Гъэхъагъэхэр ашIыгъэх

Ростов хэкум игубернатор ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыным икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр шэкIогъум и 24 — 25-м къалэу Ростов-на-Дону щыкIуагъэх.

Самбэр спорт лъэпкъэу зыщыIэр илъэс 85-рэ зэрэхъугъэм ихэгъэунэфыкIын фытегъэпсы­хьэгъэ Iофтхьабзэм 2006 — 2008-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIа­лэхэр хэлэжьагъэх.

Зэфэхьысыжьхэм къызэра­гъэлъэгъуагъэмкIэ, Адыгеим щыщ Батмэн Амин апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ (тренерхэр А. А. Делэкъор, А. Р. Мырзэр). Джащ фэдэу Шъхьэфыжь Муса ятIонэрэ хъугъэ (ар зыгъа­сэхэрэр А. А. Делэкъор, С. М. Мэрэтыкъор).

Тиспортсменхэм ыкIи ахэм ятренерхэм тафэгушIо, тапэкIи гъэхъагъэхэр ашIынхэу афэтэIо.