Анахь дэгъухэр къэнэфагъэх

А. Делэкъу

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэхэм Iоф ащызышIэрэ кIэлэегъа­джэхэм яметодическэ IофшIэнхэмкIэ я XIII-рэ республикэ зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр къэ­нэфагъэх.

Къэралыгъо программэу «Культурэм ихэхъоныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м иметодическэ гупчэ АР-м культурэмкIэ и Министерствэ иIэпыIэгъоу Iофтхьабзэр зэхащагъ.

Мы лъэныкъомкIэ Iоф зышIэрэ кIэлэегъаджэхэм яшIэныгъэхэм ахагъэхъоныр, яIэпэIэсэныгъэкIэ зэхъожьынхэр, егъэджэн ыкIи методическэ материалэу щыIэхэм ахэгъэхъогъэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIохэм зыфагъэуцужьыгъэр.

ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджэпIи 10-мэ Iоф ащызышIэхэрэм яIофшIэгъэ 17 зэнэкъокъум къырахьы­лIагъ. Ахэм ащыщэу 14-р пхырыкIыгъ. Егъэджэн ыкIи методическэ IэпыIэгъухэр, тематическэ, авторскэ сбор­ник зэфэшъхьафхэр ыкIи лъэныкъо зэмылIэужыгъохэм афэгъэхьыгъэ Iоф­шIэнхэр къырахьылIагъэх.

Жюрим хэтхэм IофшIэнхэм осэшхо афашIыгъ. ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэ­хэр ящысэтехыпIэхэу нэмыкI кIэлэегъаджэхэм яIоф­шIэн зэхащэщт.

А 1-рэ шъуашэ зиIэ дип­ломыр афагъэшъошагъ искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 3-м икIэлэегъаджэу Бэлла Бер­сековамрэ АР-м искус­ст­вэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджа­пIэу Лъэцэрыкъо Ки­мэ ыцIэ зыхьырэм иIофышIэу Эдуард Фирсовымрэ. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдахыгъ Адыгэкъалэ дэт еджапIэм иIофышIэу ЛIы­IэпIэ Аллэ, псэупIэу Натыр­бые дэт еджапIэм икIэ­лэегъаджэу Елена Куш­нарен­кэм, АР-м искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэ­цэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм иIофышIэу Гъу­кIэ Замудин. Ящэнэрэ чIыпIэр фагъэ­шъошагъ Натырбые еджапIэм иIофышIэу Татьяна Гудковам.

— Ящэнэрэу мы зэнэ­къокъум сыхэлажьэ. ТишIэныгъэхэм ахэдгъэхъонымкIэ, нэмыкIхэм яIофшIэн зэдгъэлъэгъунымкIэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьэнэ ин яI. КIэлэцIыкIу­хэм Iоф адэсшIэныр сикIас, сэнаущыгъэ ин зыхэлъхэр къахэкIых, ахэр къыхэд­гъэщынхэр, яIэпэIэсэныгъэ нахь зедгъэушъомбгъуныр ары тэ типшъэрылъыр. Анахь цIыкIухэм Iоф адэп­шIэныр нахь гъэшIэгъонэу сэлъытэ. АщкIэ IэпыIэгъу­хэр зэхэсэгъэуцох. Пьесэ цIыкIухэм япхыгъэу кIэлэцIыкIухэм Iоф зэрадасшIэрэр къизыIотыкIырэ методическэ IофшIэнэу згъэхьазырыгъэм уасэ къы­зэрэфашIыгъэр сигуапэ хъугъэ. Джыри тиIоф­шIэн лъыдгъэкIотэщт, ащкIэ амалышIухэр тиIэх, — къы­тиIуагъ текIоныгъэ къы­дэзыхыгъэхэм ащыщэу Елена Кушнаренкэм.