкIотагъэхэм апае унэ-интернатым ипсэуалъэхэр ыкIи концерт гъэлъэгъуапIэу «Налмэсыр».

А. Гусев

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэ­нымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, къалэу Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, АР-м икъэралыгъо бюджет учреждениеу «Стройзаказчикым» ипащэу Хьаджымэ Аслъан, Iоф­шIэнхэр зэшIозыхырэ организациехэм ялIыкIохэр.

IофшIэнхэр ыкIэм фэкIох

Лъэпкъ проектэу «Псауны­гъэр къэухъумэгъэныр» зыфи­Iорэм тегъэпсыхьагъэу псэуа­лъэхэм ягъэкIэжьын телъытэгъэ шъолъыр программэм ди­штэу къутырэу Гавердовскэм амбулаторие щашIы. Подрядчикэу «РуМус» зыфиIорэм псэолъэшIынымкIэ зэзэгъыныгъэ зыдашIыгъагъэр 2023-рэ илъэсым мэзаер ары. Сомэ миллион 41,4-м ехъу зытефэщт проектым игъэцэкIэнкIэ мы илъэсым Iоныгъом пIалъэу агъэ­нэфагъэр екIы. Учреждением ишIын ыкIэм фэкIо, медицинэ Iэмэ-псымэхэр ыкIи мебелыр къащэфы, къыпэIулъ чIыпIэр зэтырагъэпсыхьэ.

А. Гусев

АмбулаториякIэр кIэлэцIыкIухэм ыкIи зыныбжь хэкIотагъэхэм атегъэпсыхьагъэу зэтеутыгъэщт, участкэ кабинетхэр, джащ фэдэу специалистхэм апае хэушъхьафыкIыгъэ унэхэр хэтыщтых. Квадрат метрэ 420-рэ зыубытырэ псэуалъэр нэбгырэ 49-мэ яфэIо-фашIэхэр зы мафэм къыкIоцI зэшIохыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэщт.

«ПсэолъэшIын IофшIэнхэр дэгъоу зэшIохыгъэнхэм тэркIэ мэхьанэшхо иI, цIыфхэм медицинэ фэIо-фашIэхэу афагъэцэ­кIэщтхэри шэпхъэ инхэм ади­ш­тэнхэ фае. Республикэ ыкIи район гупчэхэм апэчыжьэу псэурэ цIыфхэм ямедицинэ фэIо-фашIэхэр икъоу ыкIи дэгъоу зэшIохыгъэнхэм иамал яIэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къы­зэритыгъэмкIэ, мы илъэсым врач амбулатории 5-мэ яшIын рагъэжьэщт, джащ фэдэу къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ псэупIэу Инэм IэзапIэу щашIырэр ыкIэм на­гъэсыщт. Адыгеим и ЛIышъхьэ медицинэ учреждениехэр зызэригъэлъэгъухэ нэуж инженер коммуникациехэм псэуалъэхэр апышIэгъэнхэмкIэ ыкIи ахэм къапэIулъ чIыпIэхэр нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ, транспортыр ахэм къякIолIэным иамал щыIэнымкIэ пшъэрылъхэр къыгъэуцугъэх.

Зыныбжь хэкIотагъэхэмкIэ ыкIи сэкъатыныгъэ зиIэхэмкIэ Iэрыфэгъущт

Ащ нэужым КъумпIыл Мурат зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ сэкъатыныгъэ зиIэхэмрэ апае унэ-интернатыр зыщашIыщт чIыпIэм къэкIуагъ. Лъэпкъ проектэу «Демографием» диштэу а псэуалъэр агъэпсыщт. Социальнэ учреждениякIэр къалэу Мыекъуапэ иурамэу Депутатскэм тетыщт.

Квадрат метрэ мин 21,3-м ехъу зыубытыщт унэм иблоки 9 нэбгырэ 250-мэ атегъэпсы­хьагъ. Мыщ цIыфэу къакIохэрэр зэрысыщт унэхэр, вестибюльхэр, медицинэ IофышIэхэм апае кабинетхэр, зызщагъэпсэфыщт унэхэр хэтынхэу агъэнэфагъ. Компаниеу «Марк Сервисым» илIыкIо къызэриIуагъэмкIэ, мы псэуалъэм ишIын 2022-рэ илъэ­сым рагъэжьэгъагъ, илъэсэу къихьагъэм ыкIэхэм адэжь хьа­зыр хъущт. Сомэ миллиард 1,3-м фэдиз пстэумкIи ащ ишIын тефэщт.

«РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектым игъэцэкIэн яшъып­къэу зэкIэми акIуачIэ зэдырахьылIэн фае. Проект-­сметэ документацием зэхъокIыныгъэу фашIыхэрэмкIэ игъом зэкIэми зэзэгъыныгъэ адашIын, щынэгъончъэным ишап­хъэхэр къыдалъытэхэзэ, теплъэ дахэ иIэным анаIэ тырагъэтын фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» диштэу

Мы мэфэ дэдэм концерт гъэлъэгъуапIэу «Налмэсым» игъэ­цэкIэжьынкIэ Iофхэр зэрэ­кIохэрэм Адыгеим и ЛIышъхьэ зыщигъэгъозагъ. Унэм квадрат метрэ мини 10-м ехъу еубыты. Сомэ миллион 725-рэ фэдиз зыпэIухьащт IофшIэнхэр лъэпкъ проектэу «Культурэм» тегъэ­псыхьагъэу зэшIуахых. ИгъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьыным къызэрэдилъытэрэм тетэу зэблахъух псырыкIуапIэхэр, электричествэ ыкIи фэбэрыкIуапIэхэр, сигнализациер, видео лъыплъэныр.

А. Гусев

Ащ нэмыкIэу унашъхьэм изэ­блэхъункIэ, унэ кIоцI дэпкъхэм ягъэкIэрэкIэнкIэ Iофтхьабзэхэр зэшIуахых. Технологическэ лъэ­ныкъомкIэ залхэр икIэрыкIэу зэтырагъэпсыхьащтых, сэкъатныгъэ зиIэхэр унэм чIэхьанхэ алъэкIыным къыпэIулъ чIыпIэри фытырагъэпсыхьащт.

«Налмэсым» изэтегъэпсыхьан проект гъэшIэгъонэу ыкIи къинэу щыт. Адыгеим иконцерт IофшIэн лъэгэпIакIэм ащ къытырищэн фае. Культурэм иучреждениеу агъэкIэжьыщтыр Урысыем и Къыблэ ыкIи зэрэхэгъэгоу якультурэ шIуагъэ къэзытырэ изы лъэныкъоу къыхэхъощт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ПсэолъэшIын Iофхэр зыщыкIохэрэ чIыпIэм икъэплъыхьан ыкIэм зыщыфэкIощтым Адыгеим и ЛIышъхьэ проектхэм ягъэцэкIэн хэлажьэхэрэм, къалэм имэрие ыкIи мы Iофым фэгъэзэгъэ министерствэхэм къя­джагъ акIуачIэ зэхэлъэу зэдэлэжьэнхэу. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаер псэуа­лъэхэр коммунальнэ ыкIи инже­нер хъытыухэм тэрэзэу япхыгъэнхэр ары.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу