Правительствэм изэхэсыгъу

АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм мы илъэсым имэзибгъу бюджет IофышIэ­хэм ялэжьапкIэ зынэсын фаеу щытыгъэм зэрэлъагъэIэсы­гъэм, къуаджэхэр зыфэныкъо IофышIэхэм апае унэхэр зэрагъэпсыщтхэм, лъэпкъ проектхэм адиштэу социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэр зэрашIыщтхэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.

Бюджетым епхыгъэ IофышIэ­хэм ялэжьапкIэ къэIэтыгъэ­нымкIэ 2012-рэ илъэсым Уры­сыем и Президент жъоныгъокIэ унашъоу ышIыгъэхэр зэра­гъэцакIэхэрэм АР-м финанс­хэмкIэ иминистрэу Виктор Орловыр къатегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, илъэсыр къызихьагъэм щегъэжьагъэу бюджетым епхыгъэ IофышIэхэм ялэжьапкIэ тыдэрэ лъэныкъокIи рахъухьэгъэгъэ лъэгапIэхэм щанагъэсыгъ. Ау ар афэгъэ­хьыгъэп псауныгъэм икъэу­хъумэн фэгъэзэгъэ врачхэу, гу­рыт, нэмыкI медицинэ IофышIэхэу шIокI зимыIэ меди­цинэ страхованием къыхиу­бытэхэрэм. Гурыт лэжьапкIэхэм экономикэм зыкъызэрэща­Iэтыгъэм епхыгъэу мылъкоу зыфыщыкIэщтхэр шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ Федеральнэ фондым къыхагъэ­кIыщт субвенциехэмкIэ рагъэ­къу­жьын ямурад.

Республикэм ипащэ къызэ­рэхи­гъэщыгъэмкIэ, мы Iофы­гъомкIэ медицинэ IофышIэ­хэм япрофсоюз закъыфигъэзэ­гъагъ. КъумпIыл Мурат зэрэхи­гъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, зэрэреспуб­ликэу зыгъэгумэкIырэ Iофыгъоу ар щыт, ащкIэ зэшIохыкIэ амалхэр къагъотынхэу лъэныкъо зэфэшъхьафхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ.

ЧIыр къызецохъохкIэ зэхэтэ­къон ылъэкIыщт унэхэм цIыфхэр къачIэщыжьыгъэн зэрэфаеми мы зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Мыекъопэ районым ипсэупIэхэм ащ фэдэ уни 9 арыт, нэбгырэ 35-рэ ахэм ащэпсэу. Респуб­ликэм ипащэ пшъэрылъ афи­шIыгъ хабзэм иреспубликэ, имуниципальнэ къулыкъухэр зэдеIэжьхэзэ, пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI ащ фэдэ унэхэм ачIэсхэм нэмыкI псэупIэхэр къафагъотынэу.

«ЧIыпIэ пэпчъкIэ генеральнэ план зэхагъэуцуагъ. ПсэупIэхэм псэуалъэхэр ащашIы зыхъукIэ мы документым рыгъозэнхэ фае. Щынэгъо чIыпIэхэм псэуалъэхэр ащашIы хъущтэп. ПсэолъэшIыпIэ пэпчъкIэ Iизын тхылъхэр къаратынхэм ыпэкIэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэр къы­хэдгъэлажьэхэзэ уплъэкIун­хэр зэхэтщэщтых», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Къуаджэхэр зыфэ­ны­­къохэм апае

Къуаджэхэр зыфэныкъо Iофы­шIэ­хэм апае унэхэр зэрагъэ­- п­сыщтхэм фэгъэхьыгъэу къэгу­щы­­Iагъ АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур. Зэдиштэу къуаджэхэм хэхъо­ныгъэ ягъэшIыгъэным тегъэпсы­хьэгъэ программэм тетэу муни­ци­пали­тетхэм ящыкIэгъэ Iофы­шIэ­хэм унэхэр къафыхэ­хы­гъэнхэмкIэ лъэIу тхылъхэр къатынхэ алъэкIыщт.

«ЧIыпIэхэм япащэхэм зэхэ­сыгъохэр адызэхашъущэх, специалистхэу ахэм ящыкIа­гъэхэр зэжъугъашIэ. Бизнесри мы Iофым къыхэжъугъэлажь. Мэкъумэщ-къыдэгъэкIыжьын комплексым ипредприятиехэу лэжьакIохэр зыфимыкъухэрэр бэ мэхъух. Къэралыгъо прог­раммэм ишIуагъэкIэ мэкъу-мэщым ищыкIэгъэ IофышIэхэр къыфэдгъотын, къоджэ псэупIэ­хэм джырэ уахътэм диштэрэ унэ зэтегъэпсыхьагъэхэр ащыт­шIын тлъэкIыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, фермерхэр къызэрэкIэлъэIугъэхэм тетэу комбайнерхэм, агрономхэм, механизаторхэм ыкIи нэмыкI спецалистхэм апае фэтэри 6-у зэхэт уни 3 шIыгъэным фэгъэ­хьы­гъэ лъэIу тхылъ Кощхьэблэ районым къыгъэхьазырыгъ.

Лъэпкъ проектхэм язэшIохын

Лъэпкъ проектхэм адиштэу гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн, культурэм япхыгъэ псэуалъэхэр шIыгъэнхэр ыкIи зэтегъэпсыхьэгъэнхэр, инфра- с­труктурэм хэхъоныгъэ егъэшIы­гъэныр джащ фэдэу зэхафыгъэ­хэм ащыщых.

АР-м иминистрэхэм я Каби­нет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур псэлъэ шъхьаIэр ащкIэ къышIыгъ. Муниципальнэ обра­зова­ние­хэм атегъэпсыхьагъэу министрэхэм я Кабинет ипащэ къыгъэнэфагъэх псэуалъэхэу ипIалъэм ехъулIэу ухыгъэ мыхъущтхэмкIэ гумэкIыгъохэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ащ къыIуагъэм къытегущыIэзэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, пшъэ­дэкIыжь зыхьырэ къулыкъухэм чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэр ягъусэхэу лъэпкъ проектхэм къыдалъытэрэ Iофтхьабзэхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ шIуагъэ къэзытыщт IофшIэнымкIэ къатефэрэр ашIэн фае.

«ЦIыфхэр кIэух гъэнэфагъэхэр а Iофтхьабзэхэм афэтшIынхэу къытэжэх – щыIакIэу ахэм яIэр нахьышIум ылъэныкъокIэ зэблэзыхъущт псэолъэ дэгъухэр шIыгъэнхэ фае. Федеральнэ пащэхэм яшIуагъэкIэ цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр зэшIотхынхэм иамалхэр тиIэх. Мыщ ыпэкIи къэсIогъагъ, джыри зэ къыкIэ­сэIотыкIыжьы: псэуалъэ пэпчъ ыкIэм нэсэу икъоу дгъэпсын фае къытедгъэзэжьэу ар кIэт­шIыкIыжьынэу мыхъуным пае. Джырэ технологиехэр жъугъэ­федэх, учреждениеу джы ашIы­хэрэр ыкIи агъэцэкIэ­жьыхэрэр тапэкIи икъоу агъэфедэнхэ амал щыIэным пае ищыкIагъэр зэкIэ къыдэшъулъыт», — пшъэрылъ къыгъэуцугъ КъумпIыл Мурат.

ХэушъхьафыкIыгъэу респуб­ликэм и ЛIышъхьэ социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм транспортри лъэсрыкIохэри зэрякIолIэщтхэм егупшысэнхэу къафигъэпытагъ.

Сабыибэ зэрыс унагъохэм къафыхагъэкIырэ чIыгу Iахьхэм ящыкIэгъэ инфраструктурэр яIэнымкIэ Iофэу агъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэ къэбарыми едэ­Iугъэх. Ащ дакIоу республикэм икъэлэ шъхьаIэ нахь зэтегъэ­-п­сыхьагъэ хъуным, гъогухэр нахьыбэу гъэцэкIэжьыгъэнхэмкIэ ыкIи шIыгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм апэIухьащт ахъщэ тедзэ къыфыхэгъэкIыгъэным иIофыгъуи тегущыIагъэх.

ИкIэухым республикэм и ЛIышъхьэ агу къыгъэкIыжьыгъ цIыфхэм ялъэIухэу къаIэкIа­хьэхэрэм яхэплъэнкIэ теуры­кIуагъэ къызхагъафэ зэрэмы­хъущтыр. Ащ дакIоу псэупIэу Гон­чаркэм къикIэу къутырэу Гру­шевым екIолIэрэ гъогум изы­­тет гъэтэрэзыгъэным епхыгъэу пшъэрылъ къафишIыгъ. АР-м и ЛIышъхьэ ащ щыпсэурэ цIыфхэм зэIукIэгъу задыреIэм а лъэIумкIэ зыкъыфагъэзэгъагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр: М. Гордышов.