IофшIэныр щынэгъончъэным фэIорышIэ

IофшIэныр щынэгъончъэным епхыгъэ джэгунэу «Герои в касках 2023» зыфиIорэр апэрэу Адыгеим щыкIуагъ. IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ Министерствэм АР-м ипрофсоюзхэм я Федерацие иIэпыIэгъоу Iофтхьабзэр зэхищагъ.

ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэр

IофшIэныр къэухъумэгъэнымкIэ джэгун шъуашэм илъэу рагъэкIокIыгъэ Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ икъулыкъу, гъэсэныгъэ учреждениехэм, Адыгэ къэралыгъо университетым, «Газпромым» яIофышIэхэр ыкIи сатыум епхыгъэ организациехэм ялIыкIохэр. ЗэкIэмкIи ахэр команди 6-у зэтеутыгъагъэх.

Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Даур Руслъан.

— Джэгун шIыкIэм тетэу Iофтхьабзэр апэрэу зэхэтэщэ. IофшIэныр щынэгъон­чъэнымкIэ пшъэдэкIыжь зыхьырэ орга­низациехэм яIофышIэхэм Iэпэ­Iэ­сэныгъэу аIэкIэлъымкIэ зэхъожьын­хэм, мы лъэны­къом­кIэ шIэныгъэу яIэхэр уплъэкIугъэнхэм Iофтхьабзэр афэIорышIэ. ТапэкIи ар лъыдгъэкIотэным тыпылъыщт. Сыда пIомэ республикэм иорганизациехэм IофшIэныр щынэгъончъэу ащызэ­хэщэгъэным, джащ фэдэу IофышIэм ипсауныгъэ къэухъумэгъэным минис­терствэм лъэшэу ынаIэ тет. IофшIэным ыпкъ къикIэу цIыфхэм шъобжхэр атещагъэ мыхъунхэм фэшI семинархэр, конференциехэр ыкIи нэмыкI узы­гъэгъозэрэ Iофтхьабзэхэр министерствэм ренэу зэхещэх. Тэгугъэ мы лъэныкъомкIэ Iоф зышIэхэрэм IэпэIэсэныгъэу, шIэныгъэу аIэкIэлъхэм зэрахагъэхъощтым, — къыIуагъ министрэм игуадзэ.

Министерствэм испециалист шъхьаIэу Елена Баховам къызэриIуагъэмкIэ, джэгун шъуашэм илъ Iофтхьабзэр зыфэгъэхьыгъэр IофшIэпIэ чIыпIэхэр щынэгъончъэу щытынхэмкIэ, хэу­шъхьафыкIыгъэ щыгъынхэм ягъэфедэнкIэ шIэныгъэу аIэкIэлъхэмкIэ, нэмыкIхэмкIи командэхэр зэнэкъокъунхэр ары. Мы Iофтхьабзэм ишIуагъэкIэ организациехэм ялIыкIохэр зэрэшIэщтых, IофшIэнымкIэ IэпэIэсэныгъэу аIэкIэлъхэмкIэ зэхъо­жьыщтых.

КIАРЭ Фатим.
Сурэтыр IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ Министерствэм къытIэкIигъэхьагъ.