«Щынагъоу сшъхьарытыщтыр къызгурыIозэ а унашъор сшIыгъэ»

2022-рэ илъэсым мэзаем Адыгеим икIыгъэ гуфакIохэм ахэтэу Рустам хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием кIуагъэ ыкIи непэ къызнэсыгъэм къулыкъур щехьы.

КIэлэ ныбжьыкIэр къызэрыхъухьэгъэ унагъом хъулъфыгъабэ исыгъ, ащыщхэр УIэшыгъэ КуачIэхэм, адрэхэр хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъум ахэтыгъэх. Рустам щысэ зытырихын икъун иIагъ, ятэ зэрэфэлъэкIэу патриотизмэ хэлъэу ыпIугъ. Ахэм ялъагъо зэрэрыкIощтым ицыхьэ телъэу спортым пылъыгъ.

— Щысэ зытесхын хъулъфыгъэхэр тилIакъо мымакIэу хэтых, ахэм зэкIэми дзэм къулыкъур щахьыгъ. Сэри ауж зыкъисымыгъанэу сыныбжь къызэсым, 2008-рэ илъэсым, дзэм сыкIуагъ.

Нэужым зэзэгъыныгъэм сыкIэтхагъ «прапорщик» цIэр къысатыфэ къулыкъур схьынэу. ГухэкI нахь мышIэми, прапорщикхэр агъэмэкIэнхэ фаеу хъуи, пIалъэр зысэухым сакъыхэкIыжьыгъ. Полицием тIэкIурэ Iоф щысшIагъ, нэужым сиунэе Iоф псэолъэшIынымкIэ езгъэжьагъ, — къыIуагъ Рустам.

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер аублагъэу тигущыIэгъу зызэхехым, рэхьа­тэу щысышъугъэп. Хэгъэгум ыпашъхьэкIэ пшъэдэкIыжьэу иIэр дэгъоу къыгурыIоу щытыти, зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тетэу къулыкъу ыхьынэу кIэт­хагъ. Апэ «кIэпсэжъыем» зызэпырэкIым снайперэу ахэтыгъ.

— СыздакIорэм щынагъоу сшъхьа­рытыщтыр къызгурIозэ а унашъор сшIыгъэ ыкIи ащ сырэгушхо. Хэгъэгоу сызщыпсэурэм IэпыIэгъу ищыкIагъэу, ищынэгъончъагъэ къэтыухъумэн фаеу зыщыхъугъэм гупсэфэу унэм сисын слъэ­кIыгъэп. Хэтрэ хъулъфыгъи ипшъэ­рылъ ыгъэцэкIэн фаеу сэлъытэ. Шъыпкъэ, дзэ операцием ухэт зыхъукIэ, уапэкIэ гухэлъышIухэр зыфэбгъэуцужьын плъэ­кIырэп, анахьыбэми, непэ хъущт закъор ары угу иуубытэрэр. Синасып къыхьи, апэ сызкIэтхэгъэ зэзэгъыныгъэр сыухи, псаоу тадэжь сыкъэкIожьыгъ. ТIэкIурэ зызгъэпсэфи, мэкъуогъум джыри ятIонэрэ пIалъэм сыкIэтхагъ, къауIэрэ дзэкIолIхэр госпитальхэм ясэщалIэх, — хигъэунэфыкIыгъ дзэкъулыкъушIэм.

Джащ фэдэу тигущыIэгъу къыхи­гъэщыгъэхэм ащыщ теубытагъэ хэлъэу Хэгъэгур къыухъумэныр къызэрэхихыгъэр. Уна­гъо иI, ишъхьэгъусэрэ ежьыррэ шъэуи­тIу зэдапIу. ЩысэшIоу ахэм аригъэлъэгъу­рэмкIэ патриот шъып­къэ хъун­хэм ар щэгугъы.

Шъугу къэдгъэкIы­жьын, УФ-м и УIэ­шыгъэ КIуа­чIэхэм зэзэгъыныгъэкIэ къулы­къур ащызыхьыщт цIыфхэр респуб­ликэм идзэ комиссариатхэм арагъэб­лагъэх.

Зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тетэу къулыкъу зыхьыхэрэм УФ-м зыкъэухъумэжьынымкIэ и Министерствэ зэтыгъо ахъщэ тынэу сомэ мини 195-рэ ыкIи республикэм – сомэ мин 200 ареты. Ащ къыхэхъо зыщыпсэурэ чIыпIэм щыгъэнэфэгъэ ахъ­щэ тедзэр, ар район пэпчъ щызэфэшъхьаф.

Зэзэгъыныгъэм кIэтхэгъэ къулыкъушIэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием щыIэ зыхъукIэ, мазэ къэс сомэ мини 195-м къыщегъэжьагъэу къыраты, званиеу иIэм елъытыгъэу ащ къыхэхъо.

Джащ фэдэу зэпэуцужьхэм, чIыпIэ плъырхэм ащыIэ­хэм, пыим итехникэ зэхэзыкъутэхэрэм нахьыбэ афыхагъахъо. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм ыкIи ахэм яунагъохэм социальнэ фэгъэкIотэныгъэ зэфэшъхьафхэр афагъэнэфагъэх.

IЭШЪЫНЭ Сусан.
Сурэтыр А. Гусев.