ШIоигъоны­гъэхэм япцIыикъ чъыг

Мыщ фэдэ цIэ зиIэ шIушIэ Iофтхьабзэу илъэс къэс зэха­щэрэр Пэрытхэм ядвижение ригъэкIокIыщт «Урысыем иныб­жьыкIэхэр.ШIур» зыфи­Iорэр иIэпыIэгъоу.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр икIэщакIоу апэрэу ар 2018-рэ илъэсыр ары зызэхащагъэр. Ащ къы­щыублагъэу кIэлэцIыкIу 106 450-мэ зыкIэхъопсыхэрэр къадэхъугъ. Ахэм яшIоигъоны­гъэ­хэр афагъэцакIэх хэбзэ къулыкъушIэхэм япащэхэм, хэбзэгъэуцухэм, сатыушIэхэм, тикъэралыгъо щыпсэухэу шIушIэныр шэны зыфэ­хъу­гъэхэм.

Мыгъэрэ Iофтхьабзэр шэ­кIо­гъум и 15-м аублагъ, къихьащт илъэсым имэзэе мазэ и 28-м нэс кIощт. Ащ хэлэжьэнхэ алъэкIыщт сэкъатныгъэ зиIэ сабыйхэр, зипсауныгъэ къызщыкIа­гъэхэр, сабый ибэхэр, гъот макIэ зиIэ унагъохэм ащып­сэу­хэрэр, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм якIэлэцIыкIухэр, Урысыем къыхэхьажьыгъэ шъолъыры­кIэ­хэм ащыпсэухэрэр. Ащ пае сабыим е ащ ишIоигъо­ныгъэхэр къэзыгъэлъагъорэм официальнэ сайтэу «елкаже­ланий.рф.» зыфиIорэм лъэIу тхылъ щитхын фае.

«ШIоигъоныгъэхэр зыгъэ­ца­кIэхэрэм тащыщэу Iоф­тхьабзэм тигуапэу тыхэлэ­жьэщт! Адыгеим щыпсэухэрэр зэIухыгъэхэу, нэмыкIхэм якъиныгъохэр адагощыхэу, чIыпIэ къин ифэхэрэм IэпыIэ­гъу арагъэгъотэу сыдигъокIи щытыгъэх. Сицыхьэ телъ джыри тичIыгогъубэхэр зэрэ­фэ­ещтхэм сабыйхэм яхъоп­сапIэхэр къадэхъунхэмкIэ адэIэпыIэнхэу, нахьыжъхэм анаIэрэ якIэгъэкъонрэ щыкIэхэрэмкIэ къэхъущтми зэмыжэгъэхэ хьалэмэт зехьакIоу зэрафэхъущтхэм», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.