Росгвардием икомандэ анахь лъэш

Адыгеим ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм азыфагу теннис цIыкIумкIэ щызэхащэгъэ зэнэкъокъум Росгвардием и ГъэIоры­­шIапIэу АР-м щыIэм икомандэ текIо­ныгъэр къыщыдихыгъ. Обществэу «Динамо» зыфи­Iорэм хэхьэрэ къулыкъухэр къэзыгъэлъэгъогъэ командипшI турнирым хэлэжьагъ.

ЯтIонэрэ чIыпIэр къыда­хыгъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ илIыкIохэм, ящэнэрэ хъугъэ ФСО-м иподразделениеу республикэм щыIэм икомандэ.

ТекIоныгъэр, хагъэунэфыкIы­рэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм щытхъу тхылъхэр, медальхэр, кубокхэр афагъэшъошагъэх.