Любовь Синельниковар хэлэжьагъ

АКъУ

Уральскэ къэралыгъо кIэлэегъэджэ университетэу Екатеринбург дэтым «Флагманы образования» зыфиIорэ зэнэкъокъу щыкIуагъ.

Президент платформэу «Россия — страна возможностей» зыфиIорэм ар къыдыхэлъытэгъагъ. Апшъэрэ еджапIэ­хэм, колледжхэм, техникумхэм ястудентхэм апае ар зэхащэ. Адыге­имкIэ ащ хэлэжьагъ ­Адыгэ къэ­ралыгъо университетым ­истуденткэу Любовь Синельниковар.

Урысые Федерацием про­свещениемкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, зэнэкъокъум иапэрэ уцугъо пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу нэбгырэ мин 34-м ехъу хэлэжьагъ. Ахэм ащыщэу финалым ихьа­гъэр студент 250-рэ.

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» ифедеральнэ проектэу «Социальные лифты для каж­дого» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу «Флагманы образования» зыфиIорэр Урысые Федерацием просвещениемкIэ и Министерствэ яIэпыIэгъоу зэхащэ.

Гъэсэныгъэм исистемэ Iоф щызышIэрэ кIэлэегъэджэ, студент анахь чанхэр къыхэгъэщыгъэнхэр, ахэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIохэм зыфа­гъэуцужьырэр.

ЕгъэджэкIо-гъэсакIом и Илъэс къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэу зэхащэхэрэм мыр ащыщ.

Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм яшIэныгъэ къагъэлъэгъон, гъэсэ­ны­гъэ программэхэр акIунхэ, УФ-м гъэсэныгъэ системэмкIэ иIэпэчIэгъэнэ Iо­фы­шIэ­хэм ахэ­хьанхэ амал яIэ хъугъэ.

Мафэ къэс лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ ныбжьыкIэхэм яшIэныгъэхэр къагъэлъэгъуагъ. Апэрэ мафэм президент платформэм ипроектхэм афэгъэхьыгъэу ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу афэхъугъ сатыум емыпхыгъэ автономнэ организациеу «Россия — страна возможностей» зыфиIорэм ипащэ иапэрэ гуа­дзэу Алексей Агафоновыр. НыбжьыкIэхэр мы мафэм зэ­рэзэ­нэкъокъугъэхэм имызакъоу, творческэ мастерскойхэр къа­кIухьагъэх, мастер-классхэр афызэхащагъэх.

Зэнэкъокъум иятIонэрэ мафэ еджапIэхэм ахэт музейхэм, дзэ-патриотическэ ухьазырыныгъэм афэгъэхьыгъэу Iоф ашIагъ. Мы мафэм зэхащэгъэ Iофтхьабзэхэр зэкIэ хэгъэгум фэгъэхьыгъагъэх.

Ящэнэрэ мафэм Урысыем щызэлъашIэрэ кIэлэегъаджэхэм зэIухыгъэ егъэджэн сыхьатхэр мыхэм афызэхащагъэх. Зэнэ­къокъум иаужырэ мафэ гъэсэныгъэ системэм IэпэчIэгъэнэ IофышIэхэр иIэнхэм фэгъэхьыгъагъ. КIэлэегъаджэхэм яIоф­шIэнкIэ хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ къэралыгъо политикэм фэгъэхьыгъэ лекцием финалым ихьагъэхэр едэIугъэх.