Тыгъужъ Тимуррэ Хьакъуй Амиррэ ядышъэ медальхэр

Нижегородскэ хэкум ит къалэу Кстово самбэмкIэ и Дунэе академие щылэ мазэм и 17-м щегъэжьагъэу и 20-м нэс зэнэкъокъухэр щэкIох.

Урысыем ипервенствэ хэлажьэхэрэр зыныбжь илъэс 24-м емыхъугъэ спортсменхэр ары. Тикъэралыгъо исамбист анахь лъэшхэм мы мафэхэм заушэты.

Адыгеим илIыкIохэм апэрэ мафэм дышъэ медалитIу къахьыгъ: килограмм 53-рэ къэзыщэчыхэрэм якуп хэт Тыгъужъ Тимуррэ килограмм 71-рэ къэзыщэчыхэрэм якуп щыбэнэрэ Хьакъуй Амиррэ. Тиспортсменхэм ятренерых Делэкъо Адам, Хьабэхъу Адам ыкIи Гъомлэшк Алый.

Гъэхъэгъэшхо зышIыгъэ тиспортсменхэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэхьа­гъэх ыкIи БРИКС-м иджэгунхэу мэкъуогъум и 12 — 16-м Казань щыкIощтхэм ахэлэжьэнхэ амал яIэ хъугъэ.

Тыгъужъ Тимур, Хьакъуй Амир, ахэр зыгъасэхэрэм тафэгушIо, тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу, джыри нахь лъэгэпIэ инхэм анэсынхэу афэтэIо.