АшIагъэр бэ

Урысыем гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ ипрограммэу «Приоритет 2030» зыфиIорэм икомиссие зэхэсыгъо иIагъ, ащ игъэцэкIэн хэлэжьэрэ командэу Адыгэ къэралыгъо университетым иIэм Iофэу ышIагъэм зэфэхьысыжьхэр къыфишIыгъэх.

АКъУ.

 Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Мамый Даутэ къызэри­IотагъэмкIэ, индустриальнэ IофшIэгъухэр къещэлIэгъэнхэмкIэ университетыр гупчэ хъугъэ, ахэр ары апшъэрэ еджапIэмрэ бизнесымрэ зэзыпхыхэрэр, шъолъырым иинвестиционнэ зытет зыгъэпсыхэрэр ыкIи инновационнэ хэхъоныгъэхэр езыгъэшIыхэрэр.

«2023-рэ илъэсым Адыгэ къэралыгъо университетым зэхъокIыныгъэу щытшIы­гъэхэм апкъ къикIэу индустриемкIэ тиIофшIэгъухэм ягупчэ тыхъугъ, ар типроект пэрытхэр дгъэцэкIэнхэм пае къызфэдгъэфедагъ. ЗэхъокIыныгъэмэ яшIуагъэкIэ университетыр нахь къашIэжьы хъугъэ, цыхьэу къыфашIырэм зыкъыIэтыгъ. Мы илъэсым тиапшъэрэ еджапIэ къыхалъхьэгъэ мылъкур процент 76-кIэ нахьыб, ащ щыщых ТОП-10 IT-Iоф­шIэн къэзытэу Урысыем щылажьэхэ­рэм проектэу адэдгъэцакIэхэрэр»,-къыхигъэщыгъ Мамый Даутэ.

Зэфэхьысыжьхэр кIэкIэу:

Стратегическэ проектэу «Хьисапыр: еплъы­кIакIэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн елъытыгъэу гурыт еджапIэмэ якIэлэ­егъаджэхэу афимыкъущтыгъэхэм нахь анаIэ атырадзагъ. Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэеджакIохэр тапэкIэ къыхэгъэщы­гъэнхэмкIи ар зы IофыгъошIу.

Проектэу ттIупщыгъэхэр ыкIи дгъэцэ­кIагъэхэр:

«КIэлэегъэджэ десант. Адыгеим пае кIэлэегъадж», индустриальнэ IофшIэгъоу ыкIи гъэсэныгъэ платформэу «Школково» зыфиIохэрэр тигъусэу ыкIи Адыгэ Рес­пуб­ликэм гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ тиIэпыIэгъоу тэгъэцакIэ. Зэфэхьысыжьыр: шъолъырыр зыщыкIэщтыгъэ кIэлэ­егъа­джэхэм япчъагъэ проценти 10-кIэ нахь макIэ тшIыгъэ.

«Хьисап сэнаущыгъэр ыкIи хьисап гъэсэ­ныгъэр» — кIэлэегъаджэхэр егъэ­джэ­­жьы­гъэнхэм ыкIи гъэхьазырыгъэнхэм ипрограмм, хьисапымкIэ сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэр къыхэгъэщыгъэнхэм фытегъэпсыхьагъ. Къыблэ Урысыем ишъолъыриймэ яапшъэрэ еджапIэмэ къарыкIыгъэ студент 25-мэ ащ зыщагъэ­хьазырыгъ.

КIэлэегъаджэу апшъэрэ еджапIэм къычIитIупщырэм иIофшIэн зыфэгъэхьы­гъэщтым зыкI екIолIакIэ хэлъхьэгъэныр.

Курсэу «Хьисапыр зэкIэмэ апае» зыфиIорэр гъэсэныгъэ программэхэм афэгъэхьыгъ.

Телеграм-ботэу «Хьисапым иупчIэхэр» зыфиIорэр зэхагъэуцуагъ ыкIи афагъэ­хьыгъ я 6-рэ классым исхэм, ащ авторскэ къэшIыни 100 хэт, методическэ IэпыIэгъуи ягъус.

Стратегическэ проектэу «МыIэрысэ кIэир» ИТ лъэныкъом фытегъэпсыхьагъэу щыт, мэкъумэщ ыкIи биотехнологиехэм афэгъэзагъ. А проектым игъэцэкIэн пэIухьанэу 2023-рэ илъэсым сомэ миллион 57-рэ къыдалъытагъ, IофшIэгъуи 7 гъусэу иI.

«КъэкIырэмэ ягенетикэ ыкIи агробио­технологиер» зыфиIорэ магис­тратурэр къызэIуахыгъ. Ащ къыкIэлъэIу­гъэр компаниеу «Прогресс Агро».

Апшъэрэ еджэпIэ 40-мэ ачIэс студент 200-мэ гъэсэныгъэ тедзэмкIэ егъэджэнхэр акIугъэх, ар отраслевой IофшIэгъухэм адэгъэцэкIагъэ хъугъэ.

Мэхьанэ зиIэ мэкъумэщ микро­орга­низмэхэм яцифрэ каталог агъэпсыгъ, мэкъу-мэщым ыкIи биологическэ ушэтынхэр шIыгъэнхэм ар афэIорышIэщт.

Стратегическэ проектэу «Адыгеир – псауныгъэм ишъолъыр» зыфиIорэм елъытыгъэу шIэныгъэ-методикэр агъэпсы, шъолъырым щыпсэурэмэ ягъашIэ нахь кIыхьэ шIыгъэным ар тегъэпсыхьагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым нэмыкI проектыбэ щагъэцэкIагъ, анахь мэхьанэ ин зэратырэ проектыр «Адыгеим ыгу» зыфиIорэр ары, республикэр зыщыкIэрэ IофышIэхэм ягъэхьазырын дэлажьэ зышIоигъохэм а Iофыгъор агъэ­цакIэ.

«Приоритет 2030» зыфиIорэ програм­мэмкIэ апшъэрэ еджапIэхэу сомэ миллиони 100 гранткIэ къызэратыгъэхэм къыкIэлъыкIорэ едзыгъом сомэ милли­ардым нэс къафатIупщын алъэкIыщт.
Ащ фэдэ унашъохэр зашIыщтхэр тыгъэгъэзэ мазэр ары.

Адыгэ къэралыгъо университетым ипресс-къулыкъу