Ныхэр агъэшIуагъэх

Къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ иIофышIэхэм хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием непэ хэтхэм ыкIи хэлэжьагъэхэм янэхэр, яшъхьэгъусэхэр ным и Мафэ агъэшIуагъэх. Шъузабэу къэнагъэхэр ыкIи хэкIодагъэхэм янэхэр апэрэу зэрэугъоигъэх.

ТхьамыкIагъоу анэ кIэкIыгъэм къыхэкIэу мэфэкI Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэнхэу ахэр фэягъэхэп.

Сэнэхьат IэпэIэсэныгъэм хэ­гъэ­хъогъэнымкIэ Адыгэ рес­публикэ институтым ахэр щаугъоигъэх ыкIи гуфэбэныгъэ хэлъэу зэIукIэгъур рагъэкIокIыгъ. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ опе­рацием хэлажьэхэрэм ыкIи иветеранхэм янэхэу, яшъхьэ­гъусэхэу нэбгырэ 50 фэдиз къырагъэблэгъагъэх. Ахэм ащыщэу 20-р зыпсэ зыгъэ­тIылъыгъэ лIыхъужъхэм янэх, яшъхьэгъусэх. Мыхэр нэIуасэ зэфэхъугъэх, зэфэ­гушIуагъэх ыкIи тхьэлъэIу гущыIэхэр зэпагъохыгъэх. Зэ­пэуцужьым хэкIодагъэхэм ащы­щым янэ къызыхъугъэ мафэм ыпсэ ытыгъ. Фондым иIо­фышIэхэм ар янэплъэгъу икIы­гъэп ыкIи зимэфэкIым шIухьаф­тынэу къэгъагъ Iэрам ратыгъ.

ЗэIукIэгъур къэзгъэбаигъэхэм ащыщ пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу творческэ орэдыIо купэу «Веч­ный огонь» зыфиIорэм иорэдхэм зэрэрагъэдэIугъэхэр. МэфэкIым къекIолIэгъэ хьакIэ пэпчъ шIухьафтын IэшIу ыIыгъэу, ыгукIэ гушIоу чIэкIыжьыгъ.

«ЗэIукIэгъур тыгу рихьыгъ, фондым «тхьауегъэпэсу» етэIо, тыгу къыдэшъущэягъ, тлъэгъу­гъэм тигъэгушIуагъ, шIу­хьафтынэу къыт­фэшIу­шIыгъэмкIэ тышъуфэраз, нэIоса­кIэ­хэр тшIыгъэх», — джащ фэдэ гущыIэхэр мэфэкIым къекIолIэгъэ бзылъфыгъэхэм къаIуагъэх.

ГумэкIыгъо зиIэ цIыфхэр зэ­дэ­гущыIэнхэм, унаIэ зэратетыр зэхашIэным мэхьанэшхо иI. Мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм яшIуа­гъэкIэ ахэм зэрямызакъор, сыдигъуи IэпыIэгъуи, къотэгъуи зэрафэхъущтхэр зэхашIэн алъэкIы. Гуфэбагъэ зыхэлъ мыщ фэдэ зэIукIэгъухэр тапэкIи зэхащэнхэу рахъухьагъ.