Ухьазырыныгъэ дэгъу къагъэлъэгъуагъ

2023-рэ илъэсым шэкIогъум и 24-м «диверсионнэ-разведывательнэ купым» иIофшIэн къызэтегъэуцогъэным фэгъэхьыгъэ команднэ-штаб егъэджэнхэр Адыгэ Республикэм и Оперативнэ штаб ригъэкIокIыгъэх.

Гухэлъэу яIагъэм къыпкъырыкIыхэзэ «террористхэр» диверсионнэ-разведы­вательнэ купым хэтхэу УФ-м и УIэшы­гъэ КIуачIэхэм ядзэ псэуалъэхэм тер­ро­рис­тическэ актхэр ащызэрахьанхэ фэягъ.

АР-м и Оперативнэ штаб иунашъокIэ зэхащэгъэ команднэ-штаб егъэджэнхэм къакIэлъыкIоу «диверсионнэ-разведы­вательнэ купым» иIофшIэн къызэты­рагъэуцуагъ.

Егъэджэнхэм адакIоу къулыкъу зэ­фэшъ­хьафхэм язэпхыныгъэ, джащ фэдэу оперативнэ штабым иамалхэр ыкIи ыкIуа­чIэ къызфагъэфедэхэзэ, купым хэтхэм ухьазырыныгъэ дэгъу къагъэ­лъэгъуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх щынэгъон­чъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэм ыкIи Лъэпкъ гвардием ягъэIорышIапIэхэу АР-м щыIэхэм ялIыкIохэр.

ЩынэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.