Янэхэр агъэгушIуагъэх

Ным и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу бэ респуб­ликэм щызэхащагъэр. Ахэм ащыщ Адыгэкъалэ дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 3-м щыкIуагъэр.

С. Хэжъ

КъэкIорэ илъэсым гурыт еджапIэм чIэхьащт кIэлэцIыкIухэм кIэлэпIоу Хэжъ Саидэ ягъусэу къэгъэлъэгъон гъэшIэгъон агъэхьазырыгъ, ным фэ­гъэхьыгъ орэдхэр, усэхэр къаIуа-гъэх, къэшъуагъэх.

— МэфэкIым мэхьэнэ ин етэты. Iофтхьабзэр гъэшIэгъонэу зэрэзэ­хэтщэщтым тыпылъыгъ. Нэбгырэ пэпчъ янэ шIулъэгъоу фыриIэр, шъхьэ­кIэфэныгъэу фишIыгъэр къэдгъэлъэгъонэу тыфэягъ ыкIи ар дэгъоу къыддэхъугъэу сэлъытэ, — еIо Хэжъ Саидэ.

Нэу Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм ясабыйхэм зыкъызэрашIырэм ягуапэу лъыплъагъэх, зэхэщакIохэм зэ­ра­фэразэхэр къаIуагъ. Iофтхьабзэм икIэухым кIэлэцIыкIухэм агъэхьазырыгъэ шIухьафтын цIыкIухэм гущыIэ фабэхэр атетхагъэхэу ныхэм аратыгъэх, сурэтхэр зытырарагъэхыгъ.